Sist oppdatert: 22.04.2008 04:44

Årsrapport for Hedalen menighet

  Hedalen menighet avviklet sitt årsmøte 20. april. Solveig Sukke Liodden og Herman Sukke ble takket for mangeårig innsats. Trosopplæringsmentor Cecilie Holdø var til stede og ga anerkjennende ord til prosjektleder og andre involverte.

Følgende årsrapport ble lagt fram:

Menighetsrådets sammensetning:
 
Eldor Bråthen leder
Ingeborg Aaslie nestleder
Turid Auren Klemmetsrud kasserer og medlem i kirkelig fellesråd
Astrid Braut sekretær
Eiliv Lønningen sokneprest
Ragnar Garli fast møtende vararepresentant og menighetsrådets kontaktperson i trosopplærngsprosjektet.

Virksomheten i tall
2006 i parentes
Det er holdt 34 (34) gudstjenester, derav 30 i Hedalen stavkirke. Antall deltakere: 2489 (2306), i gjennomsnitt: 73,2 (67,8)
Døpte: 10 (10), derav tilhørende soknet 4 (4).
Konfirmanter 8 (4)
Vigsler 5 (2), derav minst en ektefelle bosatt i soknet 3 (0),
Gravferder 7 (16)

Endringer i medarbeiderstaben
Organist Solveig Sukke Liodden og kirketjener Herman Sukke har gått av med pensjon. Lene Grimsrud sa opp sin stilling som prosjektleder for trosopplæringsprosjektet.
Det er ikke ansatt ny organist. Organiststillingen til
Guri Amundsplass er utvidet til 100 % og hun er nå eneste organist som er ansatt i kirkene i kommunen.
Ronny Skogstad er ansatt som ny kirketjener.
Gry Merethe Grøndahl er ansatt som ny prosjektmedarbeider (Sokneprest Eiliv Lønningen fungerer som leder for trosopplæringsprosjektet.)
Grethe Skogly er engasjert som ny tekstleser, etter Mari Ann Klemmetsrud som har flyttet.

Trosopplæringsprosjektet ” Størst av alt”
Ryggraden i arbeidet er det kontinuerlige arbeidet i Salto og HUK. Utenom dette gjennomføres konfirmantundervisning: 46 timer fordelt på 23 samlinger, og en lang rekke avgrensede tiltak for ulike aldersgrupper. Menighetsrådet mener at vi her har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå og takker alle som bidrar til dette.

Utvalg
Stavkirkekomiteen har vært i virksomhet lenge og gjør et verdifullt arbeid. Diakoniutvalg og Utvalg for førbønnstjeneste er opprettet.

Noen glimt fra virksomheten for øvrig

 • "Vi over 60 ble arrangert på Nordre Lokalet i samarbeid med Hedalen Helselag.

 • Dugnad på kirkegarden før 17. mai

 • Altertavla og en del malerier er restaurert og kom tilbake til Hedalen stavkirke 10.juni. Konservator Mille Stein orienterte.

 • Gudstjeneste i Hedalen stavkirke ved biskop Solveig Fiske og
  påfølgende arrangement på Bautahaugen, i samarbeid med styret for Bautahaugen samlinger.

 • Konsert i Hedalen stavkirke, i samarbeid med Jørn Hilme-stemnet.

 • Riksantikvarens representanter var på ny befaring vedr. mulig rullestolinngang. Etter befaringa fikk vi brev fra Riksantikvaren om at vårt forslag ikke er aktuelt å arbeide videre med.

 • Samling for frivillige i Hedalen og Begnadalen ble holdt på Ildjarntunet, etter initiativ fra Lene Grimsrud. .

 • Konfirmantleir på Åreeld. Dette var et samarbeid mellom alle menighetene i Sør-Aurdal.

 • Utbedringer er utført ved Godvassreiret. Menighetsrådet ønsker å takke Harald Liodden for den innsats han gjør ved Godvassreiret og i forbindelse med påskeandakten ved Gunnvang. Under påskeandakten var også Røde Kors Hjelpekorps en god samarbeidspartner.

 • Menighetsrådet anbefalte en tomteeiers søknad om å få kjøpe et mindre tilleggsareal i ”Tjuvstykket.” Kirkevergen opplyser at oppmåling og salg vil bli fullført når snøforholdene tillater det.

 • Markedsføring og omvisning er en utfordring som vil bli tatt opp på temamøte (menighetsmøte) 6.mai.. Sommeren 2007 hadde vi flere omvisere i turnusordning. Menighetsrådet vil for sin del takke alle omviserne for vel utført arbeid.

 • Før jul ble det gitt blomster til hedølinger over 80 år. .