Sist oppdatert: 04.12.2008 19:58

Høringsuttalelse

 

Rolf Gunnar Olsen

Nerstad

3528 Hedalen

 

 

Sør-Aurdal kommune

v/Styringsgruppa for driftstilpasning

 

2930 BAGN 

 

HØRINGSUTTALELSE OM DRIFTSTILPASNING

Først vil jeg beklage den korte høringsfrist som det er på dette.

Det er umulig for utenforstående å gå inn i tallene som blir presentert her uten at kilden til disse tallene blir oppgitt.

Det er ikke noen kildehenvisning til noe av det som skal være fakta.

Arvid Berg, lederen av gruppa som har laget forslag til driftstilpasning for skole, sa blant annet : ”Tallene i rapporten må tas med en klype salt”.

Dette svaret ble gitt på spørsmål om kvalitetssikring av tallene.

 

Min kunnskap begrenser seg til grunnskolen og spesielt til Hedalen barne- og ungdomsskole.

 

Elevtallene som ble presentert av rådmannen på informasjonsmøte 1. desember, stemmer ikke.

Jeg kan bare uttale meg om Hedalen, og skolen her vil neste skoleår få mer enn 100 elever, ut fra det jeg vet om elever på skolen og barn født i 2003, bosatt i Hedalen.

 

Jeg er skuffet over profilen som denne driftstilpasningen ser ut til å få.

 

 1. Organisering og drift av tjenester – stab og støttefunksjoner.
  1. Tjenesteledere.

Tjenestelederne for skole og barnehage bør erstattes av en oppvekstsjef som blir en del av rådmannens lederteam. Det er unødvendig med tjenesteledere som sitter på kommunehuset med stor avstand fra tjenestestedene de skal ha ansvar for. Tilbudene til kommunens yngste innbyggere bør være så viktig for kommunen at de samles under en oppvekstsjef med andre fullmakter og posisjon enn en tjenesteleder.

  1. Styringsgruppa anmodes om å be administrasjonen om en gang til å gå gjennom bemanning og arbeidsoppgaver på kommunehuset. I trange økonomiske tider er det underlig at man ikke skal stramme inn på denne delen av kommunens virksomhet. Jeg har ikke kunnskap nok til å bli konkret, men for meg virker det som om det er en urimelig stor administrasjon og stab til en kommune med så få innbyggere.
  2. Når kommunens økonomi er slik den er beskrevet, bør også omfanget av folkevalgte og deres komiteer og undergrupper reduseres. Slik jeg forstår dette, har kommunens valg langt større omfang enn nødvendig.

 

 1. Skole,barnehage og SFO.
  1. Skolestart er viktig, og med 40 år bak meg i grunnskolen, ber jeg om at kommunen gjør overgang mellom barnehage og skole så god som mulig. De første skoleårene er veldig viktig for alle elever. Uheldig organisering og mangel på riktig tilrettelegging kan skape store vansker for elever seinere i skoleløpet.

Jeg mener derfor at kommunen bør ha som prinsipp at skolestart er nærmest elevenes nærmiljø. 5-6-åringer er ikke modne nok til å klare skoledager i fremmede miljøer med lange bussreiser hjemmefra.

  1. Jeg skal bare uttale meg om skoleorganisering i kommunens ytre del, og har følgende tanker om hva som vil være det mest fornuftige med tanke på et godt skoletilbud.

Det blir undervisning i 1.-4. klasse både ved Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole.

Den ytre del av kommunen har sin undervisning for 5.-10. klasse i Hedalen.

Dette gjør at man er åpen for å ta imot eventuelle elever fra Ringerike.

Dersom det kommer elever fra Ringerike, kan disse tas imot med følgende organisering:

Begnadalen skole kan da ha undervisning for 1-7 klasse for elever som bor langs E16.

Undervisningen for elever som bor langs riksveg 243, får sin undervisning i   1-7 trinn i Hedalen.

Alle elevene får sin ungdomstrinnsundervisning i Hedalen.

  1. Det opprettes SFO ved de skolene hvor det er behov.

 

 1. Helse og omsorg.
  1. Det er umulig for meg å gå inn i tall her,  men jeg reagerer sterkt på at den delen av befolkningen i Norge, som klarte å gi meg og mine jevnaldrende en trygg og god oppvekst, sjøl om landet strevde med å komme seg på beina etter en tøff tid undere andre verdenskrig, skal bli behandlet på denne måten.

De foreslåtte innsparingene går direkte på livssituasjonen til mennesker som har gitt oss de mulighetene vi har i dag.

Jeg vil ha problemer med å møte hjelpetrengende eldre og syke og forsvare samfunnets bruk av penger generelt, samtidig som man må innskrenke hjelpetilbudet til disse menneskene.

Vi som er friske og raske og kan klare oss sjøl, må finne oss i innstramminger, men la dem som har spinket og spart samfunnet for store utgifter og gitt oss anledning til et liv i ”overflod”, slippe uverdige tilstander.

Sørg for at det er hender nok i helse- og omsorgstjenesten til at våre eldste kan ha en god og verdig alderdom.

Vi som ikke er kommet dit ennå, får finne oss i å betale noe mer, når vi kan.

 

 1. KONKLUSJON.

Som jeg har skrevet flere ganger ovenfor, det umulig for den enkelte av oss å innhente tall slik at vi kan tallfeste våre forslag.

Vi har for kort frist, og heller ingen kildehenvisning.

Sør-Aurdal kommune er kommet i et økonomisk uføre, og må redusere sine utgifter, eller øke sine inntekter.

Er alle relevante opplysninger kommet fram?

Så vidt jeg har forstått, har barnehagesektoren allerede spart ca 500.000 kr gjennom en ny ordning med organisering av styrerfunksjonen ved Bagn og Hedalen barnehager.

Dette kan jeg ikke se har kommet fram i noen opplysninger.

 

I sin rapport om organisering og drift av tjenester sier gruppa at det er viktig med ”omdømmebygging”, og det er jeg helt enig i.

Summen av rapportene som er kommet om driftstilpasning er ikke god omdømmebygging.

Dersom jeg hadde sittet utenfor kommunen og vurdert om jeg skulle flytte til Sør-Aurdal, ville jeg tenkt meg lenge om, hvis jeg var i etableringsfasen med familie med små barn.

Dersom jeg hadde relevant utdanning til kommunal virksomhet, ville jeg  med utdanning innenfor helse eller undervisning også vært betenkt på å søke.

 

Kommunen må være attraktiv som bokommune, dersom skatteinntektene skal øke.

Er foreslåtte tiltak med på å gjøre Sør-Aurdal attraktiv ?

 

Jeg er AFP pensjonist, men tror jeg fortsatt kan bidra med innsats for det kommunale  apparat. Jeg er villig til å hjelpe kommunen med ”frivillig pensjonistarbeid” uten godtgjøring, dersom det kan hjelpe noe i denne situasjonen.

 

Jeg har en bønn til dere som skal ta avgjørelser som får avgjørende betydning for framtida i Sør-Aurdal:

 

Sør-Aurdal kommune har vært en kommune med aktive bygdelag og et levende kulturliv.

Ikke vedta tiltak som endrer kommunen slik at det ikke blir levelig i utkantene.

Dagens økonomiske situasjon er midlertidig, det er kun langsiktig tenking  og godt styrt virksomhet som vil hindre at dette dukker opp igjen.

Hastevedtak uten bakgrunn i god detaljkunnskap og konsekvensanalyse har aldri gitt godt resultat.

For meg virker det som om kommunen er i ferd med å gjøre akkurat dette siste.

Ikke gjør hastevedtak, men ta den tid som trengs for å lage gode og varige løsninger for alle som bor i kommunen.

 

Hedalen, 2. desember 2008

Rolf Gunnar Olsen