Sist oppdatert: 26.03.2007 20:55

Stiftelsesmøtet for Hedalen Markedsforum BA

RAGNAR GARLI
  Det avholdes stiftelsesmøte for Hedalen Markedsforum BA på Ildjarntunet tirsdag 27.3. klokka 19.00.

Flere har sett behovet for et samordningsorgan når det gjelder tjenesteytende næringsliv i Hedalen og Vassfaret. Vi håper at Hedalen Markedsforum
skal kunne bli et nyttig verktøy for de som driver eller planlegger verdiskapning i dette området, både når det gjelder markedsføring, og samordning av tjenester.

Vi inviterer derfor alle interesserte til komme.

Dagsorden er som følger:
 1. Innledning ved interimsstyret.
 2. Gjennomgang og diskusjon av:
  • visjonen bak Hedalen Markesforum BA
  • forslag til vedtekter
  • Stiftelse av Hedalen Markedsforum BA
  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av vedtekter
  • Valg av styre i Hedalen Markedsforum BA
  • Valg av revisor
  • Sette frist for innbetaling av andelskapital

Vedtektsforslag er som følger:

Vedtekter for Hedalen Markedsforum, et andelslag med begrenset ansvar (BA)

1. Andelslaget
Hedalen Markedsforum BA (HM), er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. Laget som har sitt kontor i Sør-Aurdal kommune eies og drives av deltakende personer i henhold til vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet fastsetter.

2 Formål
HM skal være en ressurs for samordnet markedsføring av varer og tjenester i Hedalen. Videre skal HM formidle kontakt med andre aktører innen markedsføring (f.eks. Valdres Destinasjon).

3 Medlemskap
Enkeltpersoner eller bedrifter som driver aktiviteter som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av laget.

4 Andelskapital
Hvert medlem tegner minst  andel på kr 500,- og stemmer for det antall andeler de eier. Ingen kan tegne seg for mer enn 30 % av andelskapitalen. Andelen(e) innbetales på lagets bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.

5 Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

6 Lagets organ og myndighetsområder

1. Styret

Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av leder og minimum to styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Leder er ansvarlig for lagets daglige drift, og for at driften er i samsvar med vedtektene og retningslinjene.

2. Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmte per. år. Årsmøtet finner sted innen april måned. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste for årsmøtet. Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker før årsmtet og skal sendes ut til medlemmene innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. Årsmøtet må ellers behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrive protokollen.
3 Styrets årsberetning.
4. Godkjenning av årets regnskap.
5. Fastsettelse av medlemsavgiften og godkjennelse av kommende års budsjett..
6. Anvendelse av disponible midler (avsetninger i laget og evt. utbetaling av utbytte).
7. Fastsette retningslinjer for styrets arbeid
8. Valg av leder.
9. Valg av ytterligere styremedlem(mer).
10. Valg av valgkomite, 2 personer.
11. Andre innkomne saker.
12. Eventuelt.

7 Overdragelse av andeler
Andelene er personlige og kan ikke overdras.

8 Innmelding og utmelding av medlemmer
Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Medlemskap varer i to år av gangen og må sies opp med minst 3 måneders varsel. Når et medlem melder seg ut av laget, tilfaller andelen laget.


9 Økonomiske forpliktelser
Beslutninger om endringer i lagets økonomiske forpliktelser, som opptak av ln, yte kreditt, foreta større investeringer o.a., krever 3/4 flertall på årsmøtet.

10 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendringer m, for kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst flertall på ordinært årsmøte.

11 Sanksjoner
Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas kunne skade laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget. Årsmøtet stiller tilsvarende krav til saksbehandling som i 10.


12 Oppløsning av laget
Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av laget krever minst flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.
Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales.

Deretter deles lagets eventuelle nettoformue på andelshaverne i forhold til antall andeler.


13 Voldgift
Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og laget skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av Valdres Tingrett. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken.