tPublisert:  10.11.06

 

 

Fylkeslege Per Thorolf Røhr Legesaka

SIGRID HAUGEN

 
Mange  i Hedalen stiller seg undrende til administrativ så vel som politisk behandling av legesituasjonen i kommunen.  Det er kommunestyrevedtak fra 2001 på at legekontoret i Hedalen skal bemannes 3 dager i uka, men mangel på søkere har hittil vært begrunnelsen for at så ikke har skjedd.

Når det så i sommer dukker opp en unik mulighet til å få en skattebetalende lege til bygda, i kombinasjon med stilling ved Fekjær psyk. senter, som i sin tur betyr arbeidsplasser, næringsutvikling og mer skatteinntekter, ja da takker kommunen nei, med begrunnelse i økonomi.

Vi føler det må være andre motiver som ligger bak. Kommunestyrere-presentant Arne Heimestøl har engasjert seg sterkt i denne saka. I brev til fylkesmannen av 1. sept. stiller han en rekke relevante spørsmål ang. legestiuasjonen i kommunen. Helstilsynets svar av 24. sept. tyder på at Sør-Aurdal kommune neppe oppfyller sin lovpålagte plikt til å tilby fastlege til egne innbyggere. Med dagens to leger er det hele 1117 personer som ikke kan få fastlege i Sør-Aurdal.

 
Les Heimestøls brev til Fylkesmannen og svaret til rådmannen.
 

Arne Heimestøl
Kommunestyrerepresentant for KrF i Sør-Aurdal
3528 HEDALEN                                             onsdag, 1. september 2004


Fylkesmannen i Oppland
Statens hus
2626 LILLEHAMMER


VEDRØRENDE LEGETJENESTEN I SØR-AURDAL KOMMUNE

Jeg viser til telefonkontakt med assisterende fylkeslege i vår vedrørende legetjenesten i Sør-Aurdal kommune.

Sør-Aurdal kommune har tidligere hatt tre leger og én turnuskandidat. To av legene og turnuskandidat har vært knyttet til legesenteret i Bagn, mens én stilling var knyttet til legekontoret i Hedalen. De siste årene har det kun vært to leger i kommunen.
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i k-sak 01-0024:
"1. Legetjenesten bygges opp i egen kommune, ved plassering av alle driftsavtalehjemler ved legesenteret i Bagn.
2. Hedalen legesenter skal snarest bemannes 3 hele legedager i uka."
Til tross for gjentatte utlysninger ble ikke den tredje legestillingen besatt.

Fekjær psykiatriske senter har fått tildelt en halv legestilling. Daglig leder Elling Fekjær tok i vår kontakt med kommunen og undersøkte om det var mulig å få til samarbeid om en halv legestilling knyttet til legekontoret i Hedalen. Dette svarte rådmann og ordfører ja til. Elling Fekjær fikk i oppdrag av kommunen å kontakte lege Ingrid Hauge Lundby, og hun meldte etter hvert interesse for stilling ved Fekjær psykiatriske senter og ved Hedalen legekontor.

Onsdag 18. august fikk undertegnede tilsendt saksdokumenter til formannskapsmøte som skulle holdes tirsdag 24.8. (Se vedlegg 1.)

Torsdag 19.8. sendte jeg en rekke spørsmål til administrasjonen. (Se vedlegg 2)

Mandag 23.8. var jeg innom Tingvoll i Bagn og fikk med meg et notat fra rådmannen. ( Se vedlegg 3). Jeg ble orientert om at rådmannen hadde gitt tjenesteområdene tilbud om å svare på mine spørsmål, men at dette var gjort frivillig på grunn av kort svarfrist.

Mandag 23.8. mottok jeg svar på henvendelse til Sør-Aurdal trygdekontor (vedlegg 4)

Tirsdag 24.8. hadde Bygdeutvalget i Hedalen innlegg i avisa Valdres. (Vedlegg 5).

Tirsdag 24.8. var det formannskapsmøte. Mens rådmannen argumenterer med økonomi for ikke å tilsette lege nå, antar jeg at formannskapet drøftet personspørsmål. Møtet ble nemlig lukket, og jeg tror dette var medvirkende til at Ingrid Hauge Lundby ikke ble tilsatt som lege i Sør-Aurdal. Rådmannen presiserte i telefonsamtale med undertegnede mandag 30.8. at han i denne saken kun hadde argumentert med økonomi. Det er da grunn til å undre seg over hvor formannskapets flertall hentet sin informasjon fra når det gjelder spørsmål knyttet til person(er).

De siste årene har jeg mottatt både skriftlige og muntlige signaler om mangler ved legetjenesten i Sør-Aurdal. Det var bakgrunnen for telefonhenvendelsen til assisterende fylkeslege i vår. Dette skjedde før jeg ble kjent med at Ingrid Hauge Lundby kunne tenke seg legestilling i Fekjær og ved legekontoret i Hedalen.

Jeg velger nå å reise noen spørsmål knyttet til legesaken i Sør-Aurdal. Spørsmålene dreier seg ikke om hvor tjenesten skal plasseres.

1. Sør-Aurdal kommune har i lengre tid hatt to leger. Det var ingen ting i budsjett/budsjettkommentarene for 2004 som varslet at kommunen ikke ville besette den tredje legestillingen. Nå kunne kommunen ha fått besatt en halv legestilling til.
Er legetjenesten i Sør-Aurdal kommune forsvarlig sett i forhold til Kommunehelsetjenesteloven og Lov om helsepersonell?

Noen faktaopplysninger:

Kommunen har omtrent 3200 innbyggere.
Jeg har fått opplyst at hver lege kan ha inntil 1100 pasienter på sin liste. Offentlige oppgaver skal løses i tillegg til dette.

Jeg siterer fra brev fra Sør-Aurdal trygdekontor:

Når det gjelder fastlegeordninga og hvordan listene ser ut så kan jeg opplyse at det pr. d.d. er:

683 personer i Sør-Aurdal på vakant hjemmel
Gert Halleby har pr. d.d. 52 ledige plasser (kan ha 1.100 personer)
Nerijus Gintalas har 142 ledige plasser (kan ha 1.100 personer)

Fra fastlegekontoret har jeg i dag fått opplyst at det pr. 01.08.04 er
777 personer i Sør-Aurdal som har fastlege utenfor kommunen. De kommuner som har flest pasienter fra Sør-Aurdal er:

• Ringerike ca 330 personer
• Nord-Aurdal ca 165 personer
• Etnedal ca 110 personer

Dette betyr at kommunen ikke kan tilby fastlege til over 1200 av kommunens innbyggere med dagens leger og avtaler.

2. Det er over 3000 hytter i Sør-Aurdal kommune. I store deler av året oppholder langt flere enn kommunens innbyggere seg innenfor kommunegrensene. Hvilken akuttberedskap har en i tidsrommet 08.00-16.00 i forhold til hyttegjestene?

3. Sør-Aurdal kommune har to mannlige leger. På nettet har jeg lest at Helsetilsynet i Troms anbefaler kommuner å tilsette leger av begge kjønn. Hva mener Fylkesmannen om dette?

4. Jeg er kjent med at leger kan ha langt flere pasienter på sine lister enn 1100. Befolkningen i Sør-Aurdal har imidlertid høy gjennomsnittsalder. Dette antar jeg er en faktor som påvirker etterspørselen etter legetjenester. Når jeg så vet at Etnedal kommune har to hele legehjemler på 1400 innbyggere, finner jeg grunn til å stille spørsmål om det er forsvarlig å la Sør-Aurdal kommune ha to leger.

5. I saken til formannskapet skriver rådmannen følgende: ”Det er praktisk talt ingen nevneverdig ventetid for å få legetime ved legesenteret i Bagn.”
Er ventetid er egnet parameter for å kunne uttale seg om kvaliteten på legetjenesten i en kommune?

5. Hvordan løser legene den offentlige delen av legetjenesten? Dette er det vanskelig å få oversikt over siden rådmannen ikke ville pålegge tjenesteområdene å svare på min henvendelse. Noen momenter vil jeg likevel nevne:
• Lege har unntaksvis vært med i tverrfaglige møter, heter det i vedlegg 3.
• For 2-3 år siden kom det brev til kommunestyret fra helsesøstrene med klage over mangel på samarbeid med legene.
• Undertegnede jobber som lærer på en av skolene i kommunen. Det er flere år siden jeg har sett noen av legene på besøk på denne skolen. Tidligere hadde skolen god kontakt med doktor Ingrid Hauge Lundby da hun i to perioder var lege i Hedalen. Mitt inntrykk er at hun i større grad enn dagens leger prioriterte det forebyggende arbeidet.
• Sør-Aurdal kommune har et sykefravær på over 10%. Legene er etter min vurdering sentrale i arbeidet med å få til redusert sykefraværet.

Med bakgrunn i dette håper jeg at fylkeslegen kan evaluere legetjenesten i kommunen. Jeg mener både administrasjonen og politisk nivå vil tjene på å ha en slik gjennomgang.

Med hilsen
Arne Heimestøl
Kopi:

Rådmannen i Sør-Aurdal kommune
Ordføreren i Sør-Aurdal kommune


BREV FRA HELSETILSYNET TIL RÅDMANNEN

Rådmannen
Sør Aurdal kommune
2930 Bagn


DERES REF. / YOUR REF.: VAR REF. / OUR REF.: DATO / DATE:
2004/5761 733.1 24.09.2004

Manglende fastlegedekning i Sør Aurdal kommune

Helsetilsynet i Oppland har mottatt informasjon telefonisk fra kommunestyrerepresentant Arne Heimestøl, som har gjort oss oppmerksomme på referat i avisa Valdres av 26.08.2004 angående legesituasjonen i Sør Aurdal kommune.

I oppdragsbrevet fra Statens Helsetilsyn for 2004 er helsetilsynene i fylkene bedt om at "fylkene fortsatt overvåker legetjenesten i kommunene med særlig vekt på kommuner med dårlig legedekning."

På bakgrunn av de opplysninger som har tilflytt oss og oppdraget vårt fra Statens Helsetilsyn, har vi fra fastlegekontoret på Dokka innhentet data for Sør Aurdal kommune med hensyn til kommunens evne til å tilby sine innbyggere plass på en fastleges liste. Vi vedlegger kopi av oversikten, men vil kommentere denne. Det viser seg at det er 512 innbyggere som fremdeles står på vakant hjemmel. For disse er det ledig 188 plasser på listene til kommunens to leger. I tillegg er det så mange som 793 personer som har valgt fastlege i andre kommuner. Dette er ca 25% av befolkningen. Innbyggere kan fritt velge lege i egen kommune eller annen kommune. Det er likevel påfallende at så mange har valgt lege i annen kommune, men vi ser også at kommunen ikke har lege å tilby alle disse innbyggerne. Regnestykket forteller at selv om listene til kommunens to leger ble fylt helt opp, er der 1117 innbyggere kommunen ikke kan tilby fastlege til om alle disse skulle ønsket lege i egen kommune, slik de har krav på etter "Forskrift om fastlegeordning i kommunen." Helsetilsynet i Oppland viser til § 11 i denne forskriften som sier: "Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger om deltakelse i ordningen. Kommuner kan samarbeide om organisering av fastlegeordningen."

Det er referert i ovennevnte avisartikkel: " Slik situasjonen er nå har ikke kommunen råd til en gjenåpning, sier kommunalsjef Erland Odden."

Helsetilsynet i Oppland vil presisere at vi ikke tar stilling til verken lokalisering av lege eller person, men vil understreke kommunens lovpålagte plikt etter § 11 i Fastlegeforskriften å kunne tilby lege til alle kommunens innbyggere.

På denne bakgrunn ber vi om kommentarer til innholdet i avisartikkelen. Er kommunalsjefen korrekt sitert? Vi ber om dokumentasjon for hva som er gjort, og plan for hva kommunen har tenkt å gjøre for å bli i stand til å tilby fastlege til de 1117 innbyggere kommunen pr dags dato ikke kan tilby fastlege.

Vi ber om svar så raskt som mulig og senest innen fire uker.

Med hilsen

Per Thorolf Røhr                               Tove Kristin Jevne
Fylkeslege                                        ass. fylkeslege

Vedlegg: Oversikt over fasglegesituasjonen I Sør Aurdal kommune fra Nordre Land


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |