Sist oppdatert: 10.03.2007 07:26

Venneforening for Bautahaugen samlinger

KARI HALLDIS BRENDEN
 
 

 Referat fra stiftelsesmøte onsdag 7. mars 2007.

 

Selv om det bare var 11 frammøtte, hadde styret fått signaler om at mange kan tenke seg å være med i Venneforeningen, men at de ikke kunne møte denne kvelden.

Den nye direktøren ved Valdresmusea as var også til stede sammen med førstekonservator Torill Thømt. Disse var invitert til møtet for å hjelpe til med å starte foreningen og gi gode råd om hvordan den skal fungere.

                                                                                 

Mari åpnet møtet

med å ønske velkommen til samtlige og spesielt til de to som hadde kjørt den lange veien fra Fagernes. Først hadde Elling en orientering om Bautahaugen, og deretter ga Mari ordet til Torill Thømt som informerte om hvordan en går fram ved oppretting av venneforening.

 

Hun understreket betydningen av å ha en Venneforening spesielt nå etter at konsolideringa med de andre musea i Valdres er et faktum. Det er viktig å slå ring rundt museet lokalt, verne om det og markedsføre det utad, sa Thømt.

 

Venneforeningens oppgaver:

  • Være behjelpelig med arrangement.
  • Ha blikk for at uteområdene er ryddige og i orden.
  • Markedsføre museet.
  • Lage egne arrangement i musèets regì.

 

Vedtekter: Torill refererte fra vedtektene som blir brukt i Venneforeningen ved Valdres Folkemuseum og som kan brukes som mal for vårt vennelags vedtekter.

 

Organisering: Det er vanlig at en venneforening har et styre, noe som også går fram av vedtektene som ble referert. Dette skapte en del diskusjon, da mange vegret seg for å påta seg flere styreverv enn det de allerede har.

Det kom imidlertid fram forslag om at dette kan løses ved å velge et Arbeidssutvalg som er mer uforpliktende for den enkelte, men at de i fellesskap gjør de oppgavene som må gjøres.

 

Konklusjon: Venneforeningen må formaliseres for at den skal kunne fungere både utad og innad.

 

Kontingent:   Forslaget om at venneforeningens medlemmer skal betale en kontingent, utløste diskusjon, da noen mente at det var urimelig å måtte betale kontingent i tillegg til å arbeide i foreningen.

Torill Thømt forklarte at poenget med en kontingent er at foreningen bør ha en fast inntekt for å dekke nødvendige utgifter. Medlemmene får da et merke eller medlemskort som bevis på sitt medlemskap. Dette merket/kortet kan som eks. ha Bautahaugens logo, men med VENNEFORENINGEN i en ring rundt logoen. Dette vil da symbolisere formålet med venneforeningen – at den slår ring rundt Bautahaugen Samlinger.   

 

Hva betyr det at musea i Valdres er konsoliderte? Direktør Torveig Dahl orienterte:

 

Etter 1. januar 2007 er det driftsselskapet Valdresmusea as som har det faglige og driftsmessige ansvaret for samtlige museer i Valdres. Eierskapet av det enkelte museum er uforandret. Bautahaugen Samlinger (inkl. Bergsrud) er fortsatt bygdas eiendom.

 

Når det gjelder venneforeningen, hadde hun følgende å tilføye:

  • Det er viktig at foreningen blir organisert slik at den fungerer for museet og for befolkningen
  • Ikke lage for mye byråkrati.
  • Få med den yngre garde helt fra skolealder slik at interessen for museet vekkes i ung alder. Ta de med i praktisk arbeid.
  • Det er også viktig å få med menn i foreningen, da det alltid er behov for noen som kan håndtere hammer og skrutrekker.

 

Valg av interimstyre:

 

Lisbeth Garlie

Mari Goplerud Rygg    (repr. for styret i BS)

1 repr. velges fra Hedalen Husmorlag             

1   ”     velges fra Bygdeutvalget

Konklusjon: Interimstyret tar stilling til vedtekter, organisering og   kontingent. De verver og registrerer medlemmer og arbeider for å få til en organisasjonsform som fungerer best for museet.

 

 

Hedalen, 8. mars 2007

Kari Halldis Brenden

              ref.