tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsbudsjett - virkninger for Hedalen

ARNE HEIMESTØL

Rådmannen har lagt fram forslag til årsbudsjett for 2005.  Kommunens økonomi er anstrengt.  Dette skriver rådmannen i en innledende kommentar:
"Det salderte budsjettet for 2005 har krevd betydelige innsparinger på alle områder, men skal stort sett ikke medføre merkbart dårligere tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Hedalen.no gjengir et utvalg budsjettkommentarer og forslag som berører Hedalen.

Småsamfunnsprosjektet

I samarbeid med Oppland Fylkeskommune er det vedtatt å sette i gang et småsamfunnsprosjekt i Hedalen fra den 1. september 2002 og 4 år framover.  Det legges til grunn at Fylkeskommunen yter et tilskutt på kr 200.000 i året til prosjektet, under forutsetning av at kommunen yter et tilsvarende beløp. 

Etter foreløpige samtaler med fylkeskommunen legges det til grunn at prosjektet videreføres, men med redusert kommunalt tilskudd i 2005.  Kommunens andel av småsamfunnsprosjektet finansieres over næringsbudsjettet, men føres under eget ansvarsområde i regnskapet.  Ev. tilskudd til enkelttiltak i prosjektet må ytes i henhold til fondsvedtekter.

Reduksjon på budsjettet i forhold til 2003:  50 000 kr.

Brannvern

Hedalen brannstasjon foreslås nedlagt så snart Hedalsheimen er omgjort til et rent bo- og servicesenter.

Kordirigentstilling

En vakant stillingshjemmel på 11,5% inndras. (Redaksjonen tror dette er kordirigentstillingen til Hedalen Sangkor.)

Hedalen barne- og ungdomsskole

Nedenfor vises oversikt over personalressurser:

Personalressurser 2004 2005
Faste heimler 0,29 00,29
Assistenter 00,90 00,90
Undervisningspersonale 12,58 11,40

Merknader:

  1. Dette inkluderer ikke timer fra andre kommuner eller timer til fremmedspråklige som får egne timer fra staten.  Dette er beregnet til totalt 1,03 stilling i 05/06.
  2. Budsjetterte vikarutgifter inkludert ekstrahjelp for skoleåret er på totalt 145.000 kroner.
  3. Hedalen b/u skole har en høy prosent lærere 58+ 60+.  Dette utgjør nesten et halvt årsverk som ikke går til undervisning.  Disse er inkludert i ramma.

Årsverksramme i kommunen:

Personalressurser 2004 2005
Skolene 57,10 53,03
Vassfaret leirskole 1,68 1,68

Hedalen barnehage

Barnehagen har 26 plasser for barn 0-6 år.  Barnehagen prøver i størst mulig grad å gi et tilbud i samsvar med foreldrenes ønsker/behov.  Som en følge av dette vil det enkelte dager være relativt store grupper, mens det vil være færre i gruppene andre dager.  Gjennomsnittlig gruppestørrelse vil ligge på om lag 23.

Personalressurser 2004 2005
Faste hjemler 04,38 04,38
Netto vikar/overtid 71 000 41 000

Arbeidstilbud i Hedalen

Ansvar gjelder sysselsetting og opplæring for utviklingshemmede brukere, men også andre med behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver.  Miljøarbeidertjenesten i Hedalen har en brukergruppe med større bistandsbehov enn på Tingvolltoppen og har ikke de samme inntjenings-mulighetene.  Arbeidstilbudet er avhengig av økonomi til å kjøpe inn materiell til produkter, som igjen kan føre til inntjening.  Fra høsten 2004 har tilbudet vært redusert med én dag per uke og erstatte med en hjemmedag med huslige aktiviteter.

Personalressurser 2004 2005
Faste hjemler 1,75 0,80

Miljøarbeidertjenesten i Hedalen

Personalressurser 2004 2005
Faste hjemler 13,54 13,17

Veger

Sommervedlikehold:  Posten er redusert.  Fjellvegene i Bagn og Hedalen forutsettes nedklassifisert fra 1/7-2005

Vintervedlikehold:    Posten er redusert.  Fjellvegene i Bagn og Hedalen forutsettes nedklassifisert fra 1/7-2005

Renseanlegg

For å redusere utgiftene til drift av Hedalen renseanlegg foreslås et investeringsprosjekt.  Det undersøkes om det er mulig å endre Hedalen renseanlegg til et jordinfiltrasjonsanlegg. (som i Begnadalen)

Biblioteket i Hedalen

I kommentaren kommer det fram at det er planer om å få bredbånd til biblioteket og at det skal skaffes ny PC.

Hjemmesykepleie/Hedalsheimen

Fra 2005 er personalet som tidligere har vært tilknyttet Hedalsheimen bo- og servicesenter, innlemmet i hjemmesykepleien.  Dette i henhold til kravet om "likestilling" mellom de to bo- og servicesentra vi har, samt innsparing  personalressurser satt opp mot den totale økonomiske situasjonen. 

Dette personalet har i flere å ytt hjemmesykepleieoppgaver til beboerne, på lik linje med oppgaver som ytes til andre hjemmeboende.  Det er derfor umulig å "fjerne" hele denne personalressursen -- det er likevel tatt bort en hel stilling ved "sammenslåingen".

Kirkelig fellesråd

Her er ikke konsekvenser for for de ulike menighetene synliggjort. 

Rådmannen:

Kirkelig fellesråd har i sitt budsjettforslag for 2005 forutsatt en finansiell overføring fra kommunen på kr. 2.818.000 pluss tjenesteyting, som er en økning på kr. 132.000 fra 2004.  Rådmannen har i sitt budsjettforslag innarbeidet en finansiell overføring til Krikelig fellesråd på kr. 2.664.000 inkl. tjenesteyting.  Dette er en reduksjon med kr. 173.000 i forhold til 2004, og det betyr en utfordring for fellesrådet å tilpasse sin drift til dette nivået.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |