tPublisert:  10.11.06

 

 

Politisk sluttbehandling av bredbåndsaka i juni

Formannskapet behandlet tirsdag 22.3. bredbåndsaka. Eidsiva Energi har sammen med Sør-Aurdal Energi lagt fram tilbud om videre utbygging der kommunen bes gå å inn med 1 000 000 kroner.

En vil bygge ut telefonsentralene for DSL-løsning.  Dette betyr at Leirskogen og hytteområdene ikke vil få dekning, og i Hedalen vil det være blindsoner som ikke kan nås av utbygginga det legges opp til.  Industriområdet ved Hedda Hytter vil bli dekket ved egen fiberkabel.

Formannskapet vedtok enstemmig at det skal arbeides videre med saken sammen med andre Valdres-kommuner, og at målet er politisk sluttbehandling i kommunestyrets juni-møte. Her gjengir vi rådmannens saksutgreiing:

Bredbåndsutbygging i Sør-Aurdal

Saksopplysninger:

Sør-Aurdal kommune har tidligere inngått avtale med Eidsiva energi AS om utbygging av bredbåndsnett til kommuneadministrasjonen og skolene i kommunen. Hittil er kommuneadministrasjonen og skolene unntatt Begnadalen skole oppkoblet mot bredbåndsnettet. På lik linje med de øvrige Valdreskommunene har Sør-Aurdal bidratt med kr. 400.000 som anleggsbidrag til Eidsiva energi AS for utbygging av nettet. I tillegg har Valdreskommunene i fellesskap bidratt med kr. 1.200.000 gjennom "partnerskapsmidler". Den løpende leieprisen Sør-Aurdal nå betaler for tilknytningen til bredbåndsnettet er kr. 18.810 eks. mva. pr. mnd. til Eidsiva energi AS.

Eidsiva bredbånd og Sør Aurdal Energi har utarbeidet et notat med utgangspunkt i en felles målsetting om utbygging også til aktuell næringsvirksomhet og private i forlengelsen av den nye infrastrukturen. Notatet er i sin helhet unntatt offentlighet fra Eidsiva bredbånd sin side, og vedlegges derfor ikke saken. Notatet bygger på forutsetningen om en plan for helhetlig utbygging i kommunen, slik at alle deler av kommunen får mulighet for tilknytning til bredbåndsnettet så langt det er mulig. Konklusjonen i notatet er som følger:

"Eidsiva energi og Sør Aurdal Energi kan foreta en rask utbygging av bredbånd i Sør-Aurdal kommune. Dette gir om lag 80 % av husstandene i kommunen bredbåndsløsning avhengig av valgt løsning. Tilsvarende løsning er etablert i Vestre Slidre kommune med en dekningsgrad på ca. 80 %.

Det er ikke mulig å etablere en kommersiell løsning for Sør-Aurdal kommune som omfatter næringsvirksomhet og befolkningen generelt. Med et næringstilskudd til utbyggingen på i størrelsesorden NOK 1.000.000 vil energiselskapene i samarbeid kunne etablere en god løsning. Vi vil da bygge ut alle åtte sentralene for DSL og samtidig etablere en løsning for HEBE.

I tillegg til et direkte bidrag er det nødvendig at kommunen yter bidrag ved selv å være en aktiv bredbåndsbruker for sine skoler og kommunale lokasjoner for øvrig.

Resterende investeringsbehov dekkes av Eidsiva, Sør Aurdal Energi og kundene gjennom etableringstilskudd og månedlig leie. Leveranse skjer åtte-tolv uker fra det blir gitt tilsagn om næringstilskudd eller signaler om at slikt tilsagn kommer. Vi legger ikke skjul på at rask beslutning og etablering er viktig for totaløkonomien i prosjektet som her er beskrevet."

Vurdering:

Det har vært et møte mellom kommunen, Eidsiva bredbånd og Sør Aurdal Energi der forutsetningene i notatet er nærmere kommentert og drøftet. Rådmannen ba i denne forbindelse om at Eidsiva bredbånd og Sør Aurdal Energi revurderte forutsetningen om et nytt kommunalt bidrag i størrelsesorden 1 mill. kroner, men det er så langt ikke mottatt noen signal fra disse om at dette vil bli revurdert.

Rådmannen mener det er uaktuelt for kommunen både å gå inn med et nytt stort tilskudd til utbyggingen samtidig som det forutsettes at den månedlige leien økes vesentlig gjennom å knytte til flere av de kommunale lokasjonene.

Saken er også drøftet i rådmannsutvalget i Valdres, og de er enige om at det er mest hensiktsmessig å opptre samlet i spørsmålet om videre utbygging av bredbånd. En antar at en ved en slik fremgangsmåte vil ha de beste forutsetninger for å komme fram til de mest fordelaktige løsninger både når det gjelder tekniske løsninger og spørsmål knyttet til finansiering.

Kommunens pressede økonomiske stilling gjør det vanskelig med så betydelige bidrag fra kommunen som det legges opp til, men rådmannen vil i samarbeid med de øvrige kommunene i Valdres aktivt vurdere mulighetene for annen finansiering.

Rådmannen ser svært positivt på at Eidsiva bredbånd sammen med Sør Aurdal Energi legger grunnlaget for neste fase i bredbåndsutbyggingen i kommunen, og vil gjerne bidra med det som er mulig sett fra kommunens utgangspunkt. Rådmannen vil derfor anbefale at neste fase må skyves litt ut i tid, inntil eventuelle eksterne finansieringskilder er avklart.

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering, og ber rådmannen arbeide videre for å få realisert en helhetlig bredbåndsutbygging i Sør-Aurdal.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |