tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding 2004 for Bautahaugen Samlinger

Sør-Aurdal kommunestyre valgte i sak 03-0062 styre for Bautahaugen Samlinger for kommende finansperiode. Styret konstituerte seg selv i møte 12.01.04.


 

Navn Funksjon Personlige varamenn:
Elling Fekjær styreleder Martin Bakke
Mari Goplerud Rygg nestleder/kasserer Gunn Karin Fossholm
Kari HalLdis Brenden sekretær Knut E. Digene
Knut Korsæth styremedlem  Gunnar Hagen
Harald Arne Haugen styremedlem Magne Omsrud

Det er avholdt 10 styremøter og behandlet 79 saker. To befaringer med møte og flere befaringer med deler av styret er gjennomført.

Knut Korsæth er valgt til leder av Arbeidsutvalget for Bergsrud gard. (Se eget kapittel i årsmeldinga.)

Harald Arne Haugen er valgt som representant for Bautahaugen Samlinger i styret for Kulturvernplan for Vassfaret og Knut Korsæth som vararepresentant.

Kari Halldis Brenden er valgt til museets representant i Sentrumsgruppa i Småsamfunnsprosjektet. Hun er også valgt til BS sin representant i komitèen til markeringen av tusenårsstedet på Bagnsmoen i 2005.

Mari Goplerud Rygg deltok på årsmøtet i Samnemnda på Land Museum, Dokka.

Styreleder og styrerepresentanter har deltatt på en rekke møter i forbindelse med Bautahaugen Samlinger og Bergsrud.

Samarbeidsavtalen med Valdres Folkemuseum. I forbindelse med konsolideringen inngikk BS samarbeidsavtale med VF 15.09.2003. I avtalen heter det at VF har det fulle økonomiske ansvaret for BS. Vi har ennå ikke blitt tildelt mer midler. Økonomien til BS har derfor gjennom året vært gjenstand for drøfting. Styret for BS har har gitt uttalelse i forhold til utkast til vedtekter for Valdresmuseet.

Befaring med fagfolk fra fylkeskonservatorens avdeling ble avholdt 30. august. Befaringen omfattet, foruten hus og anlegg på selve BS, Hedalsmølla og Bergsrud gard.

Levekårskomitèen i Sør-Aurdal besøkte BS 16. juni. Dette på bakgrunn av revidering av kommunens Kulturmelding.

Tilstandsrapport for alle 15 hus ved selve BS samt mølla, er utarbeidet i meldingsåret. Rapporten gir en faglig vurdering av husenes tilstand, prioritering av nødvendig vedlikehold og anslått kostnad for vedlikeholdet.

Tilskudd/økonomi. VF eller Valdresmuseet (VM) har det økonomiske og faglige ansvaret for BS. I 2004 har vi fått ca. kr. 50.000,- i støtte til museet. Dette skal dekke vedlikehold, omvisning, forsikring, kontorhold etc. BS med sine muligheter trenger sårt en avdelingsleder og en håndtverker i 50% stilling. Styret har gjennom året arbeidet med budsjettøkning for å kunne realisere dette.

Sommersesongen begynte med raking, brenning og opprensk på det ca. 20 da store museumsområdet. Husene ble vaska og satt i stand til en ny sesong.
Tone Berg guidet også i år på BS. Kunnskapsrik som hun er, fikk mange en innholdsrik og kulturhistorisk ”reise” ved å følge henne på omvisningsrunde. De fleste blir meget positivt overrasket over hvor mye historie som skjuler seg her. BS hadde også besøk av skoleklasser.

Temautstillingen ”Klær”. Her fikk besøkende se klær og illustrasjoner på klær til arbeid og fest gjennom tidene.

17. mai ble i Hedalen arrangert som i ”gamle dager”. Det vil si før vi fikk sentralskolen på midten av 1960-tallet. Etter høymesse i stavkirka ble hele arrangementet gjennomført på Bautahaugen i strålende vårvær. Som vanlig, var det bekransning av bautaene, tale for dagen, korsang og hornmusikk og ellers annen underholdning. Alle benkene i Brakadokka var fullsatt av festkledte folk. Med det store og varierte museumsområdet BS nå har, passer det svært godt til store arrangementer.

Valdres Samband i USA har vært på Norges-besøk. I juni tok BS i mot 2 busser med norskamerikanere for omvisning.

Flere besøkende. BS ønsker seg flere besøkende, og markedsføring må til. Få vet hvor store kulturhistoriske skatter som er her. Styret har vært i kontakt med kirkevergen i Sør-Aurdal for om mulig å få til et samarbeid (pakkeløsning) mellom stavkirka og Bautahaugen slik at det kan bli èn felles billett for de besøkende.

Gaver. BS har også dette året mottatt en rekke gjenstander til samlingen. Valdres Brannkasse ga kr.10.000,- til brann- og tyverialarm. En utflytta hedøl hadde i sitt testamente tilgodesett Bautahaugen med et mindre beløp. Dette vil bli brukt til noe spesielt.

Nisse/lysfest ble tradisjonen tro, arrangert på Bautahaugen første lørdag i desember. I tillegg til ”eventyrstund” i Lies-stuggua, ble det tenning av julegran og gang rundt treet. Alle barna fikk julegrøt m.m. Bygdas egne brukskunstnere hadde salgsutstilling i museumshuset. Det var
loddsalg og salg av kaffe og kaker. Arrangementet samlet også denne gangen mye folk og var et samarbeid med bygdas husmorlag.

Teknotek. En utflytta hedøl har i årenes løp samla et bredt utvalg av tekniske innretninger av bl.a. TV-apparater, radio og sambandsutstyr. En del av utstyret er fra før siste verdenskrig. Han har gitt den store samlingen til BS under forutsetning av at vi kan ta i mot den på forsvarlig vis. Styret har takket ja, men inntil videre vil samlingen bli lagra på et egnet sted i bygda.

Samarbeidet med Valdres Folkemuseum har også dette året vært godt. Direktør og styreleder har deltatt på de fleste av våre styremøter. Direktøren og annet fagpersonell ved VF har vært med på befaring både på Bergsrud og Bautahaugen. Vi har også hatt noe samarbeid med Bagn Bygdesamling.

Gamle lydbånd fra ca. 1950, med opptak av lokal tradisjonsmusikk, gamle salmemelodier og lokalhistorie, er funnet på Bergsrud. Folkemusikknemnda v/Elisabeth Kværne har spilt de av. Hennes vurdering er at båndene inneholder mye historisk stoff/musikk som bør kunne utgis på egen CD.

Tanker og planer om et festarrangement 29. mai 2005. Bautahaugen står sentralt i unionsoppløsningen i 1905. Vi har her en stor bauta som ble avduket 17. mai 1905. Her er også statsministerbord, kongestein og dronningbord – alle med inskripsjoner fra 1905. Bautahaugen hadde årlige større samlinger fra og med 2002 og med deltakelse fra nabobygdene. Disse samlingene ble holdt for å påvirke folk i kampen om unionsoppløsningen. Styret i BS har derfor funnet det riktig å markere 100 års-jubileet for unionsoppløsningen med et større arrangement. Det er nedsatt en arrangementskomitè som etter hvert vil bli supplert med representanter fra diverse lag og foreninger i bygda.


Hedalen, februar 2005

Elling Fekjær

BERGSRUD GÅRD I HEDALEN.


Årsmelding for 2004 - fra Arbeidsutvalget for Bergsrud gard.

I årsmeldingen for Bautahagen Samlinger (BS) for 2003, er det tatt med et avsnitt om samarbeidet med Småsamfunnsprosjektet, BS og Bergsrud gard, sålydende:

”Bautahaugen Samlinger har i løpet av årene gradvis utvidet samlingen av hus og gjenstander samt rustet opp utearealet. Fra 01.01.02 er B.S. også eier av garden Bergsrud. Dette åpner store muligheter for Bautahaugen Samlinger og dermed for hele bygda. Småsamfunnsprosjektet blir en medspiller i arbeidet med strategi og mål for Bautahaugen Samlinger og realisering av disse. Aktuelle tiltak/ utfordringer:

2.4.1. Bruken av garden Bergsrud
2.4.2. Økt næringsvirksomhet og ringvirkninger
2.4.3. Utnytte mulighetene knyttet til utstilling, formidling, vise historie og forskning.
2.4.4. Bautahaugen som arena for arrangement og regelmessige spel.”

I samsvar med pkt. 2.4.1 ovenfor, vedtok styret for BS å oppnevne et samarbeids/arbeidsutvalg (AU) for en nærmere gjennomgang av muligheter og ulike problemstillinger omkring Bergsrud gard.
Utvalget fikk følgende sammensetning:

Knut Torgersen (Småsf. Gruppa)
Torill Thømt (Valdres Folkemuseum)
Dagfinn Claudius (OFK)
Kolbjørn Hoff (Fmva)
Elling Fekjær (BS)
Gunnar Haugen, (Småsf.gr.), sekr.
Knut Korsæth,(BS/Småsf.gr), leder

Styret for BS ba AU om å lage en prosjektbeskrivelse om bl.a. forvalteransvaret for Bautahaugen, garden Bergsrud og Hedalen Mølle.
Oppland fylkeskommune bevilget 7.500 kr. til sekretærfunksjonen for arbeidet.
Prosjektbeskrivelsen som ble presentert i styremøte 8.sept. 2004, konkluderer bl.a. med antydning om at garden Bergsrud med sine unike muligheter, kunne utvikles til et spesielt senter på samme måte som for eksempel Havråtunet i Hordaland. Det ble videre besluttet å ta kontakt
med Norsk landbruksmuseum på Ås for å drøfte ev. samarbeidsmuligheter.
Etter at representanter for AU 27.september 2004 besøkte landbruksmuseet på Ås, fikk vi følgende tilbakemelding fra museumsdirektøren:

”………Sett fra et nasjonalt og landbrukshistorisk perspektiv vil det være viktig at det rettes et større fokus på bevaringen av helhetlige driftskompleks med intakte kulturlandskap av ulike typer. Det er vår oppfatning av innlandets kulturlandskap knyttet ill garden, i særlig grad trenger gode prosjekt slik som dette.

I et slikt prosjekt vil man være avhengig av at man lykkes i å etablere et historisk driftsopplegg på jordbruket. Det er vår oppfatning at arbeidsgruppen har et realistisk syn på utfordringene omkring driften av et slikt anlegg.

Vi vil med dette gi til kjenne vår støtte til prosjektet”.

I løpet av første halvår ble det foretatt en rekke deleavklaringer knyttet til bruken av Bergsrud gard, bl.a. følgende:

- Tilstandanalyse av bygningenes tekniske tilstand, herunder behov for restaurering.
- Fellesbefaring på Bergsrud og gardens eiendommer for øvrig, med deltakelse av fylkeskonservatorens mannskap, AU og styret for BS.
- Utarbeidelse av en landskapsplan for Bergsrud
- Konsolideringsprosessen og forholdet til Bergsrud.
- En nærmere vurdering av skogtilstanden i Bergsruds teiger
- Det er knyttet kontakter til relevante fagmyndigheter og
miljømyndighetene med henblikk på orientering og videre samarbeid.

Siden samarbeidsavtalen mellom BS og VF ikke inkluderer driften av Bergsrud gard, har styret for BS vurdert å opprette en egen stiftelse for garden. I den sammenheng har styret engasjert adv. Jørgen Sveen for utforming av forslag til vedtekter m.v.
Styret har videre vedtatt at det skal føres eget regnskap for Bergsrud gard.

På møte i BS 5. nov.2004 vedtok styret å engasjere tidl. fylkeslands-brukssjef Leif Skomakerstuen til å lage en praktisk analyse over gardsbrukets muligheter innen jord, skog og utmark.
Som rådgivnings/kontaktgruppe for Leif Skomakerstuen ble oppnevnt Kåre Helland, Harald Arne Haugen og Knut Korsæth.
Småsamfunnsprosjektet og fylkeskonservatoren har bevilget til sammen kr. 20.000.- til dette arbeidet.

For Arbeidsutvalget

Knut Korsæth.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |