Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Fiskevann i Hedalsfjella

OLAF ØDEGAARD
 
  Forsuringsskader på fiskebestanden som følge av sur nedbør, økte i omfang i de sørlige deler av Oppland på 1970- og 1980 tallet. Sur nedbør er nedfallet av løste svovel- og nitrogenforbindelser i nedbøren. Dette danner syre i løsning med vann, og følgelig øker surheten i vannet. Dette fører til løsning av en del metaller som er av ulik giftighet.

Det er særlig løsning av aluminium som er giftig for fisken. For å sikre restbestander av fisk i de forsurede vassdrag, blei kalking igangsatt
fra midten av 1980 tallet.

Kalking

I 1989 startet kalking av fiskevann i Hedalsfjella. Det har blitt kjørt ut kalk hvert år. Til å begynne med blei det kjørt ut ca. 90 tonn. Dette er redusert etter hvert som følge av god virkning og mindre sur nedbør.

Sommeren 2006 blei det kjørt ut 32 tonn kalk. Helikopter blir brukt til å frakte ut kalken. Det er Oppland fylke som koster dette. Forutsetningen for at fylket tar denne kostnaden, er at vi innhenter vannprøver fra alle vann som blir kalket, to ganger i året (vår og høst). Uten velvillig dugnadsinnsats hadde det vært vanskelig å få gjennomført dette.

Yngel

På første halvdel av 1980 tallet blei flere vann, som følge av synkende pH verdi (surhetsgrad), fisketomme. I vann som det tidligere var naturlig gyting / rekruttering av fisk, har det de seinere
år ikke vært reproduksjon. For å opprettholde fiskebestanden er det derfor satt ut en viss mengde oppdrettsyngel hvert år. Dette er mye arbeid og en stor kostnad for Hedalsfjella. Salg av fiskekort skal bl.a. gi inntekter til dette.

Gytesubstrat

I oktober 2005 gjennomførte et firma fra Hamar som heter Naturkompetanse AS en omfattende undersøkelse av bekker (utløp/ innløp) i Hedalsfjella. Ut fra dette skulle det vurderes om tilførsel av ferdigblandet gytesubstrat, bestående av elvegrus og grovkalk i rekrutteringsområdene, kan erstatte den pågående innsjøkalkinga.
En omfattende rapport forelå i mars 2006. Utdrag og bilder fra denne kan finnes på www.naturkompetanse.no.

Helikopterfrakt

Sist lørdag 28.okt blei det som en oppfølging av dette transportert ut ca 8 tonn gytegrus, med helikopter. Dette blei fordelt på 19 plasser, og mange nye gyteplasser blei anlagt i forskjellig innløp/utløp.
Foruten 2 mann fra Naturkompetanse AS, var det med et mannskap på 9 som gjorde en meget god dugnadsinnsats!

Forhåpentligvis vil dette føre til en forbedret vannkvalitet og naturlig
reproduksjon av fisk. Etter planen skal det anlegges en del nye gyteplasser i de fleste vann som blir kalka.

Takk til dugnadsfolket!

En stor takk til alle som gjør en god dugnadsinnsats med å innhente vannprøver, bære ut yngel og andre tiltak som gjør at Hedalsfjella fungerer som et suverent friluftsområde! Det er bra det finnes så mange positive folk!