Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Referat fra årsmøte i Hedalen løypelag

ODDVAR JENSEN
 
 

Søndag 10.9. var det årsmøte i Hedalen Løypelag på skolen. Til stede var ca. 50 løypeandelshavere, løypestyret og varamedlem Bjørn Vadholm. 

1: Dagsorden godkjent           

Styreleder Line Mork var møteleder  

·        valg av referent

·        godkjenning av dagsorden

o       orientering om arbeidet i styret siste halvår

o       maskinvalg

o       maskingarasje

o       løypetraseer

o       økonomi/budsjett/regnskap

o       maskinkjøreplan

o       evt. 

2: Oddvar Jensen valgt som referent 

3:  Orientering om arbeidet i styret 

3.1: Det har vært 4 styremøter. Ett fellesmøte i Hedalen og resten som tlf.møter. Tlf. møteformen fungere godt og er tidsbesparende.

3.2: Det har vært 4 hovedsaker som styret i peioden har konsentrert seg om, disse er.

            1: maskininnkjøp

            2: garasjen

            3: løypetraseer

            4: økonomi 

3.2.1: Maskinvalg/kjøp (gjennomgang ved Helge Nordby) 

Det var tre maskiner som ble grundig vurdert. Disse var; Prana 125, Kessbohrer og Prinoth Husky. Den første var den minste og billigste. Maskinene ble uttestet før innstilling ble gjort. Valget gikk entydig i favør av Prinoth Husky. (italiensk), men den var også den dyreste, men etter div. pruting (Helge), ble den ikke vesentlig dyrere enn utgangspunktet for den billigste maskinen. Maskinkostnad kr. 1.150.000.- inkl. div. tilleggsutstyr. 

Prinoth Husky gikk  best i terrenget, var best lydisolert, hadde mest bekvem hytte, og best driftsøkonomi.Den har best bruktverdi og fremkommelighet, bredere sporfres og ansees som den mest driftssikre. Maskinen har 177 hk, lengde 7 meter, bredde 2.5 meter, freseaggregat 2.3 meter, veier 5.8 tonn, har gps og leveres i november. Betalingsbetingelser er 30% ved kontraktsinngåelse, 40% ved levering, og 30%,

4 måneder etter levering. 

3.2.2:   Garasjen (gjennomgang ved Helge Nordby) 

Denne er nå under bygging, er 8 x 10 meter, har god plass til den store løypemaskinen, smøregrav og god plass på sidene til div. annet utstyr, bl.a. scooter.   

Nils Sætrang har gjort en særlig stor dugnadsinnsats selv og vært aktiv til å få med andre på dugnadsjobbing. Stor takk til han. Fundament og reisverk er gjort. Tak, vinduer og dører gjenstår. 

Garasjen er på Søbekkseter.  

3.2.3: Løypetraseer/maskinkjøreplan (gjennomgang ved Line Mork) 

Basistraseen går som et slags 8 tall med den nedre/sydlige delen i området rundt Søbekkseter og opp på fjellet ved Surtind. På vei nordover går traseen øst for Damtjern, ned i Muggedalen, over Hovda og rundt Reinsjøen før den kommer opp igjen på Teinevassåsen. Traseen er ca 80 km lang, og vil bli supplert med scooterkjørte tilførselsløyper. Det vurderes bl.a. kjørt en scooterstikkløype tvers over åttetallet i nordre del for å gjøre løypa enda mer familievennlig.  

Løyper vil som hovedregel bli kjørt opp til helger. (fredager), mer i vinter-påskeferie.

 Stormaskinen lager ca 15 km løype pr. time. 4 sjåfører er klare som maskinkjørere. (Harald, Roger, Olav, Arvid). 

Løypene på snaufjellet vil bli kjørt når det er sneforhold til det. Hvilke deler av løypene som taes først vil byttes på. Ca kjøretid for hele løype er fem og halv time. Kortere når ikke snaufjellsdelen kan kjøres.   

3.2.4:   Regnskapet (gjennomgang av Helga Perlestenbakken, nestleder/kasserer) 

Alle som har tegnet seg for andeler, har betalt inn. Det gir kr. 1.035.000.- + tilskudd fra småsamfunnsprosjektet på kr. 25.000.-. I alt er det pt. 345 andeler som er fordelt slik:

·        hytteeiere;              164

·        næringsliv;               115

·        grunneiere;               38

·        bygdefolk;                21

·        lag/foreninger;            7              

 

Det kom inn ca 12- 15 nye andeler etter kampanje i månedsskiftet mai/juni.

Det budsjetteres med 30 nye andeler driftsåret 06/07, og deretter 10 nye andeler pr. år. 

Det er ca 800 hytter i området, hvorav 164 har tegnet seg for andel. Det normale andelstallet etter at maskin har kommet i gang, er ca 1/3 av hyttetallet som også er økende. Det er derfor et betydelig potensiale for flere andeler.  En andel koster kr. 3.000.-. Verving av flere andeler vil være et viktig området for styret fremover, og det anmodes om at alle andelseiere bidrar med nyverving i sitt nærområde. 

Løypebidraget som Sør Valdres Utvikling hittil har innkrevet på kr. 450.- opprettholdes også for neste år, og er del av løypelagets driftsinntekter. 

Det budsjetteres med ca 30 kjøringer 06/07, og med ca kr. 2.000.- i direkte driftskostnad pr. kjørte runde for hovedmaskinen. Avskrivinig og andre indirekte driftskostnader inndekkes gjennom andre budsjettposter.  

Det første driftsåret budsjetteres med et underskudd på kr. 47.000.-, mens de øvrige år skal gi et lite overskudd. Maskin budsjetteres solgt/byttet i ny maskin om ca 5 år.   

Det første driftsåret vil nødvendigvis være et nyttig erfaringsår for Løypelaget. Mye er nytt for oss, og opplegget for 07/08 vil være resultatet av det første årets erfaringer.  

4. Evt. 

4.1: Det er ryddet en god del i løypetraseer, men noe gjenstår, bl.a. et uavklart område ned til Muggedalen fra Trestikka (mulig en vei blir brøytet), og opp fra Muggedalen mot Hovda. Fleddaområdet blir ryddet i høstferien. 

4.2: Når traseer er endelig bestemt, blir de merket. 

4.4: Det kom forslag om at alle andelshavere måtte informeres om dugnad. Til nå har det vært gjort oppslag på hedalen.no og det er gjort oppslag på div. infotavler i områdene, og det er også sendt mailinfo til andelshavere i noen områder. 

4.5 Det fremkom at det var mange potensielle andelshavere ved Lauhøgda. 

4.6: Forslag om å påvirke kommunestyrerepresentanter i Hedalen for å få økonomisk støtte. Til nå har vi påvirket kommuneadministrasjonen.  

4.7: Det ble informert om at maskinleverandøren ville informere i sin referanseliste om hvor godt løypelaget i Hedalen var organisert. 

4.8: Løypelagsprosjektet vil bli omtalt i Valdresmagasinet, utgaven som også omhandler Rakfiskfestivalen.   

4.9: Arne Heimestøl vil være med å profilere løypelaget på hedalen.no 

Møtet varte i ca 90 minutter og ble avsluttet med godord og klapp fra salen til styret for arbeidet så langt. 

14.09.06. Oddvar Jensen

------------------------------ 

referent