Sist oppdatert: 29.11.2007 06:59

Betydelige bredbåndsutfordringer
Men nå har det kommet mer penger!

ARNE HEIMESTØL
  Rundt 20 personer, som befinner seg innenfor såkalte "hvite flekker" i Hedalen og sør for fylkesgrensa, har meldt ønske om å få bredbånd fra Eidsiva. Tirsdag 27.11. gjennomførte Sør-Aurdal Energi og bredbåndsselskapet befaring i Hedalen. Det er klart at utbyggerne står overfor betydelige utfordringer hvis alle som ber om det, skal få tilfredsstillende bredbåndsdekning. Nytt er det at Oppland fylke har bevilget 3 millioner kroner til Valdres-kommunene. Pengene skal gå til å gi de som bor i "hvite flekker", tilbud om Internettets motorvei.

Per dags dato er 160 abonnenter knyttet til Hedalen og Hallom sentraler via ADSL (telenettet). Kapasiteten knyttet til Telenors linjenett er nærmest sprengt, og dette selskapet er kun forpliktet til å sørge for at alle som vil ha telefon, skal få det. Det betyr at det er små muligheter for flere å få tilknytning via telenettet.

Radioforbindelse

Det er mulig å knytte abonnenter til radioforbindelse. Skal en få dette til, må det være fri sikt mellom sendere og mottakere. Den som har studert Hedalen fra lufta, vil se at bygda har mange svinger. At Sør-Aurdal er en skogskommune, er vi glade for, men dette bidrar til økte utfordringer hvis de som ikke har bredbånd via telenettet, skal få tilgang via radio. For enkelte av dem som har meldt interesse, vil denne løsningen være utelukket, og en må se på andre alternativer.

Eidsiva må betale leie dersom de skal bruke andres master, og her går leieprisen til himmels sammen med høyden over bakken og antall master en må bruke. Skal en komme helt sør i bygda med radio, må en gå via flere mastepunkt.

En ekstra utfordring er det at masta helt sør i bygda er plassert i Ringerike. Dette er utenfor Eidsiva sitt mål-område.

Offentlige midler må til

Befaringen førte altså ikke til at en så en umiddelbar løsning. – Vi jobber likevel videre med denne saken og vil se både på ulike tekniske løsninger og hva disse vil koste. Vår oppfatning er at saken ville stå sterkere hvis hele Sør-Aurdal var med på et slikt prosjekt, sier Erling  Aronsveen i Eidsiva Bredbånd, og antyder med dette at offentlige midler må til hvis en skal komme i mål.

Regjeringen har lovet at alle skal få bredbånd innen utgangen av 2007. Sør-Aurdal kommune søkte, sammen med andre Valdres-kommunener om tilskudd til videre utbygging, men Høykom avslo denne søknaden.

Nå har imidlertid Oppland fylkeskommune bevilget 3 000 000 kroner til formålet. Rådmann Erland Odden opplyser at Sør-Aurdal kommune kan få omtrent 600 000 kroner av disse, og siden det er en forutsetning at kommunen skal gå inn med tilsvarende beløp, kan dette bety at en totalt vil ha 1,2 millioner kroner å sette inn i videre utbygging. – Det er Vang kommune som jobber med denne saken på vegne av Valdres-kommunene, og utbyggingsprosjektet vil bli lagt ut på anbud, forteller Odden.

  • Les tildelingsbrevet her.

SAE

Fra SAE sin årsrapport for 2006:

"Selskapet har siden 2004 arbeidet aktivt sammen med Sør-Aurdal kommune og Eidsiva Bredbånd for at kunder i forsyningsområdet skal kunne få tilbud om bredbåndstilknytning. Vi må regne at første fase av dette arbeidet er utført ved at så mye som 90% av alle fastboende i Sør-Aurdal har fått tilbud om slik tilknytning.

Likevel er vi klar over at den eksisterende løsningen kun er midlertidig i forhold til framtidige kapasitetsbehov. Det vil være behov for å innen rimelig tid erstatte radiolinje-forbindelser med optisk fiber slik at kapasiteten i første omgang fram til telefonsentralene økes. På et seinere tidspunkt kan det være aktuelt å føre fiberforbindelse helt fram til kunde.

Fiberforbindelse helt fram til sluttkunde blir gjennomført i nye hytteområder hvor utbygger i samarbeid med lokal bredbåndsoperatør har etablert samarbeidsavtaler. Dette gir bredbåndsmulighet i flere høystandard hytteområder. Foreløpig er vi i gang med slik distribusjon ved Søbekkseter og Helsenningen i samarbeid med Hedda Hytter og Eidsiva bredbånd. Men det foreligger forespørsler også for andre aktuelle områder.

Vi er av den oppfatning at ingen andre aktører er villige til å ta ansvar for å etablere nødvendig infrastruktur for slik kommunikasjon i vårt område. SAE har føringsveier og gjennomfører prosjekter hvor vi med forholdsvis enkle midler kan legge til rette for bredbåndsforbindelse ved hjelp av optisk fiber. Selskapet ønsker på denne måten å videreføre fundamentet fra stiftelsen, og ta ansvar for utbygging og drift av annen viktig infrastruktur for vårt forsyningsområde. Når vi i tillegg har et samarbeid med operatører som sikrer økonomien i slike utbygginger, ser vi dette som en naturlig videreutvikling av selskapets aktiviteter og ansvarsområde.

Selskapet har bygget ut optisk fibernett med total utstrekning på om lag 14 km. Videre har vi forberedt for fiber i rør i en utstrekning av om lag 30 km. Selskapet anser at det over en 5-årsperiode er behov for utbygging av ytterligere 45 km med fiberforbindelse. Dette innebærer framtidige investeringer på om lag 5 Mkr som må sees i sammenheng med nødvendige rehabiliteringer i distribusjonsnettet for øvrig."

I vinter monteres det fiberkabel mellom Bagn og Begnadalen, og denne vil bli forlenget til Hedalen når ny høyspentlinje kommer på plass mellom Begnadalen og Hedalen i løpet av en femårsperiode. Det gjenstår å bytte ut høyspentlinje mellom skolen og Aspholt. Når dette arbeidet er utført, kan SAE montere fiberkabel gjennom hele Hedalen. En kan da forsyne begge sentralene med forbindelse av høy kapasitet, og det vil være mulig å legge fiberkabel ut til sluttbrukere.

SAE vil eie fiber, og det er tjenestetilbyder som vil stå for leveranse av bredbånd, sier daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang til Hedalen.no.

Oppsummering

Det er nå håp om at flere skal få bredbåndsforbindelse i Hedalen. Siden det bevilget offentlige midler til videre utbygging, bør alle som vurderer å skaffe seg denne typen internettilgang, melde sin interesse til Sør-Aurdal kommune, slik at utbyggerne har fullstendig oversikt over behovene.  Eidsiva bredbånd har fått oversikten Hedalen.no har mottatt.
Vi vil følge opp denne saken med mer informasjon så snart det er noe nytt å melde.