tPublisert:  10.11.06

 

 

Startpakke til kunnskapsbaserte bedrifter

ARNE HEIMESTØL

Valdres Kontorpark Hedalen og Valdres Næringspark har inngått avtale om samarbeid.  Partene har en felles målsetting om å bidra til innovasjon og utvikling i Sør-Aurdal. Næringsparken skal tilby startpakker for nyetablerte kompetanseintensive bedrifter i Kontorparken.

--Jeg er veldig glad for dette samarbeidet, sier Osvald Fossholm til Hedalen.no. --Det blir fint å kunne trekke veksler på det miljøet som er i Næringshagen på Fagernes, samtidig som det er å håpe at startpakkeordningen kan bidra til at noen som er i tvil om de skal satse, forhåpentligvis "våger seg utpå" ved at de får litt finansiell og faglig bistand i en viktig startfase -- samtidig som de vet at de videre vil få bli en del av et godt faglig og sosialt miljø.

Denne avtalen kommer like etter at det ble kjent at den gamle ordningen med redusert arbeidsgiveravgift skal gjeninnføres fra nyttår.  For ScanAccount, som holder til i Kontorparken, betyr dette med dagens aktivitetsnivå årlige reduserte kostnader på 200 000 kroner.

Det betyr bedre lønnsomhet og at det blir billigere å ha folk ansatt i grisgrendte strøk, sammenlignet med bedrifter som ligger i pressområder.

Nedenfor gjengir vi inngått avtale med nærmere forklaring på hva startpakken går ut på.

AVTALE
mellom Valdres Næringshage og Valdres Kontorpark Hedalen

Det er inngått følgende avtale mellom Valdres Næringshage (VNH) og Valdres Kontorpark Hedalen (VKP):

 1. Partene har en felles målsetning om å bidra til innovasjon og utvikling i Sør-Aurdal. I tillegg til dette skal begge parter ved dette samarbeidet oppnå bedre utnyttelse av de investeringer og de ressurser som finnes i begge miljø.
   

 2. VKP skal stille møterom og internettsadgang til rådighet for personalet i VNH når disse er i tjeneste i distriktet. Næringshagen kan bruke tilviste lokaler etter å ha bestilt disse på forhånd. VKP har samme rettigheter i VNH på Fagernes.
   

 3. Begge parter skal profilere hverandre på sine hjemmesider og eventuelt i trykte publikasjoner som utgis.
   

 4. VNH skal tilby Startpakker for nyetablerte kompetanseintensive bedrifter i VKP. Begge parter skal aktivt bidra til å skaffe ekstern finansiering av kostnadene knyttet til Startpakkeordningen. Hensikten er å hjelpe fram nystartede kunnskapsbedrifter i Hedalen.
   

 5. Partene skal gjensidig informere hverandre om relevante tilbud, kurs og faglige arrangementer som kan være relevante. En skal aktivt tilby hverandres nettverk og utvikle dette til felles nytte. Det skal avholdes minst to samrådingsmøter mellom partene hvert år. VNH har ansvaret for å innkalle til disse.
   

 6. Hvis VKP på et senere tidspunkt ønsker å bli en distribuert del av Valdres Næringshage, skal en inngå avtaler om dette.

Fagernes / Hedalen, 14. juni 2006.

For Valdres Næringshage For Valdres Kontorpark Hedalen
Arne Erik Fønhus Osvald Fossholm

Startpakke i Valdres Kontorpark Hedalen

Startpakken skal gi hjelp til nystartede bedrifter som ønsker å etablere seg i distriktet. Hensikten er å hjelpe fram nye kunnskapsbaserte bedrifter.

Startpakken består av:

 1. Tilbud om kontorplass i Valdres Kontorpark Hedalen med redusert husleie i oppstartingsperioden. Følgende regler gjelder:
   

 • Husleietakstene trappes opp slik:

  1. - 6. mnd kr. 0
  7. og 8 . mnd 50%
  9. og 10. mnd. 75%
  Fra 11. mnd 100%
 • Tilgang til de fordeler som følger med kontorplass i Kontorparken. Eksempler på dette er gratis møterom, tilgang til av-utstyr m.m.
   

 • Andre kostnader knyttet til kontorplassen som telefon, internett o.l. betales etter Kontorparkens vanlige priser.

 1. Tilbud om etablererhjelp og veiledning. Dette gis av Valdres Næringshage. I startpakken ligger også inntil 4 timer rådgivning innenfor økonomi og selskapsrett. Denne tjenesten blir gitt av revisor eller regnskapsfører og blir betalt av Næringshagen.
   

 2. Tilbud om en mentor fra næringslivet som vil stille sin kompetanse til rådighet etter nærmere avtale.
   

 3. Tilbud om “syretest” av forretningskonseptet av et panel med relevant fagekspertise.

Krav til søkeren

Bedriften/virksomhet skal være nystartet og ikke ha vært i aktiv drift mer enn et halvt år før innflyttingen.
Søkeren skal skriftlig gjøre rede for sin forretningsidé og framlegge et enkelt budsjett for virksomheten.
Ordningen gjelder fra 15/6-06 og inntil videre. Aktuelle kandidater kan søke Valdres Næringshage om startpakke.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |