tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding 2003 - Hedalen bygdeutvalg

I løpet av 2003 har det blitt avholdt 8 møter, og 17 saker har blitt behandlet. Bygdeutvalget var med i organiseringen av bygdemøtet angående småsamfunnsprosjektet 28. februar.

Bygdeutvalget sendte i februar brev til kommuneadministrasjonen angående tilbygget på Hedalsheimen. Bygdeutvalget gå uttrykk for at tegningen til tilbygget burde endres da det foreslåtte tilbygget passet dårlig sammen med eksisterende bygg.

Bygdeutvalget har vært i kontakt med Sør-Valdres utvikling angående oppsetting av informasjonstavle ved Jevnlismyra. Vegvesenet har gitt tillatelse til oppsetting av informasjonstavle og etablering av en enkel rasteplass. Saken er oversendt til småsamfunnsprosjektet.

Leder i småsamfunnsprosjektet, Gunnar Haugen, har deltatt på fire møter i bygdeutvalget, og bygdeutvalget har samarbeidet med småsamfunnsprosjektet om blant annet følgende saker:
-Rydding av busker og kratt langs Hedalsvegen for å få til ei mer ”åpen bygd”.
-Ta i bruk en del av Bautahaugområdet som lekeplass. Styret i Bautahaugen er positive til dette forslaget, og forslaget er sendt videre til sentrumsutviklingsgruppa i småsamfunnsprosjektet.
-Registrering av tomme hus og småbruk i Hedalen.
Bygdeutvalget er også representert i sentrumsutviklingsgruppa.

I november 2002 sendte bygdeutvalget brev til pasientombud Sandra Fahre angående ambulanse/legevaktordningen i Hedalen. I tilbakemeldingen fra Sandra Fahre kom det fram at pasientombudet var avhengig av konkrete klager for å ta opp ambulanse/legevaktordningen.

I samarbeid med Hedalen Røde kors og Hedalen helselag, sendte bygdeutvalget i desember 2002 brev til Helse Øst vedrørende ambulanse/legevaktordningen i Sør-Aurdal. Helse Øst sendte henvendelsen videre til Oppland Sentralsykehus, og bygdeutvalget fikk svarbrev i mai. I svaret ble det hevdet at ambulanseberedskapen i området var bedre enn den noen gang hadde vært. Når det gjelder legedekningen i området, ble det henvist til Sør-Aurdal kommune som ansvarlig instans.
Bygdeutvalget har søkt om og fått innvilget økonomisk støtte fra Bruskerudlegatet til restaurering av gravsteinen til Gudbrand og Olog i Vassfaret ved Hedalen kirke.

Det ble arrangert bygdefest 31. oktober. Rundt 150 personer møtte opp, og Elling Fekjær fikk tildelt bygdeprisen.

Utvalget har i 2003 bestått av:
Oddvar Gran
Finn Holm Olsen
Kundan Rockstad
Olaf Ødegaard
Astrid Braut

Bygdeutvalget ønsker i 2004 flere innspill fra bygdefolket på saker vi kan løse i fellesskap.

Takk!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |