Sist oppdatert: 27.01.2007 06:52

Årsmelding for Hedalen bygdeutvalg

 
 

Fredag 26.1. var det årsmøte i Hedalen bygdeutvalg. Jan Warberg ble valgt til ny styreleder.  Her følger årsmeldingen som som ble vedtatt.

 

Styret har bestått av:

Leder: Ragnar Garli

Nestleder: Sigbjørn Kana

Kasserer: Rigmor Brenden

Sekretær: Grete Skogly

Styremedlem: Asle Ivar Lie

 

Vara1: Eldor Bråthen

Vara 2: Anne Ingunn Grønhaug

 

Antall møter: 7 styremøter, årsmøte og bygdekveld 27. januar, ekstraordinært årsmøte

20. mai. De ordinære møtene har vært avholdt i helselagets lokaler, Fjellsyn.

 

Saker:

 

  1. Bygdekveld og årsmøte ble avholdt 27. januar. Bygdeprisen ble tildelt

      Arne Perlestensbakken. Knut Korseth fikk overrakt Vassfarboka.

 

  1. Etablering av stiftelsen Hedalen.no.

Lørdag 20. mai 2006 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å drøfte nettstedet Hedalen.no sin videre framtid og driftsform. Forslaget om etablering av en stiftelse  ble vedtatt og 71 av 77 stemmer stemt for framlagt forslag til vedtekter. Stiftelsens korrekte navn er: Stiftelsen hedalen.no. Den har eget styre og redaksjonsråd.

Med dette ble eiendeler og ansvar overdratt fra Hedalen bygdeutvalg og Arne Heimestøl til den nyopprettede stiftelsen.

 

  1. Vassfarskilting.

I juni 2005 ble det fremmet forslag om skilting til Vassfaret fra E 16.

Hensikten skal være å markedsføre naturområdet mer og knytte det til Hedalen. Sentrale spørsmål har vært: hvor skal det skiltes?, hva skal stå på skiltet? hvordan går man frem for å få opp skilt?

I følge Ole Bjarne Strømmen i Valdres destinasjon har det tidligere vært forsøkt å få skilt til Vassfaret langs E 16, men reglene for skilting langs stamvegen har vært restriktive. Siden den gang har riksveg 7 blitt likestilt med E 16 som stamveg til Bergen. Bygdeutvalget har av den grunn tatt kontakt med statens vegvesen region sør for å innhente informasjon om hva som har vært skiltpraksis langs riksveg 7. Situasjonen pr dd er at det må skrives en søknad for å få behandlet saken på ny.

 

  1. Ungdommers mulighet til å ta videregående utdanning i Hønefoss.

I oktober 2005 ble det fremmet ønske fra ungdommer i bygda om mulighet for å ta  videregående utdanning i Hønefoss. Saken er fremmet for kommunen ved ordfører og skulle vært tatt videre til regionrådet for valdres siden det kan angå flere kommuner. Pr dd har vi ikke fått noen tilbakemelding og vet ikke hvor saken står. 

 

  1. Parkering på reset.

Saken ble tatt opp i oktober 2005. Det har i lengre tid vært ønskelig med bedre parkeringsmuligheter på Reset. Det jobbes med saken, men hinderet til nå har vært mer klargjøring av hvor den nye løypetraseen skal ligge. Det bør ligge til grunn før man vurderer utarbeidelse av parkeringsplasser. Bygdeutvalget har vært i kontakt med SVU ved Ole Bjarne Strømmen som er en sentral samarbeidspartner. Vi har gjort avtale om å gjenoppta saken i april 2007 da vi regner med at løypetrasen er avklart.

 

  1. Parkering ved kirka.

Bakgrunnen for saken er et ønske om å skape tryggere trafikkforhold ved kirka. Bygdeutvalget mener at det kan bl.a. gjøres ved å få opp et parkeringsplasskilt ned til parkeringsplassen. På den måten kan vi kanskje få folk til å bruke denne istedenfor å parkere langs veien. Vegvesenet har vært kontaktet og deres svar er at de ikke vurderer dette som en trafikkrisiko siden fartsgrensa kun er 50 km/t forbi kirka. De har avslått videre behandling av saken. Saken har også vært tatt opp på kommunens arealplanmøte ved tidligere kirkeverge Gunvor Heiene.

Menighetsrådet mener på sin side at det kan skape problemer for eldre sjåfører å mestre påkjøring til hovedveien fra parkeringsplassen. Men samtidig ønsker de å henstille til at flest mulig benytter parkeringen fremfor veibanen når dette er mulig.  

  1. Oppsummering av småsamfunnsprosjektet.

Gunnar Haugen informerte om at det ville bli skrevet en sluttrapport og bli avholdt et bygdemøte. Bygdeutvalget har overtatt arbeidet med natur og kulturstien. Rigmor Brenden samler inn opplysninger om severdigheter og aktuell kulturhistorie langs den tenkte stien. Dette er i samarbeid med Gunnar Haugen. Fekjær psykiatriske senter er også involvert i dette arbeidet.

 

Andre aktiviteter:

-         Bygdeutvalget deltok på dugnad med rydding rundt Fjellsyn 3. oktober

-         Bygdeutvalget var bøssebærere under TV aksjonen 2006: Leger uten grenser.

-         Bygdeutvalget bisto praktisk under arealplanmøte som kommunen arrangerte i Hedalen høsten 2006 

 

Hedalen 26.01.07 

 

Grete Skogly, sekretær