Sist oppdatert: 17.04.2008 05:01

”Når krubba er tom, bites hestene”

 

”Når krubba er tom, bites hestene,” sier et gammelt ordtak. Den kommunale ”krubba” er ikke tom, men den vil fort tømmes dersom ikke kursen justeres. Tirsdag 15. april vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal å iverksette en prosess for driftstilpassning i kommunen vår. For å si det kort: Kommunen har større utgifter enn inntekter, og da blir ”krubba” snart tom.

 

Dette skyldes flere ting som ikke jeg skal gå i detalj på her. Det som er et faktum, er at innbyggertallet går nedover. Det fører til lavere overføringer fra staten, men samtidig vil det medføre en endring i tjenestenivået. Det som også er en kjensgjerning, er at vi har vært gjennom en kraftig investeringsperiode: Skoler er rustet opp, nybygg/restaurering av sykehjem, bygging av omsorgsboliger m.m. Dette er ting som befolkningen nyter godt av, men som har satt kommunen i stor lånegjeld.

 

Hvordan kan vi så styrke kommuneøkonomien på kort og lang sikt? Dette skal politikerne sammen med administrasjonen og et eksternt konsulentfirma finne ut av i løpet av et halvt års tid. Forenklet kan man si det slik: For å få balanse i regnskapet er det to muligheter: 1. Senke utgiftene 2. Øke inntektene. I praksis vil sannsynligvis løsningen være en kombinasjon. Jeg sa i kommunestyret i går at vi må gå til denne oppgaven med et åpent sinn uten i utgangspunktet å sette for mange begrensninger. I løpet av prosessen må det gjøres noen prioriteringer som kan være krevende. Det har vi greid tidligere, og det skal vi greie denne gangen også. Dersom vi kommer i den situasjonen at valget står mellom ”pest og kolera”, er det viktig å ikke i utgangspunket utelukke ”pesten” slik at man bare står tilbake med ”kolera”.

 

Personlig er jeg optimistisk. Det å få en full gjennomgang av hvordan kommunens kroner forvaltes er både nødvendig og sunt. Sør-Aurdal KrF gikk til valg på slagordet: ”Trygg oppveks – Bedre alderdom”. Her ligger det klare prioriteringer fra min side. For å få et bilde på hvordan vår kommune drives, sammenlignet med tilsvarende kommuner, er det nyttig å se på statistikk (KOSTRA). Denne viser at vi driver våre tjenester på en effektiv måte.

 

På områdene skole, barnevern, helse, pleie og omsorg bruker vi mer penger enn andre kommuner. Dette er helt i samsvar med mine prioriteringer. Vi må imidlertid se på om det i fremtiden er mulig å gi et like godt tilbud ved å organisere ting på en annen måte. Her kan nevnes stikkord som skolestruktur, sentralisering og konkurranseutsetting. Dette er ”fy-ord” for mange av oss, men vil helt sikkert dukke opp i det videre arbeidet, i tillegg til eiendomsskatt. Her vil nok ”hestene” (les politikerne ) bites.

 

Til slutt vil jeg nevne en ny/gammel mulighet som ordføreren nevnte spesielt i går. Han skal i møte med ledelsen i Ringerike kommune for å se på mulig samarbeid. Det ble spesielt nevn tre områder: Skole, sykehus og vegen Nes-Hedalen (-Nesbyen). Jeg ba i den sammenhengen om at de også ser på muligheten for et samarbeid om en legevakttjeneste sørover. Jeg oppfattet ordføreren dit hen at han også ville ta med dette, noe jeg ser på som meget viktig spesielt for den sørlige delen av kommunen.

 

Som sagt - jeg er optimist. Jeg sitter selv i styringsgruppa for denne prosessen og ser fram til noen spennende måneder. Jeg har troen på at vi i fellesskap skal finne løsninger som også i fremtiden gjør denne kommunen til god og attraktiv kommune å bo i og flytte til!

 

Harald Liodden

Kommunestyrerepresentant for KrF