tPublisert:  10.11.06

 

 

Innlegg på bygdemøtet i Hedalen, 5. november 2004.

Knut Korsæth

Kjære forsamling!

For et par måneder siden hadde jeg et innlegg om arbeidet så langt Småsamfunnsprosjektet i bygdeavisa; - et innlegg som også ble gjengitt i Hedalen no.
For å illustrere best mulig hvordan vi har arbeidet, vil denne ”sirupsnipp-tegningen”,gi en bedre forklaring enn bare ord!

Vi er, som det framgår av illustrasjonen, kommet omtrent halvveis i arbeidet, - og noe har vi fått utrettet.

Men mye står fortsatt i startgropa.
Av konkrete resultat vil jeg nevne følgende tiltak:

 1. Tilbringertransport
 2. Oppretting av følgende arbeidsgrupper:

1. Næringslivet
2. Vassfaret/Vidalen
3. Hyttevirksomheten
4. Eldre og yngre ungdom
5. Sentrumsutviklingen

Vi er svært takknemlig for og avhengig av all den innsatsen som legges ned på frivillig basis i alle gruppene.

 1. Arbeidet med en forbedret vei fra Nes til Nes
 2. Verbal støtte til utbygningen av Hedalsheimen
 3. Verbal støtte til utbygningen av skibakken
 4. Verbal støtte til videreføringen av Vassfarprosjektet
 5. Verbal støtte for redusert kjørehastighet gjennom sentrum
 6. Pådriver for natur - og kultursti fra stavkirken til Bautahaugen

I tillegg kommer arbeid og tiltak i de forskjellige temagruppene som vi vil få en rapport fra senere i kveld.

Oppland fylkeskommune har vært til god hjelp for oss, både økonomisk og som rådgivende organ.
Dessverre kunne ikke OFK’s kontaktperson, Dag Arne Henriksen ikke delta her i kveld. Han har imidlertid sendt oss en liten ”hilsen:

"For del første er vi svært imponert over hva prosjektet har fått til i Hedalen, både med profilering, nettside og et tydelig engasjement både i og hos befolkningen i Hedalen. Hedalsbrosjyra og Hedalen. no er eksempler på
dette.

Det at dere ivaretar både næringsliv og ungdom er også gode indikasjoner på nettopp dette. Når det gjelder videreføring av prosjektet, er Oppland fylkeskommune av den oppfatning at dette prosjektet er så godt forankret, og vist såpass gode resultater at fylkeskommunen er innstilt på å bidra økonomisk framover utover prosjektperioden 2002-2004.

OFK ser her en toårig fortsettelse av prosjektet med årlige søknader. Mao. ett (3+2 ars) 5 års løp for småsamfunnsprosjektet i Sør-Aurdal (Hedalen). Dette er i tråd med lignende prosjekt i Vang og Etnedal kommuner, som på samme måte har hatt småsamfunnsprosjekter 1øpende i sine kommuner (3+2 ars 1øp).

Oppland fylkeskommune vil også oppfordre Hedalsprosjektet (Sør-Aurdal kommune) om å sende inn søknad for siste året av del 3-årige Hedalsprosjektet (2004) så raskt som mulig, slik at prosjektet får de midler som er tiltenkt."

Ellers synes jeg Hedalsbrosjyra gir en flott presentasjon av alle de muligheter som finnes i Hedalen.
Som en viktig del i småsamfunnsprosjektet inngår både Stavkirken og Bautahaugen.
Ved 1905- markeringen neste år, vil både stavkirken og Bautahaugen bli viktige arenaer i forbindelse med arrangementet søndag 29. mai 2005, med bl. a. besøk av stortingspresidenten. Opplegget for dette spesielle arrangementet vil styret for Bautahaugen - i nær kontakt med temagruppene og prosjektgruppa - komme nærmere tilbake til.

Når det gjelder Bautahaugen, så står museet foran en spennende utfordring siden museet sammen med Bagn bygdesamling og Valdres Folkemuseum skal inngå i en overbygning med navnet Valdres Museum.

Den storslåtte gaven fra brødrene Bergsrud, gården Bergsrud, vil imidlertid ikke inngå i den nevnte overbygning. Eiendomsstyret for Bergsrud vil i tiden som kommer, stå overfor store utfordringer. Av aktuelle planer i den sammenheng, kan nevnes følgende:

 1. rehabilitering av bygningene
 2. vern av et område i Vassfaret
 3. utarbeidelse av en landbruksanalyse over gårdsbrukets ulike muligheter
 4. avklaring om gårdbruket kan være av nasjonal og landbrukshistorisk interesse i et ev. samarbeid med Folkemuseet på Bygdøy og Bygdøy Kongsgård.

Konklusjon:

Vi kan komme langt med samarbeid, bevisstgjøring og positiv holdning i kampen mot den pågående sentraliseringen vi ofte føler. Hver enkelts innsats og engasjement er verdifull.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |