t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Hedalen.no og allmennhetens behov for informasjon

ELLING FEKJÆR


Hedalen .no har hatt over 330.000 besøkende siden nettsiden ble opprettet. Det tilsier at det til enhver tid er en store mengde mennesker som er inne på nettsiden for å lese hva som står her. Folk har tydelig et stort behov for informasjon.

Hedalssiden er blitt en viktig nyhets- og informasjonskanal for en stor gruppe mennesker. Dette gjelder ikke bare oss som bor i bygda, men for tilreisende, folk fra andre bygder og distrikt, aviser mfl. Det fine med nettsider er at tilgjengeligheten er over hele verden, bare en har tilgang på Internett. I tillegg til rein informasjon gir nettsiden rom for kommunikasjon. Med det mener jeg at folk kan skrive innlegg, kommentere det som står skrevet osv.

Jeg tør påstå at Hedalen.no har mye å si for den utvikling og driv som skjer i bygda. Informasjon som her blir gitt, den diskusjon som blir utvist på nettsiden, skaper engasjement, iver og entusiasme. For at så skal skje må informasjonen og diskusjonen være positivt ladet. Her har redaktøren og redaksjonskomiteen et overordnet ansvar for hva de tar inn på nettsiden.

Du og jeg som bidragsytere, informanter og brukere av siden har også et stort ansvar når vi skriver. Er det jeg skriver til det beste for allmennheten? Er det jeg skriver med på å bygge opp og ikke bygge ned? Her må vi etter min mening være varsomme og forsiktige. Et gammelt ordtak sier: ”Det er lettere å rive ned enn å bygge opp”.

Nettsiden er med på å danne en identitet i oss . Når en jevnlig leser all informasjonen, diskusjonen som her blir gitt, blir en som menneske en del av bygda. Det rike bildematerialet er med på å forsterke identiteten. En identitet til bygda hvor en bor, har hytte eller interesserer seg for, tror jeg er meget viktig i den oppjagete verden vi lever i. Vi trenger å fylle hjerte og sinn med god, positiv informasjon og diskusjon. Dette er med på å skape hold og styrke i oss mennesker.

Hedalen.no har mye kulturstoff. Dette er med på å fremme kulturen.. All kultur trenger næring for å spire og gro Alt kulturliv er med på å gi livskvalitet og innhold i livet vårt. Dette trenger vi mennesker.

Ros fortjener bygdeutvalget som i sin tid tok initiativ til nettsiden. Aktive, konstruktive nettsider er bydeutvikling på sitt beste.Stor honnør og ros skal i særdeleshet redaktør Arne ha. Det utrolige store engasjement, iver og arbeide han legger for dagen ved daglig å skrive, redigere, oppdatere og jeg veit ikke hva for Hedalen.no, resulterer i at det er en side så utrolig mange av oss daglig studerer.

Ikke alle har Internett og data. Mye informasjon og diskusjon skal og må derfor fortsatt foregå gjennom avisene. Dette må vi tenke på når det informeres.. Nettsidene er vel heller ikke meningen å erstatte avisene, men å være et supplement, et oppslagssted. Jeg har merket meg at avisene av og til tar stoff fra bla. Hedalen.no ved å henvise til informasjonskilde. Det samme skjer ved at redaktøren tar inn aktuelle artikler, stoff fra avisene. Dette er etter min mening bra. På denne måten utfyller avisen og nettsiden hverandre.

Mitt håp og tro er at Hedalen. no og alle andre bygdenettsider vil leve og utvikle seg . Her har vi alle et ansvar.
 


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |