Sist oppdatert: 22.03.2007 17:26

Årsmelding 2006
STIFTELSEN BAUTAHAUGEN SAMLINGER I SØR-AURDAL

  1. Innledning:

I likhet med f.g. år omfatter årsberetningen fra styret for Bautahaugen Samlinger to meldinger:
- årsmelding for Bautahaugen Samlinger
- årsmelding fra prosjektutvalget for Bergsrud gård.

Etter at konsolideringen av administrativ og økonomisk drift og faglig ansvar for musea i Valdres nå er på plass er Bautahaugen en del av Valdresmusea AS.
Styret for Bautahaugen er eierstyre for stiftelsen Bautahaugen, og har eneansvaret for forvaltningen av Bergsrud gård.
Denne delingen av faglig og administrativ funksjon begrunner at styret fremlegger to-delt årsmelding.

Generelt har det vært et travelt år for styret både i forbindelse med egne arrangement og aktiviteter og i sammenheng med møter og befaringer med samarbeidsparter.
Det er hyggelig å registrere at kulturformidlere utenfor Hedalen oppsøker Bautahaugen, til eks. bildende kunstnere og i sammenheng med framsyning av historiske spell (Haugespelet).

Helt fra 2003 da Bautahaugen Samlinger ble eier av Bergsrud, har det vært styrets oppfatning at det vil være en berikelse av den historiske og kulturelle formidling i Hedalen og bevare mest mulig av kulturlandskap og gammel driftsmåte på Bergsrud. Dette vil på en verdifull måte formidle tradisjon og kultur fra gammel jordbruksdrift og gardsmiljø, og dessuten være i best mulig samsvar med ønsket fra tidligere eiere Gunnar og Anders Bergsrud .

Etter å ha foretatt en ”grov” registrering og tilstandsbeskrivelse av ressursgrunnlaget på eiendommen nedsatte styret i 2005 et prosjektutvalg til å skissere en forvaltningsplan for Bergsrud. Utvalget knyttet til seg fagkompetanse fra Sparstad naturkartlegging, Vang, og har senere lagt frem en detaljert beskrivelse av kulturlandskapet og foreslått forvaltningstiltak for Bergsrud og setra som tilhører eiendommen. Et rikt botanisk artsmangfold, mange detaljer i kulturlandskapsdetaljer og mange kulturspor fra tidligere driftsmåte og dagligliv beriker eiendommen som historieformidler.

Det er styrets oppfatning at eierskapet til Bergsrud har gitt Bautahaugen Samlinger en ny og utvidet mulighet som historie-og kulturbærer. Samtidig har styrets oppgaver og ansvar blitt større. En betydelig utfordring fremover vil være å skape økonomisk grunnlag for kontinuerlig ledelse, planlegging, gjennomføring og kontroll av oppgaver.

2. Årsmelding 2006 for Bautahaugen Samlinger:
 
Styret Funksjon Personlige vararepresentanter
Elling Fekjær   styreleder  Martin Bakke
Harald Arne Haugen nestleder   Magne Omsrud
Mari Goplerud Rygg  kasserer      Gunn Karin Fossholm
Kari Halldis Brenden    sekretær      Knut Erik Digene
Knut Korsæth       styremedlem  Gunnar Hagen

Knut Korsæth er valgt til leder av Prosjektgruppa for Bergsrud (Se eget kapitel i årsmeldinga).

Harald Arne Haugen med Knut Korsæth er valgt til å representere Bautahaugen Samlinger i styret for Kulturvernplanen i Vassfaret.

Kari Halldis Brenden er Bautahaugens representant i Sentrumsgruppa i Småsamfunnsprosjektet.

Harald Arne Haugen og Tor Anders Perlestenbakken var Bautahaugens representanter i konsolideringsstyret fram til konsolideringa juni 2006

Knut Korsæth er Bautahaugen Samlingers representant i styret for Valdresmusea AS fra juni 2006

Mari Goplerud Rygg, Kari Halldis Brenden og Knut Korsæth deltok på årsmøtet i Samnemda for musea i Oppland.

Knut Korsæth deltok på møte i ABM på Lillehammer

Styreleder har representert Bautahaugen samlinger på en rekke møter og samlinger gjennom 2006.

Det er i 2006 avholt 8 styremøter og behandlet 120 saker. Herav 36 saker vedrørende Bergsrud som er en del av stiftelsen.
Det er avholt en rekke befaringer bla a med representanter fra fylkeskommunen, Sør-Aurdal Kommune, Valdres Folkemuseum, og Veivesenet.

Leder i styret for Valdres Folkemuseum, Olav Bråthen, møtte fast sammen med direktør Torill Thømt på styremøtene fram til konsolideringa juni 2006.
Prosjektutvalget har møtt på de fleste styremøtene og deltatt på aktuelle befaringer.

Konsolideringsprosessen var en stor og komplisert sak som ble behandlet fast på styremøtene fram til endelig konsolidering juni 2006. Etter konsolideringa er Bautahaugen en del av Valdresmusea AS med direktøren som faglig ansvarlig for musèet, og styret for aksjeselskapet er ansvarlig for den økonomiske og administrative drift. Styret for Bautahaugen er eierstyre for hele stiftelsen Bautahaugen Samlinger. Et så stort museum som BS med alle de muligheter som her er og med det høye aktivitetsnivået, mener eierstyret at her må det raskest mulig ansettes en daglig leder på Bautahaugen.

Kari Halldis Brenden og Elling Fekjær deltok på Stiftelsesmøte for Valdresmusea AS på Fagernes 14. juni 2006. Knut Korsæth ble av generalforsamlingen i Valdresmusea, alle ordførerne i Valdres, valgt til Bautahaugen Samlingers representant i styret for 1 år.

Arkivar Jahn Børe Jahnsen fra Opplandsarkivet og etnolog Bjørg Søndrol Silberg ved Valdres Folkemuseum kom på befaring tidlig på vinteren. Målet for befaringen var å vurdere hvordan arkiveringen burde legges opp i det nye brannsikre magasinet vårt og hvordan vi skal legge an registreringsarbeidet.

Våren på Bautahaugen starter alltid med dugnad av 17. maikomiteen, styret, folk fra Fekjær psykiatriske senter og bygdefolk for øvrig. Vi har et stort og variert kulturlandskap som krever mye raking, rydding og vedlikehold. Også i år ble området pent til 17.mai. Alle hus ble vasket og pyntet og grinder, skilt, krakker og bord satt på plass. Musèet var beredt til å ta i mot besøkende.

17. mai 2006. Deler av arrangementet foregikk også denne gangen på Bautahaugen. Utrygt og kaldt vær førte til at talen for dagen og serveringen ble gjennomført på skolen. Men som alltid gjennom over 100 år gikk folketoget til Bautahaugen. Her ble bautaene bekranset, hornmusikken spilte og annet program fremført. Bautahaugen er som skapt for 17.maifeiring. Her er nasjonalfølelsen satt ut i handling. Minst 5 -600 pleier å delta på dette arrangementet.

Kunstutstilling med høytidelig åpning. De 3 billedkunstnerne fra Nord-Jarlsberg kunstforening, Knut Svebakk, Rolf O. Bjercke og Karin Valset hadde sommerutstilling på Bautahaugen med oljemalerier og akvareller. Utstillingen fikk god omtale i bla pressen og salget av bilder gikk så godt at kunstnerne ønsker å ha utstilling på Bautahaugen også i 2007.

Omvisere i år var Kristian Nordby, Angjerd Aspholt, Kari Halldis Brenden og Mari Goplerud Rygg. Mange besøkte kunstutstillingen, men mer markedsføring må til, slik at besøkstallet stiger generelt. Fra publikum kommer det mange gode tilbakemeldinger på alt det interessante Bautahaugen har i sine samlinger.

Sør-Aurdal Historielag la sommertur til Bergsrud og selve Bautahaugen. Vandringen på garden Bergsrud og dens spesielle historie vakte interesse og engasjement. Det var deretter bevertning og litt omvisning på Bautahaugen.

Hedalen barnehage og Hedalen barne-og ungdomsskole bruker museet og dets område mye. Museet og Bergsrud ligger i kort gangavstad fra skolen/barnehagen. Jevnlig går barnehagen turer hit. Skolen arrangerer små og store aktiviteter her. De tar Bautahaugen også i bruk i undervisningsøyemed.

Lag og foreninger legger ofte sine sommermøter til museet. Dette er med på å bevisstgjøre museumskulturen blant bygdefolket. Kanskje et par hundre deltar på disse møtene i løpet av sommeren.

Haugespelet, et spel som viser Hans Nielsen Hauges liv og virke ble vist i Brakadokka 19.august. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt mellom Haugekomiteen, Ildjarntunet, Hedalen Ungdomslag og Bautahaugen Samlinger. Hans Nielsen Hauge virket også i Hedalen. Det var derfor særdeles interessant å oppleve dette spelet på Bautahaugen og på vårt amfiområde i Brakadokka. Nærmere 300 overvar spelet.

Bergsrud-dagen ble for første gang arrangert søndag 17. juni. En stor flokk historieinteresserte folk fulgte med opp bakkene til Bergsrud, mens de ble fortalt om utmarka, navn på ulike åkerteiger, om gamlevegen og ”nyvegen” til garden. Oppe i tunet ventet en enda større flokk. Her holdt tidligere landbruksdirektør Skomakerstuen en grundig redegjørelse om hva som er gjort på Bergsrud så langt, hvilke samarbeidspartnere vi har hatt og har, og hvilke muligheter og kvaliteter Bergsrud har i seg. Dette ble fulgt opp av tidligere fylkesmann Korsæth i hans innlegg.

Som leder av prosjektgruppa for Bergsrud kjenner han Bergsrud særdeles godt. Hilsningstaler og godord ble gitt av ordfører Torgersen i Sør-Aurdal, styreleder i Valdres Folkemuseum, Olav Bråten, og tidl. stortingsmann Åge Hovengen. Etter en god kaffepause fikk forsamlingen ta både låven med masse gammelt utstyr/redskap, den nyrestaurerte bygningen og livaursstuggua i øyesyn. Mange lovord ble gitt om hva som her er utrettet det siste året og ikke minst hvilke muligheter som her er for å utvikle et virkelig formidlingssenter.

Nytt vann- og kloakkanlegg på Bergsrud ble ferdig våren 2006. Dette var et ”storarbeide”. Kloakkanlegget er godkjent etter dagens standard. Sår i naturen er planert og tilsådd.

Sentrumsgruppa i Småsamfunnsprosjektet har blant annet arbeidet med belysning i sentrum av Hedalen fra Bergsrud til Braka. Fylkeskonservatoren har anbefalt hvilken lampetype som skal velges. Prosjektet er fullfinansiert og graveabeidet med kabelstrekk ble påbegynt i høst. Belysningen vil binde museumsområdene Bergsrud og Bautahaugen fint sammen slik de ligger i hver sin ytterkant av sentrum.

ABM-utvikling registrering ble foretatt av bla tidl. fylkeskonservator Arnfinn Engen. Dette er en grundig registrering av museet, opplysninger og vurderinger av magasinets tilstand, hvilke type varslingsanlegg vi har og hvordan vi ser på framtida til museet.

Badstua, den enestående i sitt slag i Oppland og nasjonalt, fikk fra fylkeskonservatoren tilsagn om 50.000 kr i støtte til restaurering. Fylkeskonservatoren og fagfolk fra Valdres Folkemuseum har bestemt hvordan arbeidet skal gjennomføres. På grunn av vansker med å skaffe kompetente håndverkere, ble ikke restaureringsarbeidet gjennomført i år.

Skigarden rundt hele museumsområdet tar til å bli dårlig – spesielt mange av staurene. En ”førstehjelp” før vinteren kom ble gjennomført. Dette er noe som må taes skikkelig tak i til sommeren. Museumsområdet har fin skigard med skikkelig god, gammeldags skier med briskesveg mellom.

Lysløypa går gjennom museumsområdet. Dette gjør at mange får et forhold til Bautahaugen også på ski. Vinteren 2005/2006 var det til dels stor aktivitet på ski gjennom museumsområdet.

Adventarrangement andre helga i advent er et arrangement som trekker mye folk til Bautahaugen. Da er det foruten tenning av julegrana, gang rundt juletreet med gamle sangleiker, eventyrstund for barna i Liesstuggua, salg av bruksgjenstander, loddsalg og salg av kaffe og kaker til inntekt for Bautahaugen. Arrangementet er i samarbeid med Hedalen Husmorlag, barneteatergruppa og Bautahaugen Samlinger. Loddsalget innbrakte over 9.000 kroner.

Pressedekning/omtale. Bautahaugen Samlinger har også dette meldingsåret hatt et godt samarbeid med avisene Oppland Arbeiderblad, Valdres og hedalen.no. Begivenheter fra Samlingene er dekket, og omtalene for øvrig har vært gode.


Hedalen,14.mars 2007

Elling Fekjær (sign)
styreleder
Harald A. Haugen Mari G. Rygg Knut Korsæth
(sign.)    (sign.) (sign.)  (sign.)


 Kari H.Brenden
            (sign.)

3. BERGSRUD GÅRD I HEDALEN

Årsmelding 2006 fra prosjektutvalget for Bergsrud gård.

I årsmeldingene for 2004 og 2005 er det redegjort summarisk for de tiltak som er utredet/igangsatt fra utvalgets side, og utvalget viser i den sammenheng til følgende uttalelse i årsmeldingen for 2005:

Tilstandanalyse av bygningenes tekniske tilstand
Utarbeidelse av en landskapsplan for Bergsrud
Konsolideringsprosessen og forholdet til Bergsrud.
En nærmere vurdering av skogtilstanden i Bergsruds teiger
og Kjensrudskoghytta.

I løpet av 2006 er arbeidet med landskapsplanen for Bergsrud avsluttet.
I den sammenheng ble det utarbeidet en spesiell orientering om garden Bergsrud som fulgte som vedlegg til forvaltningsplanen.
I orienteringen uttales det bl.a. følgende:

Bautahaugen Samlinger, Hedalen ble i 2002 eier av garden Bergsrud som testamentarisk gave fra brødrene Anders og Gunnar Bergsrud. Garden ligger nær inntil Bautahaugen Samlinger i sentrum av Hedalen.
Bergsrud har 40 dekar dyrka jord hvorav 20 dekar brattlendt natureng i tilknytning til gardsbebyggelsen og 20 dekar lettdreven jord på Hedalsengene.
Skogarealet er vel 1800 dekar fordelt på 6 teiger med et beregnet balansekvantum på 200 kbm. Eiendommen har seter og omfattende utmarksrettigheter.

Bergsrud utgjør et samlet driftskompleks. Garden har helt til 1993 vært drevet etter gamle prinsipper, som i førteknologisk tid stort sett uten anvendelse av kunstgjødsel og sprøytemidler, og med bruk av ljåslått, hesjing og bakketørking av engvekstene. Driften av innmarka, mange kulturspor i form av landskapsdetaljer og at en omfattende gardsbebyggelse fra 1800 tallet er bevart, gjør at Bergsrud har et unikt kulturlandskap.

Styret for Bautahaugen Samlinger ønsker å videreføre det gamle driftsopplegget med henblikk på Bergsrud som besøksgard for ulike målgrupper bl.a. barn og ungdom. Styret har som forutsetning å tilsette driftsleder som kan ivareta oppgaver på Bergsrud og Bautahaugen og i den sammenheng utvikle og utnytte det potensialet eiendommene har for historiske og kulturelle opplevelser.

Som grunnlag for skjøtselstiltak i kulturlandskapet og videreføring av drifta på Bergsrud har styret for Bautahaugen Samlinger engasjert Sparstad Naturkartlegging til å lage utkast til forvaltningsplan for eiendommen. I tillegg har tidligere fylkeslandbrukssjef i Oppland, Leif Skomakerstuen, deltatt i arbeidet og i to notat til styret gitt synspunkter på praktisk tiltaksarbeid i sammenheng med driften av eiendommen.

Prosjektgruppas arbeid:
På det tidspunktet prosjektgruppa startet sitt arbeid, forelå det en kortfattet tilstandsbeskrivelse av bygningsmassen på Bergsrud med antydet restaureringskostnad for de enkelte bygninger og forslag til arbeidsprioritering.
Videre forelå det en takst over eiendommen Bergsrud med beskrivelse av gardens aktiva, herunder oppdatert beskrivelse av skogtilstanden (fra tidligere utarbeidet skogbruksplan) med angivelse av bonitets- og hogstklassefordeling samt beregnet årlig balansekvantum.
Taksten var utarbeidet av Nils Huset og Bjørn A. Gjerdalen på oppdrag fra styret for Bautahaugen.
Et stort og omfattende arbeid med rydding av skog og kratt inntil tunet på garden og kantvegetasjon rundt eiendommen er utført med hjelp fra ”Utegruppen” på Fekjær.

Prosjektregnskap.
Regnskapet for prosjektet er avsluttet og det viser et samlet forbruk på i alt
kr.53.108,50.
Dette beløpet er skaffet til veie ved bevilgninger fra
følgende bidragsytere:

a. Tilskudd fra småsamfunnsprosjektet kr. 10.000.-
b. Tilskudd fra Oppland fylkeskommune kr. 17.500.-
c. Tilskudd fra Landbruksetaten kr. 23.000.-
d. Tilskudd fra Bergsrud gårds konto kr. 10.000.-
e. Renter på bankinnskudd 2004/2005/2006 kr. 66,38
kr. 60 566,38
Ubrukt del av bevilgningene, i alt kr. 7457,88, er etter avslutningen av prosjektet, overført til Bergsrud gård.

Målsettingen som er lagt til grunn for forvaltningsplanen:

Styret for Bautahaugen ønsker at Bergsrud gård kan være et referansebruk som viser mest mulig den driftsmåten som var vanlig på en fjellbygdgard før den teknologiske tidsbolken som startet på 1950-tallet. Begrunnelsen for dette er at et slikt bruk representerer verdifull historieoverføring som føyer seg fint inn i den oppgaven Bautahaugen Samlinger har, og som vil være en attraksjon sammen med de øvrige historiske overføringer som finnes i Hedalen.
Styret ser for seg Bergsrud som en besøksgard for ulike målgrupper som vil lære noe om- og fornemme noe av det gamle i bondesamfunnet. Kulturlandskapet med jordveg, bygninger og landskapsdetaljer må da forvaltes slik at det blir en historisk enhet, og driften må bygge på gamle, økologiske prinsipper.
På bakgrunn av den målsettingen styret for Bautahaugen har for forvaltningen av Bergsrud, dokumentasjon av ressursgrunnlaget og foreliggende forvaltningsplan, er det prosjektgruppas oppfatning at det er nødvendig med tilsetting av daglig leder som sammen med styret kan ha det løpende ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av nødvendige tiltak.

Prosjektgruppas sammensetning:
Knut Korsæth, Tor Anders Perlestenbakken, Gunnar Haugen, Harald Arne Haugen og Leif Skomakerstuen.

Avsluttende kommentarer:
Derfor er det av største betydning at bygdefolket i Hedalen viderefører det som er i gangsatt disse fire årene som Småsamfunnsprosjektet har eksistert.

Skal forvaltningsplanen for Bergsrud gard bli en realitet, trengs fantasi, tiltakslyst og handlingsevne!
Hedalskirken, Vassfaret og Bautahaugen Samlinger inkl. Bergsrud gard er hver for seg kulturskatter som må tas godt vare på, - og også videreutvikles. Her trengs dugnadsvillige og samfunnsengasjerte hjelpere!

SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPA FOR EIENDOMMEN BERGSRUD:


Kort tilbakeblikk:
Bautahaugen Samlinger ble ved kontrakt av 26.03.2001 eier av Bergsrud gnr. 93 bnr. 3 i Hedalen som gave fra brødrene Gunnar og Anders Bergsrud.
Etter at de formelle sider ved overdragelsen var gjennomført, inviterte styret for Bautahaugen høsten 2003 en del aktuelle samarbeidsparter til et møte i Lillehammer for bl.a. å drøfte samarbeidsavtale mellom Valdres Folkemuseum og Bautahaugen Samlinger,- og videre hvordan et samarbeid mellom Bautahaugen / Bergsrud og Vassfaret / Vidalen kunne tenkes utviklet.
Det ble nedsatt et arbeidsutvalg til å drøfte disse samarbeidsrelasjonene og utviklingspotensialene nærmere.
I september 2004 la arbeidsgruppa frem et fyldig notat ”Prosjektbeskrivelse Bautahaugen og Bergsrud hvor bl.a. følgende spørsmål var drøftet:

- Gaven Bergsrud,- hva omfatter den
- Uttalelse om behovet for vedlikehold og restaurering
- Forvalteransvaret
- Bergsrud, en naturlig del av Bautahaugen Samlinger.

Arbeidsutvalget tilrådde styret for Bautahaugen å ta kontakt med tidligere fylkeslandbrukssjef i Oppland, Leif Skomakerstuen , for å bistå styret i arbeidet med en praktisk analyse og forvaltningsplan for garden Bergsrud.
Etter at Leif Skomakerstuen hadde sagt seg villig til å medvirke i dette arbeidet, oppnevnte styret i møte 08.12. 04 Knut Korsæth, Harald Arne Haugen, Kåre Helland og Leif Skomakerstuen (sekretær) i et arbeidsutvalg for Bergsrud. Styret forutsatte å kunne disponere inntil kr. 20.000,- til de forestående arbeider med forvaltningsplanen.

Senere har arbeidsutvalget fått endret sammensetning og har bestått av Knut Korsæth, Tor Anders Perlestenbakken, Gunnar Haugen, Harald Arne Haugen og Leif Skomakerstuen med førstnevnte som leder.
Betegnelsen arbeidsutvalg er endret til prosjektgruppe.

Prosjektsgruppas arbeid:

På det tidspunktet prosjektgruppa startet sitt arbeid forelå det, i tillegg til notat som er nevnt ovenfor, en kortfattet tilstandsbeskrivelse av bygningsmassen på Bergsrud med antydet restaureringskostnad for de enkelte bygninger og forslag til arbeidsprioritering.
Videre forelå det en takst over eiendommen Bergsrud med beskrivelse av gardens aktiva, herunder oppdatert beskrivelse av skogtilstanden (fra tidligere utarbeidet skogbruksplan) med angivelse av bonitets- og hogstklassefordeling samt beregnet årlig balansekvantum.
Taksten var utarbeidet av Nils Huset og Bjørn A. Gjerdalen på oppdrag fra styret for Bautahaugen Samlinger.
Et stort og omfattende arbeid med rydding av skog og kratt inntil tunet på garden og kantvegetasjon rundt eiendommen var utført med hjelp fra ”Utegruppen” på Fekjær.

Et utgangspunkt for prosjektsgruppas arbeid var at styret for Bautahaugens ønske om å ivareta på best mulig måte de historiske og kulturelle verdier som tidligere eiere av Bergsrud hadde skapt gjennom lang og ubrutt tradisjon.

For å orientere om garden Bergsrud, etablere kontakt og innhente synspunkter fra fagmiljø hadde Korsæth og Skomakerstuen den 24.11. 2004 møte med Landbruksdepartementet (eksp. sjef Frøydis Voll og prosjektleder Ingjer K. Værdal) og Norsk Folkemuseum på Bygdøy (sjefskonservator Olav Årås).
Det ble videre gitt skriftlig informasjon om Bergsrud til Stiftelsen Norsk Kulturarv,- til Planteforsk, avd. Løken, - til Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen og til Norsk Landbruksmuseum. Styret for Bautahaugen hadde ellers på tidlig tidspunkt etablert nær kontakt med fylkeskonservator i Oppland, Dagfinn Claudius.

I vurderingen av fremtidig forvaltning av Bergsrud var det prosjekgruppas oppfatning at bevaring av det særegne kulturlandskapet på garden var en hovedutfordring både med henblikk på en fremtidig meningsfylt forvaltning, og for positiv oppmerksomhet fra historiske og kulturelle interesser. Styret for Bautahaugen delte denne oppfatningen.

Med utgangspunkt i en foreløpig driftsplanvurdering sluttet styret seg til forslag fra prosjektgruppa om å engasjere Sparstad Naturkartlegging v/Katharina Sparstad til å foreta en analyse og beskrivelse av kulturlandskapet på Bergsrud for å få et best mulig grunnlag for praktiske skjøtselstiltak.
For å finansiere arbeidet med kulturlandskapsanalysen ble det fremmet søknad til Sør-Aurdal kommune om kr. 30.000 i tilskudd av offentlige midler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler).
Befaringer på eiendommen og innhenting av grunnlagsinformasjon for analyse og beskrivelse ble foretatt av Katharina Sparstad sommeren 2005.

I mai 2005 ble det fremmet søknad til ABM-utvikling om tilskudd til et filmprosjekt ”Livet på Bergsrud” basert på en innholdsskisse (prosjektbeskrivelse) fra FM film og TV. Søknaden ble dessverre avslått. Klage på vedtaket ble fremmet til Kultur og kirkedepartementet med god begrunnelse, men tidligere vedtak ble opprettholdt. I departementets kommentar ble det gitt uttrykk for at prosjektbeskrivelsen var faglig svak.

Det ble i 2005 også gitt en skriftlig orientering til Stiftelsen Norsk Kulturarv om garden Bergsrud, spesielt om restaureringsbehov på de gamle bygningene på garden, og det ble forespurt om stiftelsen kunne støtte økonomisk noen av de tiltak som det var nødvendig å gjennomføre ut fra bevaringshensyn.
At stiftelsen som forvalter offentlige midler ikke har besvart henvendelsen, er en stor skuffelse

For å informere om Bergsrud og underbygge søknaden om SMIL-midler ble lederen i Sør-Aurdal Bondelag, lederen i Hedalen Bonde-og Småbrukarlag samt jordbrukssjefen i kommunen invitert til befaring på Bergsrud den 19.05.2005.

I brev av 22.10.2005 meddelte Sør-Aurdal kommune at søknaden om tilskudd var innvilget med kr. 16.000.


Knut Korsæth (sign)
leder

Leif Skomakerstuen Gunnar Fossholt Tor Anders Perlestenbakken
(sign.) (sign.) (sign.)