tPublisert:  10.11.06

 

 

Bredbåndsaka avgjort!

Tirsdag 11. mai ble bredbåndsaka lagt fram som hastesak i formannskapet.  Det ble gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommune skal gå inn med 400 000 kroner for å få på plass bredbåndsutbygging i kommunen.  SAE går inn med 400 000 kroner ekstra, og Eidsiva Energi reduserer sitt krav med 200 000 kroner.  Her gjengir vi saksutgreiinga med vedtak:

Tilrettelegging for bredbåndsutbygging i Sør-Aurdal kommune

Saksopplysninger:
Det vises til sak 04-0006 i formannskapet 23.03.04, der spørsmålet om kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd i Sør-Aurdal ble drøftet.

Etter denne behandlingen har det kommet innspill fra Sør Aurdal Energi om alternative løsninger for finansiering av et evt. kommunalt tilskudd. Som en oppfølging av dette har det vært avholdt et møte mellom Sør Aurdal Energi og kommunen, der kommunens engasjement og rolle som tilrettelegger sammen med andre aktører er diskutert.
Konkret har samtalene ført til et forslag som går ut på følgende:

- Eidsiva bredbånd reduserer beløpet i sin forespørsel om kommunalt tilretteleggertilskudd til kr. 800.000.
- Sør Aurdal Energi og Sør-Aurdal kommune inngår en avtale om at dette tilretteleggertilskuddet fordeles likt mellom Sør Aurdal Energi og Sør-Aurdal kommune. Dette kombineres med at evt. eksterne midler som tilflyter Sør-Aurdal kommune med formål å stimulere til bredbåndsutbygging for kommunens innbyggere og næringsliv fordeles likt mellom Sør Aurdal Energi og Sør-Aurdal kommune inntil tilskuddet er inndekket.

Vurdering:
Sør-Aurdal kommune har ingen ”bestiller-rolle” i forhold til utbygging av bredbåndsnett til kommunens innbyggere og næringsliv. Kommunens eget behov for bredbånd er dekket gjennom den utbyggingen som Eidsiva bredbånd har utført etter en gjennomført anbudskonkurranse i regi av Oppland fylkeskommune. I Oppland fylkeskommunes anbudsinnbydelse av 7. mars 2003 heter det innledningsvis:

”Gjennom sin posisjon som stor regional innkjøper av telekommunikasjonstjenester, ønsker Oppland fylkeskommune å bidra til en rask regional utbygging av høyhastighets (bredbånd) nett i innlandet. Gjennom anskaffelse av bredbåndsnett til de videregående skolene i innlandet, vil vi også bidra til at det etableres en infrastruktur som kan tilbys annen offentlig virksomhet og næringsliv. Dette er spesielt viktig i områder med en vanskelig markedssituasjon med kun få eller ingen kommersielle tilbydere av bredbåndstjenester. I disse områdene håper vi at innkjøp av bredbånd til skolene vil gi markedet ”kritisk masse”, og utløse tilbud på mer generell basis.”

Videre i anbudsutlysningen under kapittelet ”Priser og levering” heter det bl.a.:

”Fase 2 av leveransen omhandler plan for utbygging av bredbåndskapasitet til næringsliv og privatmarked/husstander i regionen. Leverandøren skal redegjøre for videre planer for utbygging innenfor det regionale nedslagsfeltet for prosjektets fase 1.”

Det er denne fase 2 vi nå er inne i, og leverandøren (Eidsiva bredbånd) har gjennom sitt notat som ble behandlet i formannskapet 23.03.04 redegjort mer i detalj for hvordan slik utbygging kan gjennomføres.

Sør Aurdal Energi har en rolle som samarbeidspartner/underleverandør for Eidsiva Energi / Eidsiva bredbånd, der de tar investeringen i varig lokal infrastruktur (fiber). Sør Aurdal Energi uttaler at de gjennom dette tar ansvar for en betydelig investering i lokal infrastruktur og sikrer både tilgjengelighet til alle deler av Sør-Aurdal og lokalt eierskap og råderett over infrastrukturen.

Det vurderes som viktig at kommunens næringsdrivende og private husstander snarest mulig får et tilbud om bredbånd som kan være tilgjengelig i hele kommunen. Sør Aurdal Energi påpeker at den anslåtte dekningsgraden på 80 % vil være det kortsiktige perspektivet. De mener at et samarbeid mellom Sør-Aurdal kommune, Eidsiva bredbånd og Sør Aurdal Energi vil bidra til at interesserte som ligger utenfor dekningsområdet for den kortsiktige planen også vil kunne få tilbud om tilknytning, da ved bruk av alternativ teknologi.

Det er viktig med en rask avklaring i forhold til framdriften i prosjektet. Mye arbeid må gjøres i barmarksesongen for at planen skal kunne realiseres i inneværende år.

Det er rådmannens vurdering at den måten å løse finansieringsspørsmålet på som nå er antydet, vil være akseptabel for kommunen. All den tid kommunen kun kan opptre som en passiv samarbeidspart i forhold til tilrettelegging, bør en kunne gå inn for den skisserte løsningen. Det vil da være aktuelt å yte et tilskudd til Eidsiva bredbånd for å legge til rette for infrastrukturelle tiltak i Sør-Aurdal kommune. Tilskuddet begrenser seg til inntil kr. 400.000, under forutsetning av at Sør Aurdal Energi bevilger tilsvarende beløp. Det bør være en forutsetning at tilskuddene både fra Sør Aurdal Energi og Sør-Aurdal kommune kan dekkes inn ved fordeling av evt. eksterne midler som måtte være aktuelle.


Rådmannens forslag til vedtak:

Sør-Aurdal kommune bevilger inntil kr. 400.000 til Eidsiva bredbånd for å legge til rette for infrastrukturelle tiltak for utbygging av bredbåndsnett i Sør-Aurdal kommune. Det forutsettes at tilsvarende beløp bevilges av Sør Aurdal Energi, og at Eidsiva bredbånd kan dokumentere tilgjengelighet for minst 80 % av befolkningen i kommunen (kortsiktig løsning) før tilskuddet kan utbetales. Det skal videre tilstrebes at det finnes alternative løsninger for de deler av kommunen som faller utenfor dekningsområdet i den kortsiktige løsningen.

Tilskuddet bevilges av Eidfondets kapital, konto 25699010.

Dersom kommunen får tilført eksterne midler til utbygging av bredbånd for kommunens innbyggere og næringsliv, skal dette i forhold til kommunens andel tilbakeføres til Eidfondets kapital.


Behandling i Formannskapet - 11.05.2004:
Berit Bang Thorsrud stiller spørsmål ved sin habilitet i saken. Thorsrud erklæres inhabil, og fratrer ved behandlingen. Enstemmig vedtatt.

Som rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet - 11.05.2004:
Sør-Aurdal kommune bevilger inntil kr. 400.000 til Eidsiva bredbånd for å legge til rette for infrastrukturelle tiltak for utbygging av bredbåndsnett i Sør-Aurdal kommune. Det forutsettes at tilsvarende beløp bevilges av Sør Aurdal Energi, og at Eidsiva bredbånd kan dokumentere tilgjengelighet for minst 80 % av befolkningen i kommunen (kortsiktig løsning) før tilskuddet kan utbetales. Det skal videre tilstrebes at det finnes alternative løsninger for de deler av kommunen som faller utenfor dekningsområdet i den kortsiktige løsningen.

Tilskuddet bevilges av Eidfondets kapital, konto 25699010.

Dersom kommunen får tilført eksterne midler til utbygging av bredbånd for kommunens innbyggere og næringsliv, skal dette i forhold til kommunens andel tilbakeføres til Eidfondets kapital.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |