tPublisert:  10.11.06

 

 

Gratulerer, Monica!

ARNE HEIMESTØL

I dag ble det avgjort at det er Monica Hømannberg Aaslie som skal overta eiendommene etter Gunnar Bergsrud. 

Trekkinga ble foretatt i Tingretten i Valdres kl. 12.00.


I siste liten

--Jeg er helt målløs, sier Monica til Hedalen.no. --Det var i siste liten jeg ordnet de nødvendige papirene, og at jeg skulle vinne trekkinga, hadde jeg slett ikke regnet med.  Nå kimer telefonen hele tida, og sms-ene rauser inn.  

--Det er ikke boplikt på gården, men vurderer du å flytte dit?  --Ja, den diskusjonen må vi ta.  Henning har tilknytning til Aaslie.  Jeg kommer fra Nes i Ådal, og vi har faktisk diskutert om vi kan bo mer sentralt i bygda.  Nå blir dette temaet mer aktuelt, men jeg kan ikke svare i dag, for dette må hele familien være med på å avgjøre.  Men, kanskje blir vi naboer, Arne..

--Da håper jeg at det fremdeles blir lov å jogge forbi husene, repliserer jeg.
--Det er du hjertelig velkommen til å gjøre, avslutter Monica -- på vei til neste telefonintervju.

Stor medieinteresse

Dette oppslaget publiseres fra Bergen.  I to dager har undertegnede vært på NLA Lærerhøgskolen. Både Nationen, Aftenposten, VG og Oppland Arbeiderblad har vært ute etter bilde av Gunnar Bergsrud og gården hans. Se disse oppslagene:

I skrivende stund er radio, TV og aviser på vei til Hedalen for å intervjue Monica.  Hun får nok en travel ettermiddag, og vi andre kan se fram til mange positive nyhetsinnslag fra Hedalen i dag og i morgen.

Erklæringa

Nedenfor følger erklæringa som de som deltok i trekkinga, måtte undertegne.

Undertegnede - fnr. , som er bosatt innen Hedalens bygdeområde, postadresse 3528 Hedalen, erklærer hermed at jeg er interessert i å overta vederlagsfritt de eiendeler som er nevnt under pkt. 1 i Gunnar Bergsruds testament av 18.10.1999, nemlig følgende:
- Bjørke med Bogskog og Aurkjenli – gnr. 93 bnr. 6 – Sør Aurdal av skm. 0,34.
- Klemmetsrud Feskji skog – gnr. 91 bnr. 11 – Sør Aurdal av skm. 0,16.
- Stallbu med halvpart i båthus ved Helseren, Hedalsfjellet.
- Båthus med båt ved Rennsjøen, Hedalsfjellet.
- Halvpart i båt ved Huldrevatnet, Hedalsfjellet.
- Innbo og løsøre som befinner seg på de nevnte eiendommer.Jeg aksepterer at overtagelsen skjer på følgende vilkår:

1 At Valdres tingrett oppnevner 2 personer bosatt i Hedalen (senere betegnet som kontrollørene) som skal påse og sørge for at den vedlikeholdsplikt som er nevnt i testamentet overholdes.

2 At eiendommene ikke kan selges før 15 år etter at de har fått tinglyst skjøte på disse.

3 At eiendommene i de første 15 år etter tinglyst skjøte ikke kan pantsettes uten skriftlig samtykke fra kontrollørene.

4 At pantelån i de første 15 år etter tinglysning av skjøte på eiendommene kun kan nyttes til investering i de eiendommer som overtas, eller i nødvendige driftsmidler knyttet til eiendommene.

5 At jeg forplikter meg til å drive skogen i samsvar med driftsplan utarbeidet av skog-brukssjefen i Sør Aurdal eller Viken Skog.

6 At jordarealene fortrinnsvis skal drives av meg, men at utleie kan skje etter samtykke fra kontrollørene.

7 At kontrollørene de første 3 årene regnet fra tinglysing av skjøtet skal foreta kontroll minst en gang i året. I de etterfølgende år vurderer kontrollørene selv hyppigheten av kontrollene.

8 At kontrollørene skal ha vederlag for sitt arbeid og at vederlaget skal dekkes av meg.

9 Hvis vedlikeholdsplikten ikke overholdes på tilfredsstillende måte, kan kontrollørene gi nødvendige pålegg med frist for utførelse av arbeidet. Hvis vedlikeholdsplikten misligholdes vesentlig eller hvis jeg gjør meg skyldig i vesentlige brudd på de øvrige bestemmelser som denne erklæring inneholder, forplikter jeg meg til å skjøte
eiendommen over til en annen yngre myndig person bosatt innen Hedalens bygde-
område. Dette skjer etter loddtrekning og på samme vilkår som i denne erklæring.


Hvis det blir aktuelt med overskjøtning p.g.a. mislighold, forplikter jeg meg til å undertegne skjøte til den som ved loddtrekning blir ny eier. Merverdi forårsaket av vedlikehold som foretas av meg har jeg krav på å få godskrevet. Dette gjelder ikke generell prisstigning.

Hvis det ikke oppnås enighet om refusjonsbeløpet, fastsettes dette med endelig og bindende virkning av to kyndige personer oppnevnt av lensmannen i Sør-Aurdal. Kostnadene ved slik skjønn betales av den som overtar eiendommene fra Gunnar Bergsruds bo.

Hedalen,...............................2005

_______________________

Vedl.: - Dokumentasjon for korrekt fødselsnummer (kopi av førerkort eller annet off.
dokument).
- Dokumentasjon for at jeg er bosatt i Hedalen bygdeområde med postadresse 3528 Hedalen.

Gunnar Bergsrud


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |