Sist oppdatert: 17.04.2008 22:14

Hva kan vi bruke 200 millioner til?

ARVID BERG, ELLING FEKJÆR OG OLE TORGEIR DOKKEBAKKE
 


Årsbudsjettet til kommunen er ca. 200 mill kr. Tenk så mye man får for 200 mill kr! Hva vil TPK prioritere? Kommunestyret har vedtatt en total driftsgjennomgang. Alt skal ses på.

 

Prosessen er godt forankret, og vi vil jobbe for at man belyser fordeler, ulemper og konsekvenser ved de tiltak som styringsgruppa til slutt legger fram for kommunestyret. TPK vil lytte til ulike innspill fra befolkningen og berørte. Da må de engasjere seg - nå!

 

Vi i TPK ser det slik at denne prosessen vil føre til at Sør-Aurdal blir en enda bedre kommune å bo i og besøke. De økonomiske utfordringene mener vi kan løses uten at tjenestetilbudet til befolkningen blir redusert. Vi ønsker å se på følgende:
 

 1. Har vi tilstrekkelig helhetlig fokus på økonomi, styring og samordning? Vi mener kommunen trenger et helhetlig kvalitets- og styringssystem, for eks balansert målstyring, med tydeligere fokus på mål/resultater og bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser – uten at det skal bli overdreven rapportering og møtevirksomhet.
   
 2. TPK er usikre på om kommunen har en optimal organisering.
   
 3. TPK er i tvil om kommunestyret skal opprettholde alle vedtatte investeringer for 2008, slik situasjonen er nå.
   
 4. Er alle materielle og menneskelige ressurser utnyttet riktig? Er alle gitt anledning til å ”bruke seg selv” (”rett person på rett plass”)?
   
 5. TPK ønsker ikke uten videre å skvise alle ikke-lovpålagte tjenester, og særlig ikke hvis disse gir god samfunnsøkonomi. Man bør først være rimelig sikker på at alt potensial er utnyttet også innen de lovpålagte tjenester.
   
 6. Stillinger må vurderes inndratt ved naturlig avgang (omfordeling og nedprioritering av oppgaver).
   
 7. Kan vi løse enda flere av kommunens oppgaver i samarbeid med andre (frivillige lag, organisasjoner, private ellers) eller sammen med andre kommuner (dette har vi god erfaring med innen en rekke områder)?
   
 8. Kommunale avgifter/tjenester bør mer gjenspeile hva tjenesten koster (vurderes opp mot selvkost), men slik at utsatte grupper skjermes.
   

9.  Underskuddet for 2007 bør dekkes over 2 år i stedet for ett.

 

Avslutningsvis vil vi presisere at TPK har programfestet at det ikke skal innføres generell eiendomsskatt i kommunen. Dette ville selvsagt gitt inntekter på kort sikt, men de langsiktige negative vil etter vårt syn bli langt større.