tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmelding Hedalen Bygdeutvalg 2005

I 2005 har Bygdeutvalget hatt 8 møter.: 28.01, 15.03, 20.06, 12.08, 02.09, 07.10, 11.11 og 02.12. + årsmøte 18.02. Styret konstituerte seg på møte 15. mars, og har hatt møter første fredag i måneden. Følgende saker har vært behandlet: 

Parkering på Reset

29. oktober var Bygdeutvalget med på befaring av en eventuell tomt fra Goplerud. Bygdeutvalget har informert Småsamfunnsprosjektet og SVU om dette, og saken bringes videre derfra. Viktig at parkeringsplassen sees i sammenheng med traseen for de nye høgstandardløypene.

Bygdeutvalget ønsker også forslag til andre alternative plasseringer av en parkeringsplass. 

Legesaken

Ny lege er ansatt fra 20. februar 2006. Bygdeutvalget har sendt henne et velkomstbrev og Hedalsbrosjyra.

20. juni sendte bygdeutvalget et brev til Ringerike kommune, m/vedlegg til Sør-Aurdal kommune, der vi takket Ringerike kommune for deres initiativ i saken og stilte oss til disposisjon hvis det var ønskelig. Sør-Aurdal kommune besvarte brevet etter en uke, og ønsket å holde Bygdeutvalget oppdatert videre.  

Vegen Nes – Nes

Det er planlagt midler fra 2007. 

Kulturstien

7. september hadde idrettslaget og bygdeutvalget fellesdugnad på kulturstien.  

Skilt

Bygdeutvalget ønsker å markedsføre Vassfaret bedre med skilting fra E-16. Spørsmålet er hva slags type skilt, og hva som skal stå på de? En formell søknad må sendes.  

Skoleplasser i Hønefoss

Ungdommer fra Hedalen ønsker mulighet for plass ved videregående skoler i Hønefoss. Saken taes opp i Regionrådet for Valdres.  

Telefonkatalog for Hedalen

Bygdeutvalget har mottatt forsalg om at det er ønskelig med en ny utgave.

Klagesak vedrørende hedalen.no

Ble behandlet på møte 12. august. Behandling av klage innsendt av Kundan Rockstad den 7/7, publisert på Forum 10/7.


Vedtak:

Vedrørende korrespondansen mellom Kundan Rockstad og Arne Heimestøl som redaktør for hedalen.no:
Bygdeutvalget finner ikke at redaktøren her har begått formelle feil da
det ikke er publisert noe fra denne korrespondansen eller i tilkytning til
denne på hedalen.no. Bygdeutvalget mener likevel at tonen i korrespondansen ikke er i samsvar med det inntrykk vi ønsker å gi av hedalen.no

Vedrørende innlegg på Forum: Bygdeutvalget mener at alvorlige beskyldninger mot organiserte virksomheter i Hedalen, både ideelle og komersielle, ikke hører hjemme på hedalen.no. Disse kan publiseres på andre arenaer.
Målsetting for Hedalen.no: “Hedalen.no skal være et nettsted som virker
samlende for bygdefolk, utflytta hedølinger, hyttefolk og andre
bygdevenner.”
Påstandene fra fri-norge 24/4 er et eksempel på innlegg vi mener bør
slettes umiddelbart.

Bygdeutvalget vil takke redaktør og redaksjonsråd for det arbeid de har
gjort og gjør med hedalen.no. Selv om Bygdeutvalget mener at akkurat denne saken burde ha vært behandlet annerledes, har vi full tillit til at
redaktør og redaksjonsråd vil drive hedalen.no i samsvar med
målsettingen. 

Samarbeid med Småsamfunnsprosjektet
Samarbeidet med Småsamfunnsprosjektet skjer fra sak til sak. Gunnar Haugen får Bydeutvalgets møtereferater og deltar på de møtene han finner nødvendig. 

100års-jubileumet

Bygdeutvalget deltok i den utvida arrangementskomiteen.  

Aktivitetskalenderen

12. oktober deltok bygdeutvalget på kurs i bruk av aktivitetskalenderen.

Julebord for ungdom

Bygdeutvalget har vært i kontakt med skolen om å arrangere julebord. Dette fikk vi desverre ikke til dette året.  

I 2005 har Bygdeutvalget bestått av:

Leder Ragnar Garli
Nestleder Eldor Bråten
Sekretær Mari Olea Lie
Kasserer og utsending til sentrumsgruppa Wenche Vestrom
Utsending til jubileumskomiteen Rigmor Brenden
1. vara Grete Skogly
2. vara Anne Ingunn Grønhaug + vara til jubileumskomiteen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |