Sist oppdatert: 12.12.2007 06:53

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Opplandsarkivets avdeling på Bautahaugen samlinger

JAHN BØRE JAHNSEN

Opplandsarkivet, som startet i 1981, skal ta seg av privatarkiver fra foreninger, privatpersoner, garder, institusjoner eller bedrifter i fylket. Det vil si alt som ikke er offentlig arkivmateriale og som derfor skal til kommunearkiv, fylkesarkiv, statsarkiv eller riksarkiv.


Bak denne døren er arkivavdelingen på Bautahaugen
Arkivets primære oppgave er å spore opp, samle inn, ordne, registrere og gjøre tilgjengelig primærkildemateriale av privat (ikke offentlig) opphav og lokalhistorisk betydning, og lyd- og fotomateriale av samme art. Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Opplandsarkivet har i dag 9 avdelinger på museene på Maihaugen, Gjøvik, Toten, Hadeland, Land (Dokka) og Valdres, mens Norddalsarkivene i Vågå, Dombås og Skjåk er knyttet til Musea i Nord-Gudbrandsdalen. Avdelingene omfatter fra en til seks kommuner, både by og land. Under Opplandsarkivet ligger også folkemusikkarkivene i Vågå, Hundorp og Valdres, og tradisjonsmusikkarkivet i Gjøvik.

Det konsoliderte Valdresmusea AS består av Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger, og fra nyttår 2008 stiftelsen Gardbergfeltet med Einangssteinen i Vestre Slidre og det statlige Bunad- og Folkedraktrådet.                                                     

Hvor er de gamle protokollene?

Det er ikke noe krav fra myndighetene om et slikt privatarkiv. Flere fylker har ikke noe som tilsvarer Opplandsarkivet, så vi skal være glade for det initiativet som ble tatt i 1981. Det er ofte foreninger skal jubilere og man spør: ”Hvor er de gamle protokollene?” Da må man ut på bygda og lete hos tidligere ledere og styremedlemmer. Kanskje finner man protokollene, kanskje ikke. Arkivfolk pleier å si at ”Den beste måte en forening blir glemt på, er at siste formann beholder alt”. Når arvingene skal rydde, blir ofte gamle protokoller og papirer kastet eller brent. Det samme kan gjelde personarkiv, gardsarkiv, institusjons- eller bedriftsarkiv.  

Sikker og fagmessig arkivering

Opplandsarkivet tilbyr brannsikker og gratis oppbevaring av slike arkiver på de lokale museene. Ikke bare nedlagte, men også oppegående foreninger kan levere inn arkivsaker her. Ved innlevering får man kvittering. Trenger man arkivsakene senere, for eksempel ved jubileer, kan det lånes ut mot kvittering. Arkivaren ved museet ordner arkivene forsvarlig i arkivbokser og skriver arkivlister. Ringpermer, binders og stifter blir fjernet så langt det er mulig, for etter noen år oppstår store rustflekker. Plastmapper blir også fjernet slik at papiret kan puste. Dette er fagarbeid, som også så langt mulig omfatter fotos og lydmateriale. 

Klausulering

Arkiver med personopplysninger som ikke bør komme ”på bygda”, blir klausulert, det vil si unntatt offentlighet, ellers følger vi personvernloven. Om noen ønsker å se på klausulerte arkiver, for eksempel til forskning, må det søkes skriftlig til museet med begrunnelse. Museet sender søknaden til familie eller etterkommere som tar avgjørelsen. Finnes det ikke familie eller etterkommere, vurderer museet søknaden alene. Vi er svært restriktive inntil den lovbestemte tidsfrist er utløpt. Personarkiver som ikke er ordnet, klausuleres til arbeidet er ferdig. Deretter vurderes fortsatt klausulering. Arkivfolk har taushetsplikt.  

Arkiver fra Hedalen på Bagn Bygdesamling

Opplandsarkivets avdeling i Valdres omfattet fra begynnelsen av bare Valdres Folkemuseum. Men på 1980-tallet ble det opprettet en depotavdeling for hele Sør-Aurdal på Bagn Bygdesamling. Gudrun Bøhle gjorde et storarbeid med å redde og ordne ca. hundre arkiver fra kommunen. Bagn Bygdesamling har hatt både fast personale og et brannsikkert rom. Arkivsamlingen var faglig underlagt Valdres Folkemuseum. Her er lista over 17 nummererte arkiver fra Hedalen på Bagn Bygdesamling:   

102 Nordre Hedalen Bonde- og Småbrukarlag

103 Søre Hedalen Bonde- og Småbrukarlag

125 Goplerud, Elling

129 Hedalen Helselag

131 Hedalen Idrettslag

137 Sør-Hedalen ungdomslokale A/L

138 Storruste Kooperative Innkjøpslag

159 Nordre Hedalen Husmorlag

160 Søre Hedalen Husmorlag

167 Brager, Gudbrand A. (jfr. 449)  

169 Hedalen Ungdomslag

176 Hedalens Forening for indre og ytre misjon

177 Hedalen Mølle (jfr. 442)

180 Øvre Hedalen Forbruksforening

354 Åsli og Storruste Skolekretser

360 Hedalens Magasins Bestyrelse

363 Vassfarmøtet i Hedalen 1974 

Arkiver på Bautahaugen

For noen år siden fikk Bautahaugen Samlinger et brannsikkert rom. En del arkiver og papirer var allerede levert inn med den klare forutsetning at de skulle oppbevares på Bautahaugen. Derfor har arkivaren ved Valdresmusea i løpet av tre besøk i 2007 ordnet arkivene på Bautahaugen. To arkiv er tatt med til Valdres Folkemuseum for å ordnes der i løpet av vinteren, det er Jørgen S. Bergsrud og Bergsrud gård. Disse skal bringes tilbake så snart arbeidet er gjort. Her er lista over 18 nummererte arkiver på Bautahaugen:  

441 Bautahaugen Samlinger

442 Huset Mølle Hedalen (jfr. 177)

443 Udtag af Kirkestolen og Regnskabs bog for Hedalens Kirke 1736 – 1810

444 Hedalen Samvirkelags Byggelag 1946 – 1951                             

445 Aspholt, Sigrid og Trygve

446 Legatet Hedalens Vel

447 Syver E. Bruskeruds legat for verdige trengende i Hedalen (klausulert)

448 Skoleprotokoll for Olmhus distrikt 1828 – 1867, senere Øvre Hedalen skole

449 Brager, Gudbrand A., journalist (jfr. 167)

450 Harbitz-klipp om Vassfaret 

451 Vassfaret Elvekasse (Strøen, Aurdøla, Fossbrøta, Åsli, Urula m.m.)   

452 Bergsrud, Erik S., landhandelen i Brakadokka                                        

453 Dokumentsamling Hedalen (enkeltstående dokumenter som ikke hører til andre arkiv)

454 Søndre Hedalen Fattigkasse (klausulert)

455 Bergsrud, Jørgen S., slekts- og lokalhistoriker (uordnet, derfor klausulert)

456 Bergsrud gård (uordnet, derfor klausulert)

457 Øvre Hedalen Forbrugsforening

458 Søre Hedalen Kristelige Ungdomslag                                  

Bruskerud-legatet er klausulert, andre trenger ikke vite hvem som var ”verdige trengende”, protokollen går fram til 2004. Søndre Hedalen Fattigkasse er også klausulert. Ingen trenger å vite hvem som var på fattigkassa, protokollen går fram til 1941. Papirene oppbevares i egen kiste, bokstavelig talt ”fattigkasse”. Arkivene etter Jørgen S. Bergsrud og Bergsrud gård er klausulert inntil de er ferdigordnet, deretter kan de eventuelt bli frigitt. 

Oppmerksomme leserer vil se at to arkiver etter samme arkivskapere finnes både i Bagn og på Bautahaugen. Det er Hedalen / Huset Mølle (arkiv 177 og 442) og Gudbrand A. Brager (arkiv 167 og 449). Inntil videre får det være slik, siden noe ble innlevert til Bagn og noe til Bautahaugen. Senere får vi vurdere om vi samler arkivene.    

Alle Hedals-arkiver til Bautahaugen?

Bautahaugen er en del av det konsoliderte Valdresmusea AS faglig og driftsmessig. Det er strenge regler for hvordan arkiv skal oppbevares og betjenes. Et frittstående bygdetun kan ordne seg som det vil, men får heller ikke økonomisk støtte til driften. Bagn Bygdesamling har eget personale, som kan ta seg av innleveringer og utlån av arkiver etter reglementet. Bautahaugen Samlinger har ikke slikt personale. Her må innlevering og utlån av arkiver skje gjennom styreleder eller andre som eventuelt har fått mandat til det av arkivaren ved museet. Hvor mye tid skal en styreleder bruke på rent museumsarbeid? Han og styret har gjort et flott arbeid på Bautahaugen, der er alltid en glede å komme dit på stevner eller på arbeid. Men styreleder har et annet yrke og andre forpliktelser som må komme først. Det kan ikke forlanges at han til enhver tid skal stille opp for innlevering og utlån av arkiver. Ingen har adgang til det brannsikre rommet på Bautahaugen uten i følge med styreleder, arkivaren eller annet personale ved Valdresmusea, eller andre med mandat fra arkivaren. 

Bruk arkivavdelingen i Hedalen.

Lever gjerne inn viktige historiske arkiver og dokumenter til Bautahaugen, saker som er har interesse for flere og er viktige for bygda Hedalen. Det kan gjelde foreninger, bedrifter, garder og privatpersoner. Kjente personers liv kan være interessant for ettertiden, men dine og mine helt private saker som for eksempel kjærlighetsbrev bør vel kanskje brennes?  Bruk mulighetene med arkivavdelingen i Hedalen – sikre fortidens kilder ei trygg framtid. Men vær klar over at arkivavdelingen på Bautahaugen vil ha mer preg av oppbevaring enn av bruk. Dette er en depotavdeling. Alle arkiv bør brukes, ikke støve ned. Museet kan etter hvert ha egne temakvelder eller åpne kvelder der arkivaren tar i mot arkiv og svarer på arkivspørsmål. 

Ta kontakt med arkivaren

Den fagmessige ordningen av alle privatarkivene ved museet tar arkivaren på Valdresmusea seg av. Han har i mange år brukt en dag eller to i året i Bagn, som også nå på Bautahaugen. Til sammen har Opplandsarkivet i Valdres ca. 470 privatarkiv. Ta gjerne kontakt med undertegnede om du har spørsmål eller arkivsaker.   

Jahn Børe Jahnsen
Konservator og arkivar
Valdresmusea AS
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 99 25, mobil 91 81 79 50
Epost jahnbore.jahnsen@valdres.museum.no