tPublisert:  10.11.06

 

 

Næringslivskveld på Ildjarntunet

Mandag 29.3. hadde næringslivsgruppa i Småsamfunnsprosjektet invitert til  næringslivskveld på Ildjarntunet. Mange tema ble tatt opp, og Hedalen.no gir her et korfattet og stikkordspreget referat av møtet.

Hedalsbrosjyre

Næringslivsgruppa arbeider for tiden med å lage ei større brosjyre om Hedalen. Ole Jørgen Liodden og Gunnar Haugen har hovedansvaret.  Trykksaken vil bli utformet i A5-format.  25 av de 40 sidene er reservert for næringslivspresentasjoner.  Forøvrig vil det blant annet bli gitt plass til severdigheter, tjenestetilbud og viktige telefonnummer i bygda.

Brosjyren kommer til å bli trykt i minst 2000 eksemplarer, og den vil bli distribuert til hyttefolk, tilreisende, bygdefolk og turistkontor. Målet er at brosjyren skal gå til trykking i august.
En håper at  hedalsbrosjyra kan bli mal for tilsvarende trykksaker i andre bygder i Sør-Aurdal. 

Sør-Valdres Utvikling

Ole Bjarne Strømmen  ga en orientering om hva SVU arbeider med.

 • Turistinformasjon
 • Skiløyper.  Her har en satset på å bedre økonomien, slik at kvaliteten på løypenettet kan heves.
 • Organiserte opplevelser.  SVU har arbeidsgiveransvar for alle guider i kommunen.
 • Nærmiljøtiltak.  Dette kan være samarbeidsprosjektet med grendelag.
 • Turkart.  Kartene skal revideres og trykkes opp på nytt.
 • Hytteturisme.  Dialog med hytteeiere er viktig. 
 • Turstier.  Dette har en vært dårlige på.  Noen turstier er inntegnet på kartet.
 • Internett.  I det siste har en gitt støtte til web-kamera på Søbekkseter.
 • Markedsføring

SVU arbeider nå for å heve kvaliteten på skiløyper.

I Hedalen er det 700 hytter.  Fram til 2013 kan det bli bygd 440 nye. Det er klart at dette gir muligheter for næringsutvikling.

Til ettertanke

 • Hver hytte brukes ca 30 døgn per år
 • Firmahytter brukes tre ganger så mye

Faktorer som har betydning for bruken:

 • Reisetid til hytta på 1,5 - 3 timer.  Dette er gunstig for Hedalen.
 • De naturbaserte aktivitetene
 • Høy standart på hyttene. 
 • Strøm er viktig

Hvordan utnytte hytteressursen?

 • Opprettholde god service
 • Fritidsbeboeren må føle seg integrert i lokalsamfunnet.

Hytteeierens innkjøp

 • Over 50% av matvarer kjøpes lokalt ved lengre opphold
 • 30% av handel ved korte opphold

Dette gir muligheter til næringsutvikling.

Utfordringer

 • Kan primærnæringer satse mer på reiseliv? 
 • Hva med Vassfaret? 
 • Lite nyskapning
 • Få eller ingen investorer
 • Privat kapital i banken

Les mer om SVU her.

Valdres næringsutvikling

v/Hilde Døvre

Valdres Næringsutvikling AS (VaNu) er et regionalt næringsutviklingsselskap. VaNu eies av de seks Valdreskommunene og Oppland Fylkeskommune.
Styret består av en fra hver av de 7 aksjonærene. Styret søkes sammensatt slik at næringslivet er godt representert. 

Det er 2,8 årsverk knyttet til VaNu, og Arne Erik Fønhus er daglig leder.

Formålsparagrafen i selskapets vedtekter lyder:

§ 3
Selskapets formål er å drive næringsutvikling til beste for Valdresregionen. Dette ved å være et samarbeidsorgan mellom kommunene og næringslivet, som gjennom sin virksomhet skal styrke grunnlaget for næringslivets vekst, utvikling og omstilling.


Hovedstrategier for selskapet kan oppsummeres slik:
 

 • Ivareta eksisterende virksomhet som eies og drives av VaNu. (Valdres Magasinet)
   
 • Være regionens hovedkontakt mot fylkeskommunenes næringsseksjon, SND og andre fylkesvise eller nasjonale samarbeidspartnere i næringsutviklingsspørsmål.
   
 • Bistå til gjennomføringen av strategisk plan i saker med næringsmessig betydning.
   
 • Initiere, bistå, koordinere og eventuelt være oppdragsgiver for regionale næringsutviklingsprosjekter.
   
 • Være "koblingsboks" for nettverk innenfor næringslivet.
   
 • Være samtalepartner, rådgiver og veiledningsformidler for bedrifter og kommuner i næringsspørsmål.
   
 • Være koordineringsinstans og kontaktledd for kommunale næringsmedarbeidere og ledere i lokale destinasjonsselskaper.
  Næringsstrukturen i Valdres er i sterk endring. Dette faktum krever systematisk innsats i hjelpe- og veiledningsapparatet.
  (til toppen av siden)

Følgende saksområder vil bli prioritert av VaNu:

 • Landbruk. Landbruket trenger å få ta større del i den verdiskapningen som foregår i reiselivsnæringen. Vi bør også se på hvordan en kan foredle basis- og nisjeprodukter mer innen for regionen. Regionen har egen landbruksrådgiver og VaNus innsats må koordineres med denne.
   
 • Handelsnæring. For liten del av det regionale konsumet blir innkjøpt i Valdres. Dette gjelder spesielt hytte- og fritidsreisende.
   
 • Kompetanseintensiv næring. En satsing her skal gi unge mennesker med fagkompetanse muligheter til etablering i Valdres.
   
 • Reiseliv. Næringen vil i stor grad greie seg selv, men det er behov for koordinering av markedsføring, infrastrukturarbeid o.s.v. RVJ er hovedansvarlig for dette, VaNu skal bistå i arbeidet.
   
 • Noen konkrete eksempler på resultater:

  • Valdres Næringshage
  • Valdres rakørret

  VaNu er

  • næringsutviklingsarena
  • et kompetansesenter

  VaNu er opptatt av å skape et regionalt treffsted for gründere og etablerere.

  Les mer her.

  Nyttige lenker

  Entreprenørskap i skolen

  • Grϋndermotiv - elevene får mulighet for utvikling av eget livsmiljø og egen arbeidsplass

  • Distriktspolitisk motiv - barn/ungdom blir kjent med og tar i bruk lokale ressurser

  • Arbeidsmarkeds-/næringsutviklingsperspektiv - skolen skal utdanne ungdom til framtidige oppgaver i næringslivet, både arbeidsskapere og arbeidstakere.

  Næringslivsgruppa satser på økt samarbeid med Hedalen barne- og ungdomsskole om temaet.


  Nettsideansvar: Arne Heimestøl |