tPublisert:  10.11.06

 

 

Fekjær psykiatriske senter

ELLING FEKJÆR

Fekjær psykiatriske senterer er bygget opp på og rundt garden Fekjær. Her er mange hus og bygninger, som skal dekke ulike funksjoner. Vi har bla. tre internatbygg, hovedbygning med kontorer/administrasjon, verksted, skolestue, treningsleiligheter, trim-og tereningsrom, fjøs og låve, etc.

I tillegg er det på Fekjær en del gamle stuer og hus.  Vi tror at en atmosfære preget av mist mulig institusjon kan skape trivsel, trygghet og dermed grobunn for god behandling. Psykiatrien blir på en måte ikke så fremmed og skremmende.

Miljøterapi er basis i behandlingen. Det vil si at miljøet skal behandle. Pasienter og personale er mye sammen i grupper i ulike aktiviteter som trim, arbeidsaktiviteter, turer i skog og fjell, samtalegrupper etc. Individualterapi blir gitt etter faglig vurdering.

Fekjær er organisert som en del av Psykose - og rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset Innlandet HF. Vi tar i mot yngre folk - vesentlig i aldersgruppen 18 - 30 år til psykiatrisk behandling. Innleggelsestiden  varierer, men er gjennomsnitt ca. 3 mnd.  Søkning om plass ved Fekjær er stor. De fleste pasientene kommer fra Oppland,
men etter fritt sykehusvalg får vi stadig flere søkere fra andre fylker.

I tillegg til døgnenhet har vi poliklinikk i egne lokaler i Lohne 1 km fra selve
Fekjær.

Vi har vel 40 ansatte på Fekjær. Vikarer og ekstrahjelp kommer i tillegg. I tillegg har vi 25 studenter fra høgskolen på Gjøvik pr år.

Ved Fekjær arbeider pr. i dag bl.a. lege (psykiater), psykolog, 10 sykepleiere (de fleste med videreutdanning i psykiatri),4 sosionomer med tilleggsutdanninger, vernepleier, idrettskonsulent, ergoterapeut, aktivitør, hjelpepleiere, vaktmestere, kokker, renholdspersonell, kontorstab og lærer  (egen skole). Fekjær er dermed en kunskaps-og kompetansebedrift. Vi er så heldige å rekruttere godt fagpersonell.

Forskningsprosjektet

Sykehuset Innlandet HF/ Fekjær innledet i 2001 et samarbeide med Høgskolen i Gjøvik om gjennomføringen av et flerårig forskningsprosjekt for å evaluere behandlingstilbudets effekt for tidligere pasienter. Prosjektet er gjennomført til nå i to faser:

 • en studie av pasienttilfredshet - betydningen av det miljøterapeutiske
  behandlingstilbudet ved Fekjær
 • beskrivelse av utviklingsprosess og forslag til tiltak for å styrke
  behandlingstilbudet

En sosiologisk studie av samspillet mellom Fekjær og lokalsamfunnet er nå under gjennomføring.

Fjerde og siste fase i forskningsprosjektet er en evalueringsundersøkelse. Dette for å kartlegge om tiltakene/forandringene som er satt i gang har ført til at Fekjær blir en enda bedre behandlingsenhet.

Poliklinikken gir:

 • et tilbud for oppfølging av utskrevne pasienter (ettervernstilbud) i
  samarbeide med kommunen pasienten kommer fra
 • tilbud om individualterapi (samtaler) til folk som trenger samtaler fra
  spesialisthelsetjenesten. Før samtaler kan gis, må vedkommende ha henvisning fra primærlege.

Veien videre

Psykiatrisk behandling er vanskelig og ressurskrevende. Fekjær er stadig i
utvikling. Vårt mål er at forskningsprosjektet vil være med å finne veien videre for utviklingen av vårt behandlingstilbud. Dette for at vi kan møte fremtiden med et best mulig tilbud til den som måtte trenge psykiatrisk hjelp.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |