Sist oppdatert: 29.08.2007 07:24

Kontaktsykepleier for alvorlig syke

ARNE HEIMESTØL
 
  Hilde Aspholt Kjensrud er tilsatt i 20 % stilling i Sør-Aurdal kommune som kontaktsykepleier for kreftpasienter og andre alvorlig syke. – Det er givende og utfordrende å på denne måten få ta del i andre menneskers liv, sier Hilde. Nå ønsker hun å gjøre tilbudet bedre kjent i kommunen.

Kontaktsykepleieren skal være en ressursperson innen kreftomsorg og lindrende behandling i Sør-Aurdal. Hilde er tilsatt i hjemmesykepleien og har denne oppgaven som en del av sin stilling. Det er tirsdagene som er satt av til formålet. Kontaktsykepleieren skal bistå både pasienter og pårørende slik at disse føler seg ivaretatt og får reell innflytelse – og er sikret god og tilgjengelig hjelp. Det er viktig å kunne sette av tid til dem som er i en vanskelig livssituasjon. Noen har behov for praktisk hjelp, andre har gjerne behov for at noen kan lytte. Spørsmål kan også formidles til andre ressurspersoner.

– Noen opplever å miste sine kjære. Da er det viktig å kunne være nær og bistå i sorgarbeid etter dødsfall.

Faglig nettverk - kompetansespredning

Hilde har fått et spesielt ansvar for organisering av pleie- og omsorgstjenester. Hun kan for eksempel koordinere tiltak og ta initiativ til ansvarsgruppemøter der det er naturlig med samarbeid på tvers av ulike tjenester. Noen trenger flere tjenester, for eksempel fysioterapi, sykehus, fastlege, hjemmesykepleie og trygdekontor. Da kan det være formålstjenlig å knytte til seg en som kan koordinere hjelpebehovene.

Kontaktsykepleieren i Sør-Aurdal tilhører et faglig nettverk i Oppland. Kommunene i Valdres samarbeider om kompetanseheving gjennom prosjektet "Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Valdres-kommunene".

I høst blir det kurs for hjelpearbeidere i Valdres om lindrende behandling i eldreomsorg og omsorg ved livets slutt. Professor og overlege Stein Husebø blir foreleser.

Kontaktsykepleieren skal samarbeide med annet helsepersonell til beste for den enkelte pasient – og skal også bidra til kompetansespreding.

Utfordring

– Er ikke dette en særlig krevende tjeneste å ha?

– Det å jobbe med mennesker på denne måten er givende og utfordrende. Alle har noe å gi hverandre i et møte. Det er for eksempel en sterk utfordring å møte barn som selv er rammet av kreft, eller barn som er pårørende til noen som har denne sykdommen. Samtidig er det viktig å peke på at mange i dag blir helt helbredet av kreft. Tirsdagene, som er satt av til denne oppgaven, er derfor oasedager for meg.

Kontakt

Hilde kan kontaktes på telefon 61 34 97 22 på tirsdager. Ellers er hun å treffe i hjemmesykepleien.

Noen sentrale lenker: