tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding for Hedalen.no 

Hedalen.no har vært på nettet i 5 ½ år.  I desember passerte telleren 500 000 oppslag.  Antall besøk er økende.

Det har vært et mål å ha minst ett oppslag hver dag.  Siden jeg er alene om å publisere, tillater jeg meg noen feriedager. Disse pleier jeg å varsle. 

Nye stofftyper
I 2005 innførte vi spalten ”Det historiske hjørnet”.  Sigrid Haugen har sammen med flere andre levert både tekst og bilder som vi har publisert.
Høsten 2005 gjennomførte vi en fotokonkurranse som det var god respons på. 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på begge disse tiltakene.
 

Småsamfunnsprosjektet

Småsamfunnsprosjektet avsluttes 1.9. 2006.  Hedalen.no har vært, og vil være, en samarbeidspart også i siste del av prosjektet.  Nettstedet skal dokumentere det som er satt ut i livet, og en vil også utfordre til videre innsats.  Blant annet er det lagt vekt på å presentere de utfordringer Westerdals reklameskole ga bygda.  I de neste månedene vil Hedalen.no blant annet følge opp satsinga på høystandard skiløyper i Hedalsfjella. 

Værstasjonen

Værstasjonen på Søbekkseter og Hedalen.no er samarbeidsparter.  I fjor sponset Hedalen.no tiltaket med 2000 kroner, og samarbeidet fortsetter dette året også.  Jeg tror at værstasjonen, meldinger om vær, løyper og føre er viktig informasjon for hyttefolk og bygdefolk.    

Kommentaren
I 2005 møtte vi mange nye kommentarskribenter.  I stedet for å skrive alle lederne selv, har jeg utfordret bygdefolk, hyttefolk og utflytta hedøler til å levere kommentarer.  Jeg vil rette en stor takk til alle skribentene for gode og interessante bidrag! I de neste månedene ser det ut til at det vil være over 20 forskjellige lederskribenter.  Det meningsmangfold dette representerer, er en styrke for nettstedet.

Datamaskin til Hedalsheimen

Hedalen.no tok initiativ til å skaffe Hedalsheimen en datamaskin med internettoppkobling.  Hedalen husmorlag, en rekke bedrifter og Hedalen.no finansierte tiltaket som kom på plass i midten av november. 

Aktivitetskalenderen

Jeg har i 2005 tatt initiativ til to kurs i bruk av aktivitetskalenderen.  Frammøtet på disse samlingene var heller dårlig.  Kalenderen blir lite brukt, og jeg håper at lag og foreninger kan bli flinkere til å benytte denne gratistjenesten til å bekjentgjøre egne aktiviteter og til å samarbeide med andre lag for å unngå møtekollisjoner. 

Forum

I perioder har det vært god aktivitet på forum.  Jeg har engasjert noen bloggere.  Dette er personer som skal forsøke å starte samtaler.  Nytt i fjor var muligheten til å opprette flere forum. 
Utover våren kom det en del anonyme innlegg som redaksjonen valgte å slette.  Vi innførte ny praksis der anonyme innlegg fremdeles er tillatt, men de må gå via redaksjonen.  Denne omlegginga har fungert bra.  

Ytringsfriheten med dens begrensninger har vært lagt til grunn for hva som kan tillates på forum.  Den praksisen vil jeg fortsette med, og her er redaksjonsrådet viktige medspillere når tvilstilfeller skal vurderes.  Både redaksjonsrådets medlemmer og jeg kan slette innlegg.

Klage 

I fjor sommer sendte Kundan Rockstad klage til bygdeutvalget med bakgrunn i blant annet et forumsinnlegg redaksjonsråd og redaktør nølte med å fjerne.  Bygdeutvalget tok deler av klagen til følge, og redaktøren sendte melding til bygdeutvalget om at vedtaket ble tatt til etterretning.

Ny nettbunad

Bygdeutvalgets nettsted har hatt omtrent samme design i fem år.  Kjartan Haugen har tatt på seg oppdraget med å lage ny nettbunad for Hedalen.no.  Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert i løpet av februar.   

Redaksjonen i Volda

I perioden 3.1.-30.6 er jeg bosatt i Volda, og i august og september skal jeg pendle mellom Hedalen og Volda.  Dette gjør det ekstra utfordrende å lage daglige oppdateringer.  Jeg vil rette en stor takk til redaksjonsrådet og alle andre medarbeidere som bidrar til at Hedalen.no fortsatt skal være et levende nettsted! 

Revisjon av vedtekter og samarbeidsforhold
Hedalen.no har utviklet seg mye siden vedtektene kom på plass.  Både samarbeidsforhold og vedtekter bør vurderes før neste årsmøte.

Arne Heimestøl

-redaktør-


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |