Sist oppdatert: 18.07.2008 05:24

Årsmøte i Nesbyen – Hedalen Veglag BA

ARILD HAGELUND
 

Driftsselskapet for vegforbindelsen mellom Nesbyen i Hallingdal og Hedalen i Valdres er nå etablert. Her følger referat fra det konstituerende årsmøte i Nesbyen torsdag 17. juli.
 

Tor Anders Perlestenbakken møteleder. Arild Haglund valgt som referent.

Kjell Berg og Hildegunn Fossen Mikkelsplass valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

 

 

Sak 1.

Innkalling godkjent. Sakliste vedtatt med endringer (sak 6 og 7 før sak 4)

 

Sak 2.

Saken utgår.

 

Sak 3.

Alle styremedlemmer får dekket reiseutgifter etter offentlig tariff og refusjon av utlagte utgifter.

Godtgjørelser: 20.000 kr til leder og 10.000 kr til hver av de øvrige styremedlemmer. Revideres på første årsmøte.

 

Sak 6.

Valg

Leder Arild Skaret med personlig varamedlem Brigt Friis.

Nestleder Nils E. Sætrang med personlig varamedlem Nils Huset.

Styremedlemmer Bernt Stuvebakken med personlig varamedlem Karin Kvarteig og Harald Liodden med personlig varamedlem Emmy Bakkom.

 

Sak 7.

Valg av revisor: Geir Olav Brøto i Nes forespørres.

Styret anbefales å forespørre Bjørn Rune Bakke i Hedalen om regnskapsførsel.

 

Sak 4.

a) De midler som står til rådighet for driftsselskapet fra kommuner, fylkeskommuner, staten, private tilskudd og bominntekter har styret fullmakt til etter sitt beste skjønn å forvalte til drift og opprusting av vegparsellene.

Styret får fullmakt til å engasjere de kommunale skogbruksetater i forbindelse med anskaffelse av automatbommer.

b) Vegavgifter

Grunnavgift for årskort (tilgang fra begge sider): Grunneiere/hytteeiere 1.000 kr. Enstemmig.  Andre  1.300 kr. Vedtatt mot to stemmer.

Avgift for enkeltpasseringer: Personbil 50 kr Enstemmig. Lastebil 80 kr. Enstemmig.

 

Sak 5.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp rentefritt lån gitt av Nes kommune hvis styret finner det formålstjenlig.

 

Sak 8.

Styret gis fullmakt til å arbeide videre med sakene nevnt under tilleggsbemerkninger i innkallingen til stiftelsesmøtet.

 

 

Til stede i årsmøtet:

Bjørn Andersen,  Leif Lie,  Kristian Sandanbråten,  Tor Anders Perlestenbakken, Svein Olav Åsli, Kjell Berg, Elling Fekjær, Kristian Høva, Hildegunn Fossen Mikkelsplass.

Leif Lie hadde fullmakt på vegne av Annar Skjegstad og Jens Viig.

Under sak 4 var det nyvalgte styret til stede: Arild Skaret, Nils E. Sætrang, Bernt Stuvebakken og Harald Liodden.