Sist oppdatert: 10.11.2006 06:47

Strukturendringer i Sør-Aurdal kommune

  Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok i "Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon" 15. desember 2005 at det i 2006 skulle gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt for å vurdere mulige strukturendringer i kommunens tjenesteproduksjon. Denne saken kommer opp i kommunestyret torsdag 7.9. Vi tar med noen utdrag av saken:

Valdres kommunerevisjon har vurdert mulige strukturendringer i kommunens tjenesteproduksjon. Hensikten er å peke på mulige alternativer for innsparinger over tid.

Revisjonens konklusjon er at både miljøarbeidertjenesten og skolesektoren står overfor endringer i rammebetingelser og brukerbehov som gjør det naturlig å vurdere den fremtidige tjenestestrukturen.

I rapporten anbefales det at det legges en langsiktig plan for utvikling av miljøarbeidertjenesten. Generelt vil det være god ressursutnyttelse å samle produksjonen av en tjeneste i et område, for eksempel i Bagn.

I rapporten framgår det at synkende elevtallsprognoser og nye krav til skolebyggets innhold kan tilsi at færre skoler på sikt vil kunne gi kvalitetsgevinster gjennom større fagmiljøer, mer lik lærertetthet ved kommunens skoler, større elevmiljø, mulighet for å utnytte spesialutstyr og - ressurser bedre og skape attraktive arbeidsplasser for lærerne.

Rapporten skisserer ulike løsninger. Én av disse er to barneskoler og en ungdomsskole i kommunen.

  • Les rapporten her.
     
  • Her er sakslista til kommunestyremøte.