Sist oppdatert: 31.08.2007 07:00

Høyre presenterer seg

LARS ELSRUD
 
 

Hei, kjære velgere!

 

Vi håper flest mulig tar seg tid til å lese vårt program for den kommende kommunestyreperioden. Nedenfor presenteres litt om bakgrunnen for noen av temaene fra vårt program.

 

Innholdet i skolen

Det er dagens skole som legger grunnlaget for de som om noen år skal videreutvikle vårt  velferdssamfunn, finne løsningen på miljøutfordringer, bygge veier, bringe næringslivet fremover o.s.v. Og ikke minst er det dagens skole som legger grunnlaget for hvor godt den enkelte som voksen blir i stand til å ivareta seg selv og familiens behov, ønsker og interesser. Forenklet kan en derfor si at dagens skolepolitikk i stor grad er avgjørende for hvordan fremtidens utfordringer løses, både for enkeltmennesket og for samfunnet.

 

 Både fordi skole er veldig viktig, og for raskest mulig å sikre at skolene i Sør-Aurdal kan tilpasse seg innføringen av ”Kunnskapsløftet”. Har vi valgt å sette ekstra sterkt fokus på skolens behov. Dette kan dere som sagt lese mer om i vårt program, men vi vil trekke frem et poeng. Vi ønsker å få til et større samarbeid mellom næringslivet i kommunen og skolene. Vi mener dette vil gi elevene større forståelse for deler av teorien på skolen. Og vi mener det vil bidra til at næringslivet i kommunen får synliggjort seg som interessante arbeidsplasser, og dermed kanskje lettere sikre nødvendig rekruttering i fremtiden.

 

Markedsføring

Synliggjøring av Sør-Aurdal sine kvaliteter og muligheter blir bare mer og mer viktig. Både fordi vi må forsøke å snu en negativ utvikling i befolkningstallet i kommunen, og fordi vi må bidra til at det blir enklere å rekruttere arbeidskraft. Vi har derfor satt fokus på markedsføring i videste forstand. Et av punktene her, er å jobbe for at våre historiske og nåværende fortrinn som skogkommune blir en viktig del av Natur- og kulturpark Valdres. Vi mener Sør-Aurdal vil være tjent med å være en synlig del av ”merkevaren Valdres”.

 

Samferdsel

Skal bygdene våre være attraktive må det være tilfredsstillende kvalitet både på vegnett og bredbånd. Dette er derfor viktig punkter i programmet. Sør-Aurdal har en litt spesiell ekstra utfordring ved at vi har en riksvegstrekning fra Nes til Hedalen som er viktig for oss, men som ligger i en annen vegregion enn Sør-Aurdal. Her er vi derfor helt avhengig av å spille på lag med politiske kollegaer i nabokommunen og nabofylket. Det samme gjelder også andre deler av strekningen ”Fra Nes til Nes”, men dette er likevel utfordringer som er litt mer oversiktelige enn riksvegstrekningen.

 

Levende bygder og et levende næringsliv

Vi ønsker levende bygder og mener kommunen og næringslivet i samspill her er avgjørende viktig. Kommunens aktivitet er ikke bare i seg selv viktige tjenester og arbeidsplasser i bygdene, men de gir positive ringvirkninger for næringslivet.

Vi vil jobbe for å styrke innlandets viktigste næringskjede – ”fra skog til ferdig produkt”. Her er hyttebygging en viktig brikke, og vi vil at hyttebygging prioriteres i områder hvor det samarbeides om best mulig løsning i forhold til miljø og infrastruktur.

Vi vil også jobbe for at helse- og rekreasjonstilbud i Sør-Aurdal blir en del av satsingen i Valdresregionen. Dette fordi vi har stor tro på at våre naturgitte fordeler har store fortrinn for helse og rekreasjon.

 

Samarbeid med andre kommuner

Så gode tilbud som overhode mulig for kommunens innbyggere er viktig. Der samarbeid med andre kommuner, enten i Valdres, Ringerike eller andre retninger, gir det beste tilbudet, vil vi både videreføre og videreutvikle samarbeid.

 

Trygge lokalsamfunn

Trygghet i videste forstand er viktig for oss som innbyggere. For å gjøre det enklere for uttrykningskjøretøyer raskt å finne frem til folk som trenger hjelp, ønsker vi at det skal innføres gate-/områdeadresser i kommunen. Vi mener også god mobildekning er viktig for sikkerheten.

 

Kultur

Det lokale kulturlivet er svært viktig for bygdene våre. Vi vil bedre de økonomiske rammene for lag og foreninger som gir gode tilbud og aktiviteter. Og vi vil legge til rette for initiativ som utvikler tilbud på tvers av bygdegrensene. Vi ønsker å utrede muligheten for et felles flerbrukshus for idrett og kultur i kommunen.

 

Omsorg

Nesten alle av oss vil i kortere eller lengre perioder av livet få behov for omsorgstjenester. Slike behov oppstår uavhengig av alder, og punktene i vårt program er derfor ikke relatert til om vi er gamle eller ikke. Når behovet for omsorgstjenester oppstår, kan dette være vanskelig å takle både for den som får dette behovet, og for familien rundt. Vi har derfor satt opp et program som skal ta hensyn både til den som har behov for omsorgstjenester, og for de rundt.

 

Men som vi kommer til under punktet nedenfor. Gode omsorgstjenester er helt avhengig av de som skal utføre disse oppgavene.

 

Kommunal tjenesteyting

De tjenester kommunen skal yte er svært viktig for at vi som innbyggere skal kunne fungere. Politikernes jobb er å legge til rette for at offentlige tjenester kan bli så gode som mulig for den enkelte bruker. Vi tar vårt arbeidsgiveransvar svært alvorlig, og vil ha en personalpolitikk som gjør at de ansatte får gode muligheter til å utøve sitt yrke, og har lyst til å anbefale Sør-Aurdal kommune som arbeidsgiver. Vi mener det blant annet er viktig å legge til rette for at ledere på alle nivåer i kommune får utvikle seg som ledere. Og vi mener alle ansatte skal ha krav på medarbeidersamtale.

Vi vil jobbe for interkommunalt samarbeid, både i Valdres og i andre retninger, der slik samarbeid vil gi oss som innbyggere mer eller bedre tjenester enn om vi ikke samarbeider.

 

Ja, dette var litt bakteppe for vårt program. Så håper vi at du tar deg tid til å lese hele programmet.

 

Godt valg!

 

  • Her kan du lese programmet Sør-Aurdal Høyre går til valg på.

  • Her er Høyres valgliste