tPublisert:  10.11.06

 

 

Referat fra møte i næringslivsgruppa

Møte i Næringslivsgruppa for Hedalen onsdag 26. 05. kl. 19.00 i Valdres kontorpark

Tilstede: Nils Ivar Grøv, Harald Arne Haugen, Lasse Høiaas, Roar Myrvang, Martha Nordby, Tor Einar Fekjær, Arne Heimestøl, Bjarne Berg og Gunnar Haugen

Sak 30/04: Skiløyper med høy standard på Teinvassåsen
Arne Heimestøl fortalte om bakgrunn for initiativet og refererte fra ”plan for skiløyper i Hedalsfjellet”. Økt kvalitet på løypenettet, herunder merking av traseer og informasjon om tiltakene, vil trolig føre til flere hyttedøgn. Dette vil ha positiv ringvirkninger for næringslivet i bygda. En viktig forutsetning for å lykkes er økt samarbeid. Formålet med skiløypene er:
1. Løypenettet skal kjøres opp når forholdene tillater det og til tidspunkter som passer hyttegjester, andre tilreisende og lokalbefolkningen.
2. Løypenettet skal ha god merking.
3. Løypenettet skal ha så høy kvalitet som økonomien til enhver tid tillater.

På møtet ble det argumentert for at en lett løypemaskin av nyere årgang/ ny er å foretrekke. Lett for å sikre fremkommelighet på myrer og variert terreng, nyere årgang for å hindre bruk av tid og penger til omfattende vedlikehold og reparasjoner.

Ole Bjarne Strømmen fra SVU mener at finansiering av den årlige driften vil gå ved en relativt ny maskin, men utfordringen blir å finansiere den. Han viste til Fjellstølen hvor en slik maskin var finansiert og eid av et andelslag. Innbetalingene for å benytte skiløyper økte betraktelig i dette området da løypemaskina kom.

Enighet om at det må til et andelslag for å få finansiert en løypemaskin for Hedalsfjella. Da må grunneiere, hytteeiere, bygdefolk og næringslivet få del i planene og forstå betydningen av et slikt tilbud.

Valg av traseer er viktig med tanke på løypemaskina. Flere tok opp betydningen av at høystandardløypene må legges innom hyttefeltene og på steder som ikke er så utsatt for vær og vind.

De største utfordringene kan være 1. finansieringen av løypemaskina og 2. finne løypekjører.

Konklusjon:
1. Trysil utmarkslag evt andre foredragsholdere kontaktes med tanke på foredrag i Hedalen.
Ansvarlig: Gunnar Haugen, framdrift: klart til neste møte.
2. Traseer for skiløypene på Hedalsfjellet revideres. Traseer aktuelle for høystandardløyper tas med. Aktuelle på befaringen: Olaf Ødegaard, dagens løypekjørere, Temagruppa for Hytteområdene, Nils Ivar Grøv; Ole Bjarne Strømmen og Arne Heimestøl.
Ansvarlig: Ole Bjarne Strømmen, framdrift: befaring til sommeren.
3. Åpent møte i Hedalen om høystandardskiløyper, grunneiersamarbeid og organisering av et reiselivstilbud m.m.
Ansvarlig: Gunnar Haugen, framdrift: Møte i løpet av august
4. Planene om innkjøp av løypemaskin og høystandard skiløyper presenteres på neste bygdemøte:
Ansvarlig: Næringslivsgruppa, framdrift: Møte starten av september?
5. Det undersøkes nærmere rundt organisering som andelslag og erfaringer fra andre andelslag.
Ansvarlig Ole Bjarne Strømmen samt Næringslivsgruppa
6. Dersom man bestemmer seg for å satse på dette prosjektet visererfaringer at tidsrommet november – desember er gunstig med tanke på tegning av andeler til et andelslag.

Sak 31/04: Bredbåndssaken
Finansieringskabalen er nå løst ved at Sør- Aurdal kommune og Sør Aurdal Energi går inn med kr. 400.000,- hver for seg og Eidsiva Energi reduserer sitt krav med kr. 200.000,- . Dette sikrer at 80% av kommunen får tilgang på bredbånd. Det er mulig at bredbånd er på plass allerede til høsten. Pris for brukerne bør bli ca lik markedspris andre steder i landet.

Høgspentkabel som legges til Søbbekseter legges med rør med tanke på bredbånd.

Sak 32/04: Hedalsbrosjyre
Oppslutningen om brosjyra har vært svært bra. Målsetningen med 25 bedriftsider er passert og det endelige tallet vil bli ca 50. Dermed er økonomien i prosjektet sikra selv om enkelte kostnader vil øke noe.

Ole Jørgen Liodden kontakter hver enkelt bedrift for å sikre at tekst og bilde kommer inn innen frist (uke 24) og med ønskelig kvalitet.
Viktig at bestillingskjemaene kommer inn. De er vår bekreftelse på at bedriftene deltar og følgelig faktureringsgrunnlag. Til nå er 25 sider bekreftet skriftlig og ca 20 muntlig. Gunnar og Ole Jørgen jobber videre med brosjyra.

Sak 33/04: Videre sammensetting av næringslivsgruppa

  • Valg av leder og nestleder i Næringslivsgruppa utsettes enda en gang på grunn av forfall til møte.
  • Det er et sterkt ønske i Næringslivsgruppa å gå over til en ordning med første og andre varamedlem ettersom ordningen med personlig varamedlem ikke har fungert.
  • Roar Myrvang trekker seg fra gruppa ettersom han bosetter seg i Oslo til høsten. Grethe Østerås er i dag hans varamedlem.
  • Nils Ivar Grøv fortsetter i gruppa men er avhengig av å benytte varamann iblant.

Sak 34/04: Nye prosjekt og fokus i gruppa framover
Det er kommet signaler om at det er for få folk i bygda med tid og mulighet til å følge opp prosjekt Næringslivsgruppa og andre kommer med. Bør vi evt. i større grad prioritere å få folk til bygda i Næringslivsgruppa??

Dette ser vi nærmere på i neste møte i gruppa. På møte ble tre områder for videre satsning nevnt:

1. Arbeidsplasser
2. Boforhold
3. Bredbånd

Enighet om at det bør lages et oppslag på Hedalen.no med oppfordring til privatpersoner om å se på mulighetene for å få til private boligfelt/ tomter.

Sak 35/04: Eventuelt:

1. Standarden på vegen til Nes i Ådal er til bekymring. Enighet om at gruppa ved Odd Arne Klemmetsrud bør rette en henvendelse til Prosjektgruppa med oppfordring til å påvirke forsering i planer om vedlikehold/ opprusting.
2. Lars Sponheim kommer i starten av juni til et møte om skogbruket. Tid, sted og program annonseres senere.
3. SVU ønsker å involveres i sterkere grad i prosjekt Småsamfunnsprosjektet setter i gang som berører SVU sitt ansvarområde. Referat fra de ulike gruppene bør derfor fremover sendes med kopi til SVU. Prosjektgruppa og de ulike temagruppene bør ta med seg disse signalene videre i prosjektet.

Sak 36/04: Neste møte: Onsdag 16. juni kl. 19.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |