Sist oppdatert: 22.04.2008 06:01

Driftstilpasning i Sør-Aurdal kommune

LARS ELSRUD, HØYRE
  De politiske partiene er bedt om å si noe om hvordan vi mener de utfordringer kommunen står ovenfor, med hensyn til driftstilpasning og dekking av underskudd i 2007, kan løses.

Dette en omfattende spørsmålstilling. Det er også det å si til spørsmålstillingen at kommunestyret på siste møte behandlet og vedtok en prosess for driftstilpasning i Sør-Aurdal kommune, i form av et prosjekt delt inn i to faser. Fase 1omfatter en analyse og gjennomgang ved hjelp av ekstern konsulent, og varer frem mot september i år. Fase 2 omfatter gjennomføring av de tiltak og endringer som vedtas av kommunestyret.

Dette arbeidet er derfor nå inne i en fase hvor vi i minst mulig grad bør være låst til ”den og den løsningen”, og slik sett blir det ikke i dette innlegget pekt på konkrete forslag. Det kan legges til at Rådmannen sitt notat datert 10. april i år, som ligger ute på Hedalen.no, på en oversiktelig måte viser en del av bakgrunnen for at det er nødvendig med en driftstilpasning her i Sør-Aurdal.

Det er viktig at vi velger å se på driftstilpasningen som en prosess som ikke er et problem, men en forming av fremtidens offentlige tilbud for innbyggere og besøkende i Sør-Aurdal. Denne prosessen nødvendiggjøres nå av økonomiske årsaker, men det er godt mulig at deler av denne prosessen uansett økonomi bør gjennomføres. Dette fordi det nødvendigvis ikke er slik at dagens offentlige tilbud er den beste løsningen for fremtiden.

For eksempel kan vi se på det med skolestruktur. I inneværende periode har så vidt jeg vet alle politiske partier sagt vi ønsker å beholde dagens struktur. Vi i Høyre har i tillegg tatt inn et punkt om at en evt. utredning knytt til fremtidig skolestruktur ikke bare må vektlegge økonomi, men i vesentlig grad vektlegge andre momenter slik som kvalitet på undervisningen. Dette ut fra at dagens skolestruktur ikke nødvendigvis er den optimale ut fra fremtidige krav til innholdet og undervisningen i grunnskolen.

Det samme gjelder sannsynligvis også i forhold til flere andre områder kommunen har ansvaret for. Nye krav til tjenesten på ene siden, nye løsninger for å utføre tjenesten på andre siden, samt ”kampen om arbeidskraften i fremtiden”, vil medføre at mange tjenester må løses på andre måter enn hva som er tilfelle i dag. Det er nok også både ønskelig og nødvendig i større grad å få til samarbeid med våre nabokommuner ”i alle himmelretninger”, og i mindre grad enn nå la administrative grenser (kommune- og fylkesgrenser) være et hinder for å gi innbyggerne et så godt offentlig tilbud som mulig.

Vi vil peke på at vi mener det i en slik prosess som den vi nå skal gjennom, er et selvstendig poeng å legge opp til at det i flest mulig av våre bygder er kommunal aktivitet og dermed kommunale arbeidsplasser. Dette både fordi dette er med å gi nærhet til de som benytter tjenesten, det gir arbeidsplasser i bygdene våre og det er med å støtte opp om næringslivet ute i de forskjellige bygdene. Dette siste er i seg selv et viktig ”økonomisk poeng”, da arbeidsplasser gir skatteinntekter som igjen er med å finansiere offentlige tjenester.

Vi er derfor opptatt av at den prosessen vi skal gjennom nå fremover bl.a. fokuserer på at vi skal ha levende bygder i kommunen. Vi skal ha gode offentlige tilbud ut fra nye krav og utfordringer disse stilles ovenfor. Vi skal klarlegge hva kommunen skal løse av oppgaver og også hva kommunen ikke skal løse av oppgaver, men overlate til private initiativ. Slik at de midlene vi har til rådighet benyttes til de oppgaver kommunen skal løse. Vi skal sørge for at kommunen blir en attraktiv arbeidsgiver i forhold til de oppgaver kommunen skal løse. Og vi skal bidra til at Sør-Aurdal markedsføres som et godt sted enten å være bostatt eller på besøk som for eksempel hytteeier.

Lars Elsrud
leder i Sør-Aurdal Høyre