Sist oppdatert: 06.02.2007 06:01

Verdiskapning basert på kulturminner

ELDOR BRÅTHEN
 
  Stortingsmelding nr. 16 fra Miljøverndepartementet ”Leve med kulturminner” ble lagt fram og godkjent i statsråd 25. februar 2005. I meldinga blir det gått inn for at ”kulturminner og kulturmiljøer i større grad må tas i bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet.” (Riksantikvarens redegjørelse)


Miljøverndepartementet og Riksantikvaren startet derfor opp et verdiskapingsprogram, og ved første søknadsfrist 15. des. 2005 kom det inn nærmere 70 søknader. Ved første tildeling ble tre pilotprosjekter plukket ut. Ett av disse omfatter
Nord-Gudbrandsdal og Valdres. Senere har noen flere søknader blitt innvilget.
Satsinga i Valdres er knytta til etableringa av Valdres natur-og kulturpark i 2007 og Merkevareprosjektet for Valdres.

”Hovedmålet med pilotprosjektet i Valdres er å bruke kulturminner, kulturminnemiljø og lokalhistorie som en vesentlig del av verdiskapinga i Valdres.
Som langsiktige mål har Valdres å

 • bli Norges beste region på bærekraftig bruk, tilrettelegging og forvaltning av kulturminner.
 • ha innbyggere som opplever kulturminner som en ressurs, kulturelt og økonomisk.
 • bruke kulturminnene til å utvikle Valdres som besøksmål, nasjonalt og internasjonalt
 • utvikle arbeidsmetoder for verdiskapingsprogrammet for kulturminner som er overførbare til andre regioner. ”

(Regionrådet i Valdres 2006: Statusrapport for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner i Valdres.)

Rapporten er utarbeidd av Katharina Sparstad som Regionrådet ansatte som kulturminnekonsulent 04.09.2006 og omfatter en lang rekke tiltak. Flere av disse vil ha betydning for oss. Informasjon og samordning er viktig, og man kommer til å invitere til kurs for guider. Det skal lages en enkel kulturminneguide for Valdres, og det skal opprettes nettside for kulturminneinformasjon.

Videre nevner vi : opprusting av gamle ferdselsveier og tilrettelegging av kulturminner i utmark. (Levende stølsdrift er et hovedsatsings-område, men er vel en større sak lenger nord i Valdres.) Tre av områdene som er nevnt i rapport og handlingsplan, virker kanskje spesielt aktuelle sett med Hedalsbriller.

 1. ”Videreutvikle Valdres som ”Stavkirkedalen”
  6 av de 29 stavkirkene som finnes i Norge ligger i Valdres. (I denne forbindelse var kirkeverger, fellesrådsledere, soknerådsledere og folk med tilknytning til Valdresmusea og reiselivet i Valdres invitert til møte den 30. jan. Stavkirkene i Valdres er forskjellige, og bruksmåten er også forskjellig. Noen brukes lite. Andre, slik som Hedalen stavkirke, er i vanlig bruk gjennom hele året. Her må selvsagt bruken av kirka som kirke gå foran bruken av kirka som besøksmål. Men jeg tror vi kan satse på forbedring og videreutnytting av ” besøkskonseptet” uten noen gang å komme i konflikt med det som må være det viktigste.
 2. ”Styrke Vassfaret og andre områder som viderefører gamle driftsmetoder i skogbruket”
  ”Området har gode muligheter for utmarksbasert utvikling. Det er naturlig å ta utgangspunkt i kulturvernplan for Vassfaret og Handlingsplan for Vassfaret (Ola K.Åkervoll, august 2005.) Det er også naturlig å inngå et samarbeid med Hallingdal om tiltak i Vassfaret.”
 3. ” Pilegrimsveien”
  ” Ruta bør rustes opp med overnattingssteder, informasjon og tilrettelegging.” ( Pilegrimsveien gjennom Valdres starter som kjent ved Hedalen stavkirke og ender ved St.Thomaskirka på Filefjell.)

Les mer her. (Foto: Katharina Sparstad)