Sist oppdatert: 27.01.2008 08:22

Lysere utsikter for Fønhus-Bjørgo

ARNE HEIMESTØL
  Før jul sendte ordfører Kåre Helland et brev til Oppland vegkontor der han henviste til deres prioriteringsliste med hensyn til opprusting av vegstrekningen Fønhus-Bagn og utbygging av E-16 fra Bagn til Bjørgo.

Sist fredag ble møtet avholdt, og her gjorde vegkontoret det kjent at de tar på seg prosjektansvaret for strekningen Bagn-Bjørgo. Sør-Aurdal kommune skal være med i planarbeidet for begge vegstrekningene. Plan for vegen Fønhus-Bagn legges fram for kommunestyret i desember 2008. Tilsvarende plan for Bagn-Bjørgo behandles i desember 2009.

Om en måneds tid blir det åpent møte på Bagn om strekningen Fønhus-Bjørgo. Oppland Vegkontor vil delta. Her vil en blant annet se på trasévalg.

Sør for Bagn er det planlagt en tunnel på strekningen Sparkevik-Bergsund. Dette er et rassikringstiltak, og tunnelen vil bli 650 meter lang. Nord for Bagn er det hele fire løsningsforslag. En må ta stilling til om og hvor en skal bygge tunneler.

På sentralt hold arbeides det nå med å øke rammene til Nasjonal transportplan med 20 %. – Dersom rammene blir økt,  mener jeg det er godt håp om at strekningen Fønus-Bagn blir oppgradert i perioden 2010-2014, og Bagn-Bjørgo vil komme med i planperioden fra 2014, sier ordfører Helland.