tPublisert:  10.11.06

 

 

Referat fra årsmøtet i Hedalen bygdeutvalg 23.01.04 

Sak 1. Valg av møteleder og sekretær

Oddvar Gran ble valgt til møteleder.

Astrid Braut ble valgt som sekretær

Oddrun Ruud og Gunnar Hansen ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 2. Årsmelding Hedalen bygdeutvalg

Astrid Braut leste årsmeldingen, og den ble godkjent. Det kom blant annet følgende kommentarer knyttet til årsmeldingen: 

Informasjonstavle og enkel rasteplass ved Jevnlismyra:

Oddvar Gran orienterte mer om saken, og tok bl.a. opp problemet med vedlikehold av en rasteplass. Bygdeutvalget har sendt saken over til småsamfunnsprosjektet.

Elling Fekjær kunne fortelle at saken har vært oppe i småsamfunnsprosjektet, og at småsamfunnsprosjektet gikk inn for både informasjonstavle og rasteplass. Småsamfunnsprosjektet vil jobbe for å få vegvesenet til å ta på seg vedlikehold av rasteplassen. 

Ambulanse/legevaktordningen:

Det kom flere reaksjoner på svarbrevet fra Oppland Sentralsykehus, der det ble hevdet at ambulanseberedskapen i området var bedre enn den noen gang hadde vært. 

Arne Heimestøl foreslo at bygdeutvalget skal kommentere legedekningen i et brev og sende det til politikerne i kommunen. For å ta tak i legesaken igjen, ønsker politikerne innspill fra bygdeutvalget. 

Elling Fekjær fortalte at politikerne har tatt opp legesaken gjentatte ganger. Elling Fekjær foreslo at bygdeutvalget sender brev til kommunen med gjenpart til småsamfunnsprosjektet. 

Gunvor Heiene spurte om årsmøtet kunne støtte følgende utsagn:  

"Årsmøtet ber styret i bygdeutvalget arbeide aktivt for at kommunen fortsetter å jobbe for å ansette leger som også helst er villige til å ha kontordager i Hedalen".  

Årsmøtet vedtok å støtte forslaget.

Det ble også vedtatt at bygdeutvalget skal få med seg Gunvor Heiene, Anny Perlestenbakken og Anne Marie Skinnes Lie i utforminga av brevet til kommunen. 

Kari Haldis Brenden mente at utsagnet om den hevdede gode ambulanseberedskapen bør følges opp. En bør be om å få en skikkelig begrunnelse på dette utsagnet fra Oppland Sentralsykehus.  

Kari Alm Elsrud oppfordret bygdeutvalget og Sør-Aurdal kommune til å ta kontakt med Ringerike kommune der kommunestyrerepresentantene fra Nes har tatt opp saken om ambulanseberedskapen på nytt. 

Det kom forslag om at det nye styret i bygdeutvalget raskt sender en ny henvendelse til Oppland Sentralsykehus.  

Sak 3. Regnskap Hedalen bygdeutvalg

Olaf Ødegaard gikk gjennom regnskapet, og regnskapet ble godkjent.

Elling Fekjær minnet om at det er viktig at bygdeutvalget søker kulturmidler fra kommunen. 

Sak 4. Årsmelding Hedalen.no

Arne Heimestøl gikk gjennom årsmeldingen for Hedalen.no, og årsmeldingen ble godkjent. Arne Heimestøl fortalte blant annet at han i løpet av 2004 ønsker å få med seg en medredaktør. Årsmøtet ga applaus til Heimestøl for flott innsats! 

Sak 5. Regnskap Hedalen.no

Olaf Ødegaard orienterte om regnskapet , og regnskapet ble godkjent. 

Sak 6. Forslag til midlertidig ordning med hensyn til valg av leder

Valgkomitéen har også dette året hatt store problemer med å skaffe leder til det nye bygdeutvalget. Bygdeutvalget kom derfor med følgende forslag til midlertidig ordning: 

"Bygdeutvalget har fem medlemmer. Disse velges på årsmøtet. Styret velger selv leder, nestleder, kasserer og sekretær. Den endelige sammensetningen av styret bekjentgjøres på Hedalen.no. Styret kommer med forslag til vedtektsendring som godkjennes på neste årsmøte". 

Arne Heimestøl kom med forslag om følgende tillegg til bygdeutvalgets forslag: 

"Hvis styret ikke lykkes i å konstituere seg, innkalles det til ekstraordinært årsmøte". 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 7. Valg

Valgkomité 2003: Astrid Hegdal, Svein Gunnar Huset og Bjarne Berg 

Nye medlemmer i bygdeutvalget: Wenche Vestrom, Odd Nysveen og Mari Olea Lie 

Varamedlemmer: Vigdis Klemmetsrud og Ragnar Garli 

Arrangementskomitéen for 2004: Marit Bakke, Gunn Nordby, Mari Fossholm, Olav Iversen og Hans Pandur 

Valgkomité 2004: Svein Gunnar Huset, Bjarne Berg og Håvard Sukke 

Sak 8. Innslag om Mystic Mountain av Kundan Rockstad som aktiv bruker av stedet

Kundan Rockstad orienterte om Mystic Mountain blant annet ut fra spørsmål som har blitt stilt av bygdefolket. 

Pr. i dag er det rundt 25 personer som er tilknyttet Mystic Mountain og som i bor i Hedalen.  Folkene tilknyttet Mystic Mountain føler de er blitt godt mottatt i bygda. 

For brukerne av Mystic Mountain er stillhet viktig, og stillheten sees på som noe positivt. Meditasjon er en sentral aktivitet på Mystic Mountain, og det fokuseres mye på dans, musikk og glede. Mange brukere har nok en annen livsstil enn folk flest, og ikke alle har en åtte til fire jobb. Noen jobber i Hedalen, mens andre jobber utenfor bygda.  

Mystic Mountain er organisert som et vanlig aksjeselskap. Mystic Mountain er ingen hemmelig organisasjon, og er heller ikke medlem av en organisasjon. Alle som ønsker kan benytte Mystic Mountain, og kursene som holdes på Mystic Mountain annonseres på Internett. Kundan Rockstad presiserte at Mystic Mountain ikke er et buddhistisk senter. Det er ingen donering av penger, og alle som bruker Mystic Mountain betaler for kurs, mat og overnatting. I den siste tida har Mystic Mountain åpnet for meditasjon for bygdefolk, og mange har møtt opp.  

Bygda har etterlyst mer engasjement i bygda av personene tilknyttet Mystic Mountain, og det er noe som brukerne av Mystic Mountain prøver å forbedre. Mystic Mountain har også mye å tilføre bygda, blant annet i form av enkelte nye arbeidsplasser.  

Flere av bygdefolket har reagert på at mange tilknyttet Mystic Mountain har skiftet navn. Kundan Rockstad fortalte at i Østen har navn en større psykologisk tilknytning til en personen, og navnet skal være en påminnelse om en dypere mening. En nullstiller litt ved å skifte navn, og en slipper fortida fri. Det ble presisert at ingen må skifte navn, og at det er opp til hver enkelt om de ønsker å gjøre det. 

Harald Arne Haugen uttalte at han bare hadde positive erfaringer i  kontakten mellom Hedda og Mystic Mountain. 

Kari Alm Elsrud roste Mystic Mountain for meditasjonen som bygdefolk har hatt mulighet til å delta på. 

Sak 9. Informasjon om småsamfunnsprosjektet ved Elling Fekjær

Elling Fekjær startet med å fremheve at småsamfunnsprosjektet samarbeider godt med bygdeutvalget og med Hedalen.no. 

Småsamfunnsprosjektet har følgende tre satsningsområder:

1. Livskvalitet

2. Næring/kompetanse

3. Infrastruktur 

Det er satt ned en rekke temagrupper, og disse temagruppene er selve krumtappene i prosjektet. Styringsgruppa får rapporter direkte fra temagruppene. En prøver nå å fokusere spesielt på enkelte prosjekter innenfor gruppene. 

Av saker prosjektgruppa har jobba mye med, ble vegsaken Nes-Nes nevnt. Fylkesordførerne i Buskerud og Oppland og ordførerne i Nes og Sør-Aurdal med flere, skal ha møte for å drøfte hvordan en kan få oppgradert vegen fra Nesbyen til kirka i Hedalen. En oppgradering av vegen vil gi store ringvirkninger.  

Småsamfunnsprosjektet jobber også for å få til en rasteplass sør for Lisbråtan, samtidig som prosjektet også er positive til en rasteplass og en informasjonstavle ved Jevnlismyra. 

Småsamfunnsprosjektet har fått i stand en ordning med bestillingsbuss, der folk kan få transport til/fra Valdresekspressen enkelte avganger/ankomster i helgene. Det jobbes nå med å få til en ordning med bestillingsbuss en dag midt i uka slik at ungdom på videregående skole skal ha mulighet til å komme hjem en hverdag. Det undersøkes også om det er behov for å utvide tilbudet, og folk som har spesielle ønsker ble oppfordret til å ta kontakt med småsamfunnsprosjektet. Det ble fremhevet hvor viktig det er at folk benytter dette tilbudet for at tilbudet skal holdes vedlike. 

Elling Fekjær oppfordret også folk til å komme med innspill til småsamfunnsprosjektet. 

27. februar blir det nytt bygdemøte på skolen. Der skal det blant annet orienteres om vegsaken, og fylkesordføreren skal være tilstede. Ungdomslaget skal underholde. 

Eldor Bråten tok opp at 10. klassingene i Hedalen og bør ha mulighet til å søke videregående skole i Hønefoss. 10. klassingene bør ihvertfall ha mulighet til å søke på linjer som ikke finnes på Leira. Eldor Bråten ytret og et ønske om å få til et nytt skilt som viser Hedalen barne- og ungdomsskole.

Det kom også et ønske om å få til skikkelig skilting som viser når en har kommet til Hedalen. Det bør være skilting både ved fylkesgrensa og på åsen. 

Eldor Bråten uttrykte bekymring for ungdomsskolen i Hedalen med tanke på at elevtallet om noen år blir lavt. Elling Fekjær slo fast at det er vedtak om to ungdomsskoler i kommunen, og orienterte samtidig kort om planene for rehabilitering av Sør-Aurdal ungdomsskole. Byggestart er planlagt til august, og skolen skal være ferdigstilt ved skolestart i 2005.  

Harald Arne Haugen uttalte at det nå er viktig at småsamfunnsprosjektet spisser prosjekter og får til litt større ting. Det er viktig  å ta fram gründertanker mens prosjektet går. 

Elling Fekjær avsluttet med et ønske om å få til Bautahaugens venner. Det har vært drøftet i styret i Bautahaugen hvordan en skal få med bygda mer, og da har forslaget om å få til Bautahaugens venner kommet frem. Bautahaugens venner kan f.eks. komme med forslag til idéer og utvikle muséet og museumsområdet videre. Lag og foreninger i Hedalen ble oppfordret til å ta dette opp på sine møter, og så ta kontakt med styret i Bautahaugen. Styret i Bautahaugen er nå: Harald Arne Haugen, Elling Fekjær, Kari Haldis Brenden, Knut Korsæth og Mari Goplerud. 

Olaf Ødegaard avsluttet årsmøtet med å takke avtroppene medlemmer av bygdeutvalget, og en spesiell takk ble rettet til Oddvar Gran som nå går av som leder. 

Referent

Astrid Braut


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |