tPublisert:  10.11.06

Styret for 2003:

Kundan Rokstad, styremedlem

Olaf Ødegaard, kasserer

Vigdis Klemmetsrud, vararepresentant

Årsmøte i Hedalen bygdeutvalg

Fredag 23.1. var det årsmøte i Hedalen bygdeutvalg.  Lege- og ambulansetjenesten og  informasjonstavle på Jevnlismyra  var noen av temaene årsmøtet drøftet. 

Informasjonstavle på Jevnlismyra

I tilknytning til årsmeldinga orienterte Oddvar Gran om hva Hedalen bygdeutvalg har gjort i forhold til informasjonstavle på Jevnlismyra.

Bygdeutvalget har søkt om å få sette opp ei informasjonstavle på Jevnlismyra.  En søkte, sammen med Sør Valdres Utvikling, om å få godkjent tiltaket.  Vegvesenet brukte ni måneder på å behandle henvendelsen, men innvilget søknaden på følgende vilkår:

  • Bygdeutvalget får sammen med SVU ansvaret for å bekoste opparbeiding av avkjørsel.
     
  • Bygdeutvalget må ta vedlikeholdsutgiftene knyttet til en eventuell rasteplass.

Bygdeutvalget mente at det er en offentlig oppgave å bekoste en parkeringsplass i tilknytning til informasjonstavla.

Saka er nå oversendt Småsamfunnsprosjektet. Elling Fekjær uttalte at et slikt tiltak er en fylkeskommunal oppgave, og saka vil bli fulgt opp av styret for Hedalsprosjektet.

Årsmeldinga og regnskap for Hedalen bygdeutvalg vil bli publisert en av de nærmeste dagene her på Hedalen.no.

Legetjenesten

Det ble uttrykt misnøye med legetjenesten.  Per i dag er det to leger i kommunen.  Vi har ikke lenger turnuskandidat.  Etter forslag fra Gunvor Heiene vedtok årsmøtet følgende:

Årsmøtet ber styret i bygdeutvalget arbeide for at kommunen fortsetter å søke etter å få ansatt flere leger i kommunen.  Disse legene må være villige til å ha kontordager i Hedalen.

Ambulanse- og legevakttjenesten

Det ble også ytret bekymring over ambulansetjenesten og legevaktordninga.  Det nye styret fikk i oppgave å besvare brev styret har mottatt vedrørende disse tjenestetilbudene. 

Sterkest inntrykk gjorde det da Kari Haldis Brenden fortalte om dilemmaet hun stod i da hennes mann gikk bort. 

Hun vurderte om hun skulle ta egen bil og kjøre til Ringerike.  Konklusjonen ble at hun overlot den medisinske behandlinga til dem som kjørte sykebil, legevakt på Fagernes og sykehuset på Gjøvik.

Hedalen.no

Kassereren la fram regnskapet for Hedalen.no.  Redaktøren framførte årsmeldinga, og salen kvitterte med applaus.

Valg

Oddvar Gran tok ikke gjenvalg som leder av bygdeutvalget, og valgkomiteen hadde ikke greid å skaffe noen som var villig til å ta på seg vervet.

Dette førte til at styret la fram forslag om at det nye styret skal konstituere seg selv.  Årsmøtet sluttet seg til forslaget med følgende tillegg: 

Hvis styret ikke lykkes i å konstituere seg selv, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |