tPublisert:  10.11.06

 

 

Kriterier for tildeling av kulturmidler

Kulturmeldingen I Sør-Aurdal kommune er nå under revisjon. En arbeidsgruppe som er nedsatt av levekårskomitéen, arbeider med denne saken. I forbindelse med debatten om tilskott til kulturformål gjengir Hedalen.no gjeldende kriterier for kulturmidler.

 1. Støtte til drift av lag og organisasjoner
 • Alle lag og organisasjoner som driver med frivillig kulturarbeid i Sør Aurdal kommune, kan tildeles kulturmidler. Lag / organisasjoner må kunne dokumentere at de har aktivitet.
 • Ved fordeling vektlegges aktivitet, medlemstall og økonomi.
 • Nasjonale og regionale organisasjoner tildeles vanligvis ikke kulturmidler.
 • Kulturmidler kan tildeles når nasjonale / regionale organisasjoner har aktivitet i Sør Aurdal tilsvarende et lokallag.
 • Sør Aurdal sang og musikkråd legger fram forslag til fordeling av kulturmidler som er bevilget til sang / musikkformål.
 • Idrettens kontaktutvalg legger fram forslag til fordeling av kulturmidler som er bevilget til idrettsformål.
 • Samme ordning gjøres gjeldende for eventuelle nye paraplyorganisasjoner.
 1. Bygdehus / grendehus
  • Det gis støtte til bygdehus / grendehus som benyttes til allmenne formål.
 2. Kulturaktiviteter / arrangement
  • Det kan gis støtte til kulturarrangement og kulturaktiviteter i Sør Aurdal eller til aktiviteter der deltakere fra Sør Aurdal er aktører ( f.eks. ungdommens kulturmønstring).
  • Slik støtte kan gis til
   delfinansiering av enkeltarrangement / ev. garanti mot underskudd.
   premier til idrettsarrangement over klubb / lagsnivå.
   andre kulturaktiviteter av allmenn interesse.

  Støtte gis ikke til

  kommersielle tiltak, herunder forfattere som ønsker støtte til egenproduksjon. (Støtte kan gis når lag / organisasjoner står som utgivar avbøker og andre trykksaker).

  •  Ved fordeling legges det vekt på å få til en best mulig spredning til alle deler av kommunen.

  Midler til kulturaktiviteter / arrangement fordeles av levekårskomiteen 2 ganger pr år (mai / november).

  Administrasjonen kan tildele midler til kulturaktiviteter / enkeltarrangement innen rammer / beløp som fastsettes av levekårskomiteen. Det gis tilbakemelding til levekårskomiteen to ganger pr år (mai / november).


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |