ÅRSMELDING  2005

 

BAUTAHAUGEN SAMLINGER – SØR-AURDAL

 

 

 

Styret:                                                                           Personlige vararepresentanter:                                                                                   

 

Elling Fekjær                         styreleder                              Martin Bakke

Harald Arne Haugen           nestleder                                 Magne Omsrud

Mari Goplerud Rygg            kasserer                                Gunn Karin Fossholm

Kari Halldis Brenden          sekretær                                 Knut Erik Digene

Knut Korsæth                      styremedlem                           Gunnar Hagen

 

Knut Korsæth er valgt til leder av Prosjektutvalget for Bergsrud gård. (Se eget kapitel i årsmeldinga)

 

Harald Arne Haugen er valgt som representant for Bautahaugen Samlinger i styret for Kulturvernplan for Vassfaret med Knut Korsæth som vararepresentant.

 

Kari Halldis Brenden er valgt til museets representant i Sentrumsgruppa Hedalen.

 

Harald Arne Haugen og Tor Anders Perlestenbakken er valgt til å representere Bautahaugen Samlinger i konsolideringsstyret.

 

 

Mari Goplerud Rygg og Kari Halldis Brenden deltok på årsmøtet i Samnemnda for musea i Oppland.

 

Styret har avholt 11 styremøter og behandlet 100 saker.

Det er avholt en rekke befaringer. Det ble arrangert 8 møter i jubileumskomiteen for markering av unionsoppløsningen 1905. Leder av styret for Valdres folkemuseum, Olav Bråten, dir. Torill Tømt. Bjørg Søndrol Silberg har vært stedfortreder for Toril Thømt på noen møter. Prosjektutvalget har deltatt på de fleste styremøter. 

 

Unionsoppløsningen 1905 ble markert med et storslått jubileum i Hedalen 29.mai i strålende vær. Under jubileumsdagen var ikke mindre enn 4 stortingsrepresentanter til stede, fungerende stortingspresident Lønning og odelstingspresident Berit Brørby, Olemic Thommessen og Inger Enger. I tillegg deltok fylkesmann Hille Valla, fylkesordfører Audun Tron og andre gjester.

 

Under festgudstjenesten i stavkirken medvirket fungerende biskop Ole Elias Holck, kallskapellan Eiliv Lønningen, Guri Amundsplass, Ole Kristian Nyhagen, Trygve Bolstad, Solveig Gran og Hedalen Sangkor.

 

Det off. programmet på Bautahaugen: Før Stortingspresident Lønning la ned krans ved Kongesteinen, holdt han en meget interessant tale om unionsoppløsningen 1905.

Odelstingspresident Berit Brørby talte og la ned krans ved bautaen over Hedalens Krigsmenn 1808 – 1814.

I tillegg holdt ordfører Knut Torgersen, fylkesmann Hille Valla, fylkesordfører Audun Tron hilsningstaler. Alle sto på den originale og flotte talerstolen fra 1905. Det norske flagget var arrangert på samme steder og på samme måte som det var gjort i 1905.

 

Hedalen Musikkorps og Sangkoret medvirket til at unionsmarkeringen på Bautahaugen ble en høytidelig og historisk markering.

 

Det historiske spellet: ”Der bekka syng…”, et spell fra Vassfartraktene av Gudbjørg Fønhus Stensrud ble framført i Brakadokka av Hedalen Ungdomslag med forsterkninger.

Spellet skildrer liv og drama i Vassfaret fra Steinalderen til dagens tider.

 

I tillegg til presse og NRK deltok en stor mengde folk under jubileumsmarkeringen. Dette ble et storslått arrangement som satte Bautahaugen, Sør-Aurdal og Valdres på kartet.

 

 Takket være god hjelp fra ulike lag og foreninger i bygda maktet Bautahaugen å arrangere også dette storslåtte arrangementet.

 

Etter arrangementet ble det befaring med orientering på Bergsrud med bl.a. stortingspresidenten, odelstingspresidenten, fylkesordfører og andre. Stortingsrepresentantene viste stor begeistring for Bergsrud og planene for bruken av garden.

  

Konsolideringsstyret.

Etter forslag fra Oppland fylkeskommune v/Ola Selvaag nedsatte de tre eiermuseene et konsolideringsstyre for å komme med forslag til nødvendige avtaler m.m. for de tre museene i Valdres. Styret oppnevnte Harald Arne Haugen og Tor Anders Perlestenbakken til å representere Bautahaugen i konsolideringsstyret. Olav Bråten fra Valdres Folkemuseum ble valgt som leder. Styret for Bautahaugen har behandlet høringsutkastene og kommet med nødvendige innspill til prosessen.

 

Bergsrud.

Mange befaringer er foretatt av Bergsrud-eiendommen i 2005. Jfr. Prosjektutvalgets årsmelding.

 

Arbeider som er utført på Bergsrud i løpet av året:

 

-         rydding av kulturlandsskapet rundt selve gardstunet

-         rydding av kulturlandsskap og hogging av tømmer/ved langs de gamle

          åkrene nede i jordet

-         rydding i selve hovedbygningen og livaursstuggua

-         rundvask i nevnte bygninger

-         nødvendig snekker-/vedlikeholdsarbeide av hovedbygning, livaursstuggu

          og låve (2 mann i tre måneder)

-         maling innvendig i hovedbygning og livaursstuggu

-         installering av nytt elektrisk anlegg inkl inntak

-         nytt kloakkanlegg med spredegrøfter etter godkjent plan fra Sør Aurdal kommune

-         restaurering og oppgrusing av gardsvegen

 

Alt arbeidet er utført etter veiledning av Valdres folkemuseum og fylkeskonservatoren i Oppland.

Styremøtet 19. desember 2005 hvor ordfører og rådmann i Sør Aurdal var til stede, ble lagt til Bergsrud. Vi foretok en befaring og ga nødvendig orientering om alt arbeidet som var utført i 2005. For anledningen var det julepyntet, noe som bidro til at det ble en ekstra trivelig stund.

 

Løa nede i jordet

er blitt restaurert og fått nytt torvtak. Til arbeidet fikk vi økonomisk støtte fra det landsomfattende kulturprosjektet ”Ta et tak”.

 

Badstua

med den helt unike røykovnen, gitt til Bautahaugen fra gardene Bergsrud og Brunbakke, har gjennom mange år vært en vanskelig vedlikeholdsoppgave på grunn av husets svært dårlige forfatning. Da røykovnen er den eneste som finnes igjen i Oppland, vil fylkeskonservatoren forsøke å bevilge nødvendige midler til å restaurere huset og til andre nødvendige foretak for å sikre dette enestående anlegget. Arbeidet tok til seinhøstes.

 

Hedalsmølla.

Vi mottok kr. 30.000,- i støtte fra Norsk mølleforening, i henhold til brev av 11.11.05, for å begynne å sette  mølla med anlegg i stand, slik at det forhåpentligvis kan males korn igjen. Skal vi makte denne store oppgaven, ser vi det som nødvendig å samarbeide med lag og enkeltpersoner.

 

Bautahaugen.

Dugnader. 

Lag og foreninger arrangerte en stor dugnad før 17. mai. Det store museumsområdet ble raka og rydda, og ikke få tilhengerlass med lauv, ” kvist og kvast” ble kjørt bort. I tillegg ble husa vaska og pynta for sommersesongen. Flere dugnader ble arrangert i forkant av jubileumsmarkeringa. Takket være innsats fra bygdefolk og alt arbeid som Fekjær psykiatriske senter har gjort gratis, klarer vi å holde det store museumsområdet i rimelig forsvarlig stand.

 

17. mai.

Etter gudstjenesten i kirka gikk som vanlig folketoget fra skolen til Bautahaugen.

Her ble minnebautaene fra 1905 og 1945 bekransa. Det var korsang og hornmusikk, bespisning og deretter program i Brakadokka. Knut Korsæth holdt festtalen. Det var også annen underholdning. Tross litt kjølig vær, møtte mye folk opp for å feire nasjonaldagen. Styret er glad for at tradisjonen er tatt opp igjen med å arrangere hele 17.maiprogrammet etter gudstjenesten, på Bautahaugen. Museumsanlegget er som skapt for en slik dag.

 

Sommersesongen.

Vår omviser Tone Berg gjør en god innsats på Bautahaugen. Hun er kunnskapsrik, og med sin fortellerglede, blir guide-runden en god opplevelse for publikum. Vi kunne ønske oss langt flere betalende besøkende. I samarbeid med de andre museene i Valdres, må vi ha en sterkere markedsføring av Bautahaugen.

Mange turister og andre stopper og ser frilufsmuseet og anleggene for øvrig. Vi har en utfordring med å få de til å komme i åpningstidene for omvisning.

Flere lag og foreninger legger sine møter til Bautahaugen i sommerhalvåret.

 

Temautstillingen i Brakadokka sist sommer var 1905. Sigrid Haugen med medhjelpere laget også i år en interessant utstilling. Denne fikk god kritikk.

 

Friluftsgudstjeneste  i Brakadokka ble arrangert av Hedalen menighetsråd St.Hanskvelden. Kallskappelan Lønningen forrettet, og Svein Breen spilte orgel. Dette ble en helt spesiell gudstjeneste og opplevelse. La oss håpe dette blir en tradisjon. 

 

Nisse-/lysfest med salgsutstilling og utlodning. ble også i år arrangert i samarbeid med Hedalen Husmorlag og barneteatergruppa. Mye folk, og ikke minst barn i alle aldere, deltok på denne tradisjonelle samlinga første lørdag i desember. Julegrana ble tent. Den store og flotte grana lyste stemningsfullt for alle forbipasserende på Hedalsvegen i jula

 

Gaver.

Bautahaugen Samlinger fikk også i år en rekke gjenstander til samlingene. Takket være det brannsikre rommet vil vi nå være i stand til å oppbevare verdifulle gjenstander og papirer/protokoller på en forsvarlig måte.

 

Bautahaugen Samlinger inn i framtida. 

Gjennom konsolideringsarbeidet vil også Bautahaugen Samlinger og Bergsrud gård bli sikret økonomisk og faglig, slik de andre musene i Valdres er. Bautahaugen Samlinger med dens muligheter må snarest få minimum daglig leder i hel stilling og økonomiske midler til øvrig drift. Vårt mål er at dette kan skje fra januar 2007. Gjennom konsolideringa vil Valdres- musene, gjennom et felles driftsselskap, bli slagkraftige og framstå som en bærekraftig og sterk museumsenhet i landssammenheng. Dette fortjener Museums-Valdres. Det er da viktig at også Bautahaugen Samlinger/Bergsrud gård får utvikle seg i pakt med de muligheter som her ligger.

  

 

 

Hedalen, februar 2006.

 

 

Elling Fekjær

 styreleder 

 

BERGSRUD  GÅRD.

 

 

Årsmelding for 2005 - fra prosjektutvalget for Bergsrud gard.

 

 

 

 

I årsmeldingen for Bautahagen Samlinger (BS) for 2003, ble det tatt med 

følgende avsnitt om samarbeidet med Småsamfunnsprosjektet, BS og Bergsrud gard, sålydende:

 

”Bautahaugen Samlinger har i 1øpet av årene gradvis utvidet samlingen av hus og gjenstander samt rustet opp utearealet. Fra 01.01.02 er B.S. også eier av garden Bergsrud. Dette åpner store muligheter for Bautahaugen Samlinger og dermed for hele bygda. Småsamfunnsprosjektet blir en medspiller i arbeidet med strategi og mål for Bautahaugen Samlinger og realisering av disse. Aktuelle tiltak/ utfordringer:

 

2.4.1.   Bruken av garden Bergsrud

2.4.2.   Økt næringsvirksomhet og ringvirkninger

2.4.3.   Utnytte mulighetene knyttet til utstilling, formidling, vise historie             og forskning.

2.4.4.   Bautahaugen som arena for arrangement og regelmessige spel.”

 

Styret for Bautahaugen Samlinger ba Prosjektutvalget for Bergsrud om å lage en prosjektbeskrivelse bl.a. om forvalteransvaret for Bautahaugen, garden Bergsrud og Hedalen Mølle.

Oppland fylkeskommune bevilget 7.500 kr. til sekretærfunksjonen for dette arbeidet.

 

Prosjektbeskrivelsen som ble presentert i styremøte 8.sept. 2004, konkluderer bl.a. med antydning om at garden Bergsrud med sine unike muligheter, kunne utvikles til et spesielt senter på samme måte som for eksempel Havråtunet i Hordaland.

 

Det er i løpet av 2004/2005 foretatt en rekke delavklaringer knyttet til bruken av Bergsrud gard, bl.a. følgende:

 

-         Tilstandanalyse av bygningenes tekniske tilstand, herunder behov for restaurering.

-         Utarbeidelse av en landskapsplan for Bergsrud

-         Konsolideringsprosessen og forholdet til Bergsrud.

-         En nærmere vurdering av skogtilstanden i Bergsruds teiger og Kjensrudskoghytta.

 

Det er knyttet kontakter til relevante fagmyndigheter og spesielt til miljømyndighetene med henblikk på orientering og videre samarbeid.

 

Tidligere fylkeslandbrukssjef Leif Skomakerstuen ble engasjert til å lage en praktisk analyse over gardsbrukets muligheter innen jord, skog og utmark. En foreløpig analyse av driftsplanen ble presentert for styret i Bautahaugen Samlinger 19. desember 2005.

 

Harald Arne Haugen, Knut Korsæth, Torill Thømt, Gunnar Haugen og Tor Anders Perlestenbakken har fungert som rådgivnings/kontaktgruppe for Leif Skomakerstuen.

 

Småsamfunnsprosjektet og fylkeskonservatoren har bevilget til sammen kr. 20.000.- til dette arbeidet. Videre er det blitt gitt tilsagn om kr.16.000.00 fra Landbrukskontoret i Sør-Aurdal kommune til kultur-landskapsanalysen som utføres av Katharina Sparstad, Vang i Valdres.

Prosjektutvalget har knyttet kontakt til landbruksfaglaga og landbruksforvaltningen i Sør-Aurdal kommune, bl.a. ved befaring på Bergsrud.

 

Prosjektutvalget viser for øvrig til det reviderte prosjektregnskapet for årene 2004 og 2005.

 

 

                                                           For Prosjektutvalget

 

                                                              Knut Korsæth.

 

 

BERGSRUD GÅRD.

 

 

Regnskap for ”Bergsrud-prosjektet”. Perioden 25. jan. 2004 -31. des. 2005.

 

 

I.   Inntekter:

      a. Tilskudd fra Småsamfunnsprosjektet            kr. 10.000,00

      b. Tilskudd fra Oppland fylkeskommune              17.500,00

      c. Renter pr. 31. des. 2005                                         27,00              kr. 27.527,-

    

          

11.      Utgifter:

        a. Utbetalt godtgjørelse for utredning, del 1      kr.  4.800,00

        b. Utbetalt reisegodtgjørelse, 2004                       1.369,00

        c. Utbetalt reisegodtgjørelse, 2005                          979,50

        d.  Nettbankgebyr 2004 og 2005                                6,00                     7.154,50

 

Innestående på bankkonto i DnBNOR pr. 1. jan. 2006                        kr. 20.372,50

 

 

 

Lillehammer, 31. des. 2005/1. jan. 2006.

 

Knut Korsæth

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapet er kontrollert og funnet i orden.

 

Hedalen, 03.02.2006

 

Elling Fekjær

Styreleder for Bautahaugen Samlinger