Sist oppdatert: 25.04.2007 21:19

Årsmelding for Hedalen menighet

 

(Framlagt og godkjent på menighetens årsmøte 22.04.2007)

 

Hedalen menighetsråd har i 2006 hatt følgende sammensetning:

Eldor Bråthen ,leder

Ingeborg Aaslie , nestleder

Turid Auren Klemmetsrud, kasserer og representant i Fellesrådet

Astrid Braut,sekretær

Eiliv Lønningen, sokneprest

Ragnar Garli, fast møtende vararepresentant og MR sin kontaktperson i trosopplæringsprosjektet

 

Menighetsrådet har hatt 8 møter i 2006 og behandlet 42 saker.

 

Statistiske opplysninger.

Gudstjenester: 34. Deltakere i gjennomsnitt: 67,8 (2306/34)

Døpte: 10, derav 4 med bostedsadresse i soknet.

Konfirmerte:4

Kirkelige vigsler: 2, av disse 0 hvor minst en av ektefellene hadde bostedsadresse i soknet.

Kirkelige gravferder: 16

Konserter: 1

Innsamlet ved ofringer i kirka: kr.41882. Av dette til egen virksomhet: kr. 12997.

 

Glimt fra året 2006.

Lene Grimsrud har vært engasjert i 60 % stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Salto (under 12 år) og HUK (12-17 år) har hatt jevnlige møter.

Dåpslys, 4-årsbok og 6-årsbok er delt ut. 5.klasse har fått Bibler

 

Av komiteer og underutvalg har underutvalg for trosopplæringsprosjektet, stavkirkekomiteen og presteboligkomiteen hatt størst aktivitet. Sigrid Haugen har, etter eget ønske, gått ut av Stavkirkekomiteen. Vi takker henne for god og mangeårig innsats.

 

Den tradisjonelle kirkegårdsdugnaden ble gjennomført i mai.   

 

Menighetsrådet avga uttalelse i spørsmålet om eventuell endring av forbindelsen mellom Stat og Kirke og gikk enstemmig inn for at ordningen med grunnlovsfestet folkekirke må fortsette. Forut for dette deltok vi på orienteringsmøte for Valdres prosti.

 

Vi har videre behandlet spørsmålet om ny biskop i Hamar bispedømme og nye representanter til Hamar bispedømmeråd.

 

Hamar bispedømmeråd har varslet reduksjon av prestetjenesten i Sør-Aurdal. Vi skrev brev til Hamar bispedømmeråd. Svaret er at sammenlignet med Nord-Aurdal har Sør-Aurdal og Etnedal ”overskudd” på presteressurser og at man søker å få til en samordning.   

 

Kirkevergen organiserte tur til NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) i Oslo, hvor ansatte og menighetsråd fikk bivåne arbeidet med restaurering av våre kirkegjenstander.

 

Sør-Aurdal prestegjeld feiret sitt 200-årsjubileum Maria Budskapsdag. Representanter for menigheten deltok i planlegging og gjennomføring.

 

Det er avholdt menighetsmøte med temaet ”Av jord er du kommet”. Foredragsholder var keramiker m.m. Marit Landsend.

 

Ved samme anledning presenterte vi rød messehagel produsert av Marit Anny Løken Tvenge.  Etter at møtet hadde uttalt seg positivt, vedtok Menighetsrådet å kjøpe denne messehagelen for gaver gitt til formålet. Messehagelen er godkjent av Hamar bispedømme.

 

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps fant å måtte si opp avtalen om bruk av hjelpekorpshytta til påskegudstjeneste. Friluftsgudstjenesten i påska ble etter avtale med eier arrangert ved Gunnvang. Det ser ut til at denne ordninga kan fortsette.

 

Menighetens hytte ”Govassreiret” er i forståelse med sokneprest Lønningen utleid på åremål, foreløpig for en 5-årsperiode..

 

Nestleder i Opplandkrets av Norges Handicapforbund, Arne Leite, har sett på mulig rullestolinngang sammen med menighetsrådet, stavkirkekomiteen og kirkevergen. Vi har ikke klart å komme videre med denne saken.

 

Pilegrimsvegen fra Hedalen stavkirke til St. Thomaskirka er satt i stand og tatt i bruk. Folk fra menigheten deltok i arbeidet med planlegging, løypemerking og teltoppsetting. 

 

Familien Elsrud har sørget for nytt opplag av Edvard Elsruds bok om Hedalen stavkirke.

 

Omvisertjenesten ble sommeren 2006 ivaretatt av seks forskjellige omvisere som alle gjorde en god jobb. Fem av disse var 16-åringer som arbeidet to og to sammen.

 

Representanter for Riksantikvaren har vært på befaring. Restaureringsarbeid på stupulen er utført. Riksantikvaren har gitt tilsagn om penger til videre arbeid i 2007.

 

Stavkirkene og pilegrimsvegen inngår i ”Verdiskapingsprogrammet for kulturminner i Valdres.”

 

Hedølinger over 80 år fikk besøk og blomsterhilsen før jul.

 

Hedalen Menighetsråd takker for all god hjelp og positivt engasjement!