Sist oppdatert: 10.11.2006 07:28

Hedalen Markedsforum BA dannes

RAGNAR GARLI
 
  Onsdag 1. november var det kalt inn til møte i næringsforumet  på Vassfarfoten. 16 personer møtte fram. Her kommer møtereferatet.

Ole Bjarne Strømmen skulle orientere om det nye Valdres Destinasjon, og Ole Jørgen Liodden skulle vise bildeserien som har vært brukt på Hyttelivsmessa, som man også vurderte å bruke til et DVD prosjekt.

Kundan Rockstad ønsket velkommen, og orienterte om hvilke planer som eksisterer for en tyngre profilering av Vassfarfoten mot hytteutleie.

Ole Bjarne Strømmen orienterte om det nye selskapet Valdres Destinasjon. Det er det eneste selskapet som får bruke den nye Valdreslogoen som primærlogo, men samarbeidende selskaper kan benytte denne som støttelogo.

Valdres Destinasjon er eid av: Filefjell Reseliv AS (17%), Sør Valdres Utvikling (17%), Destinasjon Midt-Valdres (33%), og Betostølen utvikling(33%). Administrasjon er felles, men man har beholdt utekontor for å sikre lokal tilhørighet. Destinasjon Valdres overtar dermed de oppgavene som disse selskapene har hatt tidligere som man ønsker å videreføre.

Primæroppgavene til Valdres Destinasjon vil være som støttespiller for lokalt næringslov når det gjelder:
  • turistinformasjon
  • konsulenthjelp
  • premissleverandør for næringspolitikk
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • datasystemet "Valdres booking"

Valdres Destinason har som årsplan å jobbe særskilt med følgende:

  • Valdres Rundt (ski - uten ski - sykkel - vandring)
  • Fisking
  • Kunst og Kultur
  • Valdres Natur og Kulturpark (utmark - landbruk - turisme)

Det jobbes også med prosjekter som skal bedre tilgjengeligheten ved å forbedre skiltingen.

Det ble nå diskutert en del, og av de tingene som kom fram, var at det eksisterer et behov for å samordne de produktene som allerede finnes slik at man kon tilby totalpakker. Turister trenger både guiding, transport, overnatting og mat. En skal også være klar over at det eksisterer stor betalingsvilje også for de større oppleggene.
Eksklusivitet selger, men det kan virke som det er noe mangel på kremmersjeler i området.

Det ble framhevet at det er viktig å ha både langsiktige planer så en vet hva man styrer mot, men å sette realistiske delmål
slik at ting blir gjort i stedet for at en utreder det hele ut i ingenting.

Vi må passe på at ressursene som er investert i småsamfunnsprosjektet, ikke blir borte ved prosjektets slutt.

Vi ser også at det kan være regulative utfordringer i forbindelse med kommersiell utnyttelse av Vassfaret.

Vassfaret som selvstendig merkevare har mistet en del effekt. Vi kan ikke lenger surfe på bølgen fra Mikkjel Fønhus.
Hedalen og Vassfaret kan og bør bygges parallelt som merkevare. En bør også i større grad bli klar over hvor de fremdeles urørte
områdene eksisterer. Det er viktig å vite "hvor villmarka suser".

Ole Jørgen Liodden viste den bildeserien som ble brukt på hyttelivsmessa.

Gunnar Heiene fra tomtegruppa orienterte om framdrift og økonomi rundt profilering av Hedalen/ Vassfaret, hyttetomter og DVD prosjektet. Det ble sett på en del forskjellige muligheter for profilering.

På basis av de behov som kom fram, ble det besluttet at man skal opprette et eget selskap, Hedalen Markedsforum BA, som skal være et verktøy næringslivet i Hedalen for pakketering og markedsføring av produkter. Selskapet skal også fungere som en inngangsportal mot
Valdres Destinasjon og regulative myndigheter for utnyttelse av disses tjenester.

Selskapet skal finansieres av brukerne. Ole Jørgen Liodden og Kundan Rockstad starter arbeidet med det praktiske som må ordnes i
forkant av selskapets stiftelsesmøte. De skal også trekke på andre ressurser der de finner dette hensiktsmessig.