Sist oppdatert: 22.05.2008 07:17

Hvilke tilbud, som omfatter flere reisemål og opplevelser, kan en lage?

TOR INGAR NORDBY
 

Vi har tre ”fyrtårn” i Hedalen som har en verdi som reisemål for turister. Disse har isolert sett ingen verdi hvis vi ikke klarer å gi dem et innhold.

Hedalen stavkirke er reisemålet som det vil by på minst utfordringer å gi innhold. Her finnes historie og mange verdifulle kulturminner som kan omsettes i informasjon og guide–veiledninger. Ved å variere innholdet her kan det være av interesse for turistene å komme tilbake. Det kan gjerne være forskjellige temaperioder gjennom sommeren.

Styret i Hedalen Markedsforum har nå vedtatt å etablere en egen arbeidsgruppe som skal være kontaktorgan og gi innspill til tiltak i forbindelse med kirken. Denne gruppen vil snart være i gang.


Bautahaugen samlinger med sine 14 hus:

- en gammel gard
- seteranlegg
- husmannsplass
- Vassfarmuseum
- permanentutstilling fra Den eldre jernalder
- steinpark med minnesteiner

Alle hus har permanentutstillinger

Bergsrud gard som er en del av Bautahaugen samlinger:

- med fast bosetting som viser / demonstrerer et gardsmiljø fra 1950-tallet.
- her er ulike dyreslag

NB! Bautahaugen vil være åpent for omvisning alle dager unntatt mandager i skoleferien.
Grupper kan få omvisning utenom denne tiden ved spesiell henvendelse

På Bautahaugen arbeides det med å få ulike aktiviteter/arrangement i samarbeide med Venneforeningen, lag og foreninger og Valdresmusea as.

Det byr på utfordringer og krever planlegging og gjennomføring i langt større grad hvis en vil sette opp et spel hvert 2. år, eks. Utvandrerspelet, Vassfarspelet og muligens andre, i samarbeide med teatergruppa i Hedalen Ungdomslag. Her er en avhengig av velvilje og et godt samarbeide med en hel rekke av mennesker.

Temautstillinger er et annet eksempel på slike tiltak.

Kunst- og håndverksutstillinger er tiltak som vil kreve noe mindre jobb, men igjen er dette avhengig av at det er kvalitet på det som gjennomføres.

Kurs for gaider
Når det skal kurses gaider til kirka, bør de samtidig kurses til Bautahaugen. Det bør lages en pakke av BH og kirka. Gaiding i Kirka er gaiding på BH, samme billett.

Valdres FM skal lage et program for sommeren.

Det jobbes også med å må forbedre web-sida som Valdres FM presentrere Bautahaugen. Der kan det også stå noe om det samarbeidet vi har eventuelt med kirka.


Vassfaret
Dette området inneholder så mye historie og mange turmuligheter, at det ligger til rette for både organiserte turer, og turer som folk kan foreta på egenhånd.

Turmuligheter generelt. Området mangler en helhetlig presentasjon av alle de flotte turmuligheten som finnes (med unntak av skiløyper) i Hedalen og Vassfaret.

Hvordan bør tilbudene organiseres og markedsføres?

Brosjyre

Utarbeidelse av brosjyre, der vi legger vekt på innhold rettet mot dem som skal benytte tilbudene. Brosjyren skal være enkel og levende, med en layout som gjenkjennes, med forskjellig innhold fra år til år. Det er viktig å tenke langsiktig å sett opp en plan for dette arbeide som går over flere år

Webside
Det å utforme en profesjonell Web-side er viktig for markedsføring av Hedalen som turissted. Siden må:
- Gi respons når turister og andre søker informasjon om området.
- Bære preg av profesjonalitet
- Gjøres levende ved at den er oppdatert til en hver tid nå endringer skjer.
- Skal ikke konkurrere med Hedalen.no, men være rettet mot turister og gi god og saklig informasjon om Hedalen som turistmål.


Skilting
Det kommer nå opp "brune skilt" på Nes. Forhåpentligvis vil disse øke trafikken til bygda. Det vil være av betydning at arbeidet med skilting i Hedalen og Vassfaret fortsetter.

"Stavkirke-cruise"

Idéen om organiserte "stavkirke-cruise" som omfatter alle stavkirkene i Valdres, bør utredes nærmere. Vi bør vurdere å delta i tiltak av denne type.

Regionalt

Hedalen Markedsforum vil arbeide for at Hedalen skal bli mer synlig i regionale presentasjoner, f.eks. på http://www.valdres.no.