Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Hedalen.no registrert som stiftelse
Informasjon fra styret

  Onsdag 18.10. gjorde Lotteri- og stiftelsestilsynet følgende vedtak: "Stiftelsestilsynet har med hjemmel i stiftelsesloven  § 7 truffet følgende vedtak: Stiftelsen Hedalen.no - org.nr. 990 041 571 - registreres i Stiftelsesregistereret."

Dette betyr at formaliteter rundt Stiftelsen Hedalen.no nå er på plass.

Vedtekter 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har kommet med pålegg om visse endringer av vedtektene. Endringene er knyttet til to forhold. Det ene er en presisering av årsmøtets funksjon og hvem som skal ha stemmerett og det andre er disponering av stiftelsens midler ved en eventuell avvikling.                     

Vedtektene er endret og godkjent av stifterne overensstemmende med pålegget fra Lotteri- og stiftelsestilsynet (endringer er uthevet i kursiv)

§1  Virksomhetens navn:  Stiftelsen hedalen.no, med adresse 3528 Hedalen i Sør-Aurdal kommune. 

§2  Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa hedalen.no. Den redaksjonelle linjen skal baseres på ”Vær varsom plakaten,” ytringsfriheten, og  være uavhengig av partipolitisk og religiøst grunnsyn, og drives i samsvar med reglene i Redaktørplakaten.

Nettstedet skal være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedøler, og dessuten et knutepunkt mellom de mange hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.

Nettavisen kan ha diskusjonsfora hvor allmennheten, basert på aksepterte retningslinjer for ytringsfriheten, kan bidra med innlegg. Fora skal være moderert. 

§3 Stiftelsen er ikke ment å gi overskudd utover det som er nødvendig for å sikre framtidig drift. 

§4 Stiftelsens grunnkapital er på kr 120 000, bestående av merkevaren hedalen.no, nettstedets innhold, og teknisk utstyr i henhold til egen spesifikasjon. 

§5  Stiftelsen skal ha et styre på fra 3 til 5 medlemmer. Valgperioden er for 2 år.  En av styrerepresentantene er på valg allerede ved første ordinære årsmøte.  Dette for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Styret rekrutteres blant nettstedets lesere og bidragsytere, eller på annen måte ved behov for en spesiell kompetanse. Stiftelsens første styre oppnevnes av stifterne i et antall av 3. 

§6  Årlig avholdes årsmøte, innen 30. juni, og  som tidsmessig fastsettes slik at hytteeiere/-brukere har anledning til å delta. Eier/bruker av fritidsbolig eller person med fast bopel i Hedalen har stemmerett på årsmøtet. Hver person har en stemme.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1)      Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetning

2)      Velge styre

3)      Velge stiftelsens revisor

Forøvrig kan årsmøtet behandle saker som angitt i §36  i Lov om Stiftelser.

Før årsmøtet skal en valgkomité komme med sin innstilling om styrerepresentanter, rekruttert i samsvar med §5.  Valgkomiteen velges av årsmøtet. 

§7  Styret i stiftelsen engasjerer og avskjediger redaktøren. 

§8  Det skal engasjeres et redaksjonsråd bestående av 3-5 personer. Rådet engasjeres av styret, etter innstilling fra redaktøren. Rådet skal bistå redaktøren med hensyn til redaksjonelle retningslinjer så vel generelt, som i enkeltsaker.  

§9  Det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktøren alene. 

§10 Vedtektene kan av årsmøtet endres med 2/3 flertall. 

§11 Avvikling av stiftelsen skal skje når årsmøtet, etter innstilling fra avviklingsstyret, fatter vedtak om dette med 2/3 flertall. I så fall skal nettstedets elektroniske innhold lagres på digitalt medium og overdras til Sør-Aurdal folkebibliotek.  Øvrige verdier skal, etter innstilling fra styret, tilfalle et veldedig beslektet formål i Hedalen eller et allmennyttig formål.