Sist oppdatert: 17.08.2007 07:13

Til alle som følger med på Hedalen.no

SVEIN BAKKE
 
 

Dette er en ny måte å drive politisk informasjon på. Sør-Aurdal arbeiderparti er takknemlig for å få lov til å legge fram våre “fremragende løsninger”  på denne siden.

 

Sør-Aurdal arbeiderparti har som slagord ved valget: “JA-KOMMUNEN SØR-AURDAL”

 

I dette legger vi at Sør-Aurdal skal være en kommune der folk føler at det er godt å bo. At kommunen, politikere og innbyggere er på samme lag.

 

For det første mener vi at  Sør-Aurdal er et godt sted å bo. Det er gjennom tiden utført mye godt politisk håndverk i kommunen vår. Tiden forandrer seg og nye tiltak må settes inn. Vi mener at Arbeiderpartiet med sin helhetstenking, og at alle skal med, har mye å tilføre Sør-Aurdal også i de neste fire årene. Vi mener at vi må dra lasset sammen. Det er ikke lommeboka som skal bestemme hvor gode tjenester hver enkelt skal få av kommunen. Vaglfriheten, som høyresiden snakker så fint om, må bygge på en minimumsløsning på offentlige tjenester. Ønsker du mer, må du betale. Det blir markedet som rår. Vi mener at markedet ikke er tilstede i små kommuner. Oppbygging av private tjenester i små kommuner, undergraver de godt utbygde offentlige tjenestene. Det er ikke økonomi i halvfulle aldershjem. Må vi da legge ned for eksempel Hedalsheimen? Skal private skoler svekke elevgrunnlaget ved skolene våre? Skal all kultur “lønne” seg? Vi mener at en sterk offentlig sektor er den beste løsningen. Denne offentlige sektoren kan godt samarbeide med private, lag og foreninger og lignende der dette er til det beste for innbyggerne. Dette må for all del ikke skje bare for privatiseringens skyld. Vi vil ikke bruke konkurranse for å spare noen lusekroner i kommuneøkonomien.  Oddvar Nordli sa det engang så treffende:“ Nå er jeg blitt gammel, men vær så snill å ikke legg meg ut på anbud“.

 

Sør-Aurdal arbeiderparti har i år laget en enkel informasjonsfolder til velgerne i kommunen vår. Det er ikke så mye selvskryt (synes vi i alle fall), men en informasjon om hva vi vil legge vekt på i de neste fire årene. Alle innbyggerne i kommunen vil om kort tid få den i postkassa,

men vi tar med hovedpunktene her.

      JA-KOMMUNEN  SØR-AURDAL

 

Kjære velger

For vårt parti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag, og derfor vil vi spesielt arbeide for:

- at våre barn og unge kan vokse opp under gode og trygge forhold
- at vi har tilbud på fritida som dekker våre aktivitetsbehov, og gir livet vårt kvalitet
- at vi sikrer folk arbeid
- at våre syke og pleietrengende skal få den hjelp og omsorg de har behov for
- at næringslivet, kommunen og regionen styrkes, slik at det gis reelle muligheter til å                                                 opprettholde levende bygder

I den kommende 4-årsperioden er det viktig at de mange nye planlagte og krevende prosjekter også blir gjennomført betryggende, og at de gode tjenestetilbudene til innbyggerne våre kan opprettholdes.

 

Arbeid:

 

Vi vil legge til rette for gode, stabile arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor der de  ansattes rettigheter sikres. Vi ønsker et samfunn der alle kan delta med økt fokus på inkluderende arbeidsliv.

 

Helse og sosial:

 

Vi vil arbeide for at helse- og sosialpolitikken fortsatt skal ha høy prioritet. Målet må være at alle innbyggerne i kommunen får tilfredsstillende offentlig tilbud tilpasset den enkeltes behov. Kvaliteten på tjenestene må videreutvikles i takt med behovet og forebyggende tiltak for barn og unge  styrkes. Sør-Aurdal arbeiderparti vil bidra til at Valdres skal være en ledende region på helseforebyggende arbeid.

 

Samferdsel:

 

God infrastruktur er viktig for utvikling og satsing i bygdene. Vi vil arbeide for at alle i kommunen får tilgang til bredbånd og mobildekning. De kommunale og fylkeskommunale vegene opprustes og vedlikeholdes. Sør-Aurdal arbeiderparti ønsker å være en pådriver for planene om å videreføre utbyggingen av E-16 gjennom kommunen. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak ved våre skoler bør iverksettes i henhold til tidligere vedtatte planer.

 

Næring:

 

Vi vil arbeide for et levedyktig jord- og skogbruk. Videreforedling av lokalt råstoff bør i størst mulig grad skje i nærområdet. I samarbeid med grunneierne vil vi finne tiltak for å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Vi vil arbeide for at næringslivet fortsatt får gode betingelser og at det er tilstrekkelig med byggeklare bolig-  og næringstomter i kommunen. For å styrke næringslivet vil vi arbeide for å opprette en felles arena for næringsutvikling som videre kobles opp mot Valdres Natur og kulturpark. Vi vil være positive til videre utvikling av hyttekommunen Sør-Aurdal.

 

Kultur:

 

Å satse på kultur er å satse på levende bygder. Vi vil legge til rette for et allsidig og aktivt kulturliv for alle aldersgrupper. Vi vil støtte de frivillige organisasjonene, idretten og musikklivet i kommunen og gå inn for en styrking av bemanningen på området.

 

Utdanning:

 

Vi vil arbeide for et best mulig læringsmiljø ved skolene våre. Undervisningstilbudet skal være i offentlig regi og ha et best mulig faglig innhold.  Kommunen må ha full barnehagedekning og  skolefritidsordningen opprettholdes slik det er i dag. Tilbudet om lærlingeplasser utvides og det legges til rette for desentralisert voksenopplæring i samarbeid med Opus og andre utdanningsinstitusjoner.

 

 

Det er du som er med på å bestemme hvem som skal styre utviklingen i kommunen vår de neste fire årene. Gi Arbeiderpartiet din stemme på valgdagen, og vi vil arbeide for at vår politikk og vårt program blir gjennomført i Sør-Aurdal.
 

 

GODT VALG!

 

Hilsen alle listekandidatene til Sør-Aurdal arbeiderparti.