tLitt fra menighetsrådet

ELDOR BRÅTHEN

Det nye menighetsrådet dere valgte i fjor høst har vært i virksomhet i tre måneders tid, og vi vil gjerne informere litt. Først litt om kommende gudstjenester.

1. Gudstjenesten søndag 2.april, 5.søndag i faste, er det gudstjeneste til vanlig tid. Vi er inne i det som kalles
”pasjonstida” altså tida like før påske, og temaet for prekenen denne søndagen er : ”Bedre at ett menneske dør for folket … ” Vi mennesker har heldigvis vondt for å godta at andre må ofres for vår skyld, så det kan være interessant å høre hva Eiliv prest har å si i den forbindelse.
Takkofferet denne søndagen gir vi til Pilegrimsveien. Alle menighetene i Valdres har blitt oppfordret til å gi to ofringer til den, og Hedalen menighetsråd har vedtatt å etterkomme oppfordringa. Målet er at Pilegrimsveien skal bidra til å trekke pilegrimsvandrere til Valdres og til å binde menighetene i Valdres sammen.
Om pilegrimsvandringa, som begynner med gudstjeneste i Hedalen stavkirke jonsokkvelden , og avsluttes med Syftesok- messe i St.Thomaskirka på Filefjell 2.juli, kan du lese mer i Menighetsbladet nr. 1-2006, og jeg regner også med at ”kunngjøringene” søndag vil inneholde en kort orientering.

2. Det blir gudstjeneste skjærtorsdag. Den hadde dessverre falt ut på første side i Menighetsbladet.
N.B: Tidspunktet er kl.19.30!

3. Langfredag er vi tilbake ved ”Gunnvang” på Teinevassåsen kl. 11.00. Der blir det påskeandakt med sang av lokale sangkrefter og kirkekaffe.
Hedalen Røde Kors Hjelpekorps har funnet å måtte si opp avtalen om bruk av ”Villa Plaster” til gudstjeneste i påskehelga. Menighetsrådet vil takke HRKH for godt samarbeid gjennom flere år, og Anne Hilde Øigarden for tillatelse til å bruke ”Gunnvang.” 1..påskedag er det høytidsgudstjeneste til vanlig tid. For øvrig vises til Menighetbladet, siste side.

4. Familiegudstjenesten 7.mai er friluftsgudstjeneste. Den arrangeres i regi av de som steller med trosopplæringsprosjektet vårt. ”Størst av alt.” Jeg kjenner ikke detaljer, men jeg tror den blir mer enn alminnelig spennende!

Over til saker som Menighetsrådet har hatt oppe, eller vil ta opp i tida framover.
5. Edvard Elsruds bok : ”Hedalen stavkirke- I gode og onde dager gjennom 800 år” har en tid vært utsolgt. Familien vil sørge for at nytt opplag blir trykt, og Menighetsrådet er meget takknemlige for denne beslutningen.
Vi har grunn til å håpe på at boka vil være klar til salg omkring pinse.

6. Etter forslag fra Eiliv prest, som har disposisjonsretten, er menighetens hytte ”Govassreiret” leid bort for en periode på fem år. Leieavtalen gir penger til faste utgifter og vedlikehold, og forhåpentlig noen kroner ekstra til menigheten. Hvordan dette eventuelle overskudd skal disponeres, er et spørsmål vi må komme tilbake til.
Menighetsrådet vil takke Harald Liodden for godt arbeid i denne forbindelse. Harald ordnet alle formaliteter ved avtaleinngåelsen, og han står som kontaktperson mellom utleier og leietakere.

7. 21.mai blir det temakveld med Marit Landsend. Vi beklager sterkt at temakvelden nå ser ut til å kollidere med siste Annie-forestilling. De som har mulighet til det, oppfordres til å følge Ole Brumms motto:” Ja takk, begge deler.” Se og hør ”Annie” 17. eller 20.mai, og kom på temakveld med Marit den 21!

8. Menighetens årsmøte og årsfest er avviklet. Forrige menighetsråd avleverte en årsrapport som fortalte om stor aktivitet. Vi som nå har overtatt, vil takke våre forgjengere for godt arbeid i menighetens tjeneste. Vi har mye nytt å sette oss inn i og kan ikke love annet enn å gjøre så godt vi kan , med Guds og menneskers hjelp. (”Mennesker” betyr i dette tilfelle du og alle andre som er Hedalen menighet!)

9. Menigheten har mange dyktige medarbeidere, både ansatte og frivillige, noe vi er svært takknemlige for.
På siste møte i menighetsrådet hadde vi med oss Stavkirkekomiteen. Komiteen består av Herman kirketjener, Kari Alm Elsrud, Sigrid Haugen og Reidar Heiene. De folka gjør en utrolig bra jobb! Blant annet har de registrert alle gjenstander i kirkerommet, sakristiet, prestestuggua og kirkemuseet. Det er ikke få!

10. Hedalen menighet har stående på konto en rekke minnegaver, som vi takker for. Herman har registrert hva de pårørende ønsker at gavene skal bli brukt til, og vi håper at disse ønskene kan bli realisert uten for lang venting. Flere gaver ønskes brukt til nye kirketekstiler. En ny, rød messehakel er blant de gjenstander vi har drøftet. Det er en kostbar sak, men vi bør se om vi kan finne en løsning.

11. Vi har mottatt foreløpig rapport vedr. tilstanden til krusifikset og andre gjenstander som for tiden befinner seg i Oslo. Vi har mottatt en invitasjon , og 4. mai skal noen av oss innover og se på restaureringsarbeidet.

12. Rullestolinngang er et vanskelig spørsmål å løse. Stavkirkekomiteen og det gamle menighetsrådet har kommet med gode forsalg. Riksantikvaren har ikke kunnet godta noen av disse forslagene , og vi må kanskje prøve å komme fram til et kompromiss. Det sies at kirkeporten bør være vid og terskelen lav. I vårt tilfelle er det et praktisk problem at døra er lav og terskelen høy. Verken dørblad eller terskel i ei middelalderkirke bør forandres ,og dermed er det vanskelig å få til en løsning som innebærer at rullestoler kan kjøres inn og kister kan bæres ut. Så ”enkelt” er det.

13. Sør-Aurdal prestegjeld har feiret 200 år. Vi vil takke Arne G. P. for bilder og Gunvor for tekst som ble publisert på Hedalen no. Vi vil også takke Guri, Solveig , Eiliv, Mari Ann , Lise Marie og andre fra Hedalen som i høy grad bidro til å gjøre denne Marimess-søndagen på Bagn til en fin opplevelse.

14. Syver Bruskerud-bautaen på kirkevangen bør rettes opp. Hvem har egentlig har ansvaret for den? Hvordan kan oppretting og sikring utføres uten for store utlegg? Hvor finner man penger til dette arbeidet?

15. Fem nye bispekandidater er nominert, og diskusjonen er så smått i gang i media. Menighetsrådet har sendt takk for gode møter her i Hedalen og ønske om god bedring til biskop Rosemarie i forbindelse med hennes sykdom.

16. Neste møte i menighetsrådet holdes 8.mai. Ta kontakt dersom du har synspunkter på det jeg har skrevet her, eller sitter med andre saker vi bør drøfte.

God påske! Stikk innom kjørka di!

Publisert:  10.11.06

 

 

 

 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |