tPublisert:  10.11.06

 

 

Fekjær psykiatrisk senter utvikler seg videre

GUNNAR HAUGEN

Første fase av et større forskingsprosjekt som tar for seg Fekjær psyk. senter er nå klar. Høgskolen i Gjøvik har etter oppdrag fra Fekjær psykiatriske senter og Sykehuset Innlandet HF tatt for seg pasienttilfredsheten ved senteret.

Onsdag 29. september ble rapporten som nå foreligger presentert på Fekjær. Tilstede på presentasjonen var forskergruppen representert ved førsteamanusensis Rannveig Aure Juvkam og høgskolelektor Siv Magnussen fra Høgskolen i Gjøvik. Fra Fekjær psykiatriske senter stilte tilsynslege Per Sætness og styrer Elling Fekjær.

Rannveig Aure Juvkam fortalte at studien av pasienttilfredsheten baserte seg på informasjon gitt fra pasienter på senteret i tidsrommet 1998 – 2002. 46 av i alt 197 personer returnerte spørreskjema i utfylt stand. 12 personer har deltatt på dybdeintervju.

Fekjær psykiatriske senter fikk mange positive tilbakemeldinger fra tidligere pasienter. Blant annet sier nærmere 70% at de har hatt nytte av oppholdet. Det samme antallet sier at de har fått et bedre liv og over halvparten sier det har sammenheng med oppholdet på Fekjær psyk. Senter.
Mer konkret framhevet flere primærkontakter, friluftsliv, fysisk aktivitet, sosialt samhold (mellom pasienter/ pasienter og personale), hjelp til å komme i gang igjen og trygghet som positivt ved oppholdet.

Rapporten tar også for seg områder hvor Fekjær kan forbedre seg. Tilbakemeldingene går i første rekke på holdninger og kompetanse (særlig rettet mot rusproblematikk), styrket psykiatrisk behandlingstilbud, mer utadvendt behandlingstilbud, bedre ettervern og samarbeid mellom institusjonen og det kommunale hjelpeapparatet.

Alt i alt konkluderer forskningsrapporten med at behandlingstilbudet ved Fekjær psykiatriske senter har hatt vesentlig betydning og bidratt til en bedre livssituasjon for et flertall av dem som har deltatt i undersøkelsen.

Ranveig Aure Juvkam og Siv Magnussen fortalte at resultatene samsvarer godt med tilbakemeldingene fra dagens pasienter. På enkelte områder er negativ kritikk fra tidligere pasienter ikke så aktuell i dag

Elling Fekjær og Per Sætness sier at resultatene av forskningen blir tatt på alvor. Rapporten som nå foreligger, danner utgangspunkt for et fagseminar for personalet i løpet av høsten. Her skal det tas tak områder hvor det er nødvendig med forbedringer og videreutvikle det som er med på å gi Fekjær sitt spesielle særpreg og styrke som psykiatrisk behandlings-institusjon. Sammen med tilbakemeldinger fra dagens pasienter danner dette grunnlaget for en handlingsplan for igangsetting av aktuelle endringer ved Fekjær.
Videre er flere av personalet i gang med videreutdanning på ulike områder og av ulik varighet. Fekjær skal starte opp poliklinikkfilial og vil med det styrke institusjonen ytterligere.

Før forskningsprosjektet avsluttes i løpet av 2005 skal det også utarbeides en sosiologisk studie på hvordan Fekjær psykiatriske senter virker på bygda, kommunen og distriktet og hvordan distriktet, kommunen og bygda virker på Fekjær psykiatriske senter.

Bygda og kommunen vil nok derfor høre mer fra forskningsprosjektet i regi av høgskolen på Gjøvik i tida framover.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |