Sist oppdatert: 11.12.2008 10:07

Uakseptabelt

Halvparten av styringsgruppa i driftstilpasningsprosessen foreslår at Hedalen barne- og ungdomsskole heretter kun skal ha 1.-4. trinn. Dette er ikke i samsvar med oppvekstgruppas innstilling, og heller ikke i tråd med flertallet i de mange innspill kommunen har fått gjennom avisinnlegg, på forumet til Hedalen.no og i høringsuttalelser.

Styringsgruppa har dessuten valgt å begynne med skole og barnehage. Det stiller vi oss undrende til. Ville det ikke ha vært mer fornuftig å ta en fornyet drøfting av innsparingsmål, sett i lys av at kommunen har fått større inntekter enn forventet, en kritisk gjennomgang av ikke lovpålagte oppgaver, hva en kan spare på å redusere sykefraværet, mulige økte inntekter med videre?

Vårt ønske er ikke å fornærme styringsgruppa, men den bør forstå at det som her er foreslått, er uakseptabelt. Sør-Aurdal kommune er til for innbyggerne, ikke motsatt. Kommunen skal yte tjenester. Vi betaler for disse tjenestene gjennom skatter og avgifter, og skole, SFO og barnehage er en av kommunens primæroppgaver. I Hedalen bor det ca. 800 mennesker, og neste år vil skolen, dersom politikerne ikke gjør noe drastisk, ha over 100 elever. Er det urimelig at vi får beholde skolen vår? Flere har pekt på at flytting av skoletilbud kan få uheldige virkninger for bosettinga. Dette argumentet har en ikke sett.

Ordfører Kåre Helland la fram forslag om at Hedalen barne- og ungdomsskole skal ha 1.-10. trinn og at Begnadalen skal få beholde 1.-4. trinn. Dette støtter vi.

På møtet i Hedalen sa rådmannen at det er Reinli skole og Begnadalen skole som er truet av nedlegging som følge av minkende elevgrunnlag. Vi har tidligere uttrykt forståelse for at begnadølene ønsker å ha skole og barnehage i bygda - slik som hedøler vil. Det blir imidlertid galt dersom Hedalen skal gi fra seg en stor gruppe elever for at Begnadalen skole skal bli berget.

Lytt til Helland, og gi Ringerike og Nes anledning til å avklare hva de ønsker. Kanskje ligger det en løsning i framtidig samarbeid mellom Begnadalen og Nes? Vi håper at kommunestyret ikke kommer til å avgjøre så viktige spørsmål i en 13-12 avstemning. Det vil gi betydelig flere tapere enn vinnere.