Sist oppdatert: 02.10.2007 06:30

Utsettelse av deler av kommuneplanen

MAGNE RUUD
 
  I henhold til sakspapirene har rådmannen fremmet følgende forslag til vedtak på møte i formannskapetet 2/10:

"Med de endringer som er beskrevet i vurderingen ovenfor, egengodkjenner kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2007-2018. Kommuneplanens arealdel tas opp til behandling på et senere tidspunkt der de innkomne høringsuttalelsene og formannskapets nye behandling legges til grunn for et planforslaget som skal legges ut til ny høring."