Sist oppdatert: 23.05.2008 06:56

Informasjon om Kulturvernplanen i Vassfaret

DRIFTSSTYRET FOR KULTURVERNPLANEN
 

Bakgrunnen for at årets brøtning måtte avlyses, er som tidligere informert at det vinteren 2007/2008 ikke kunne gjennomføres avvirkning i området. Vi vil her gi litt mer informasjon rundt denne siden av Kulturvernplanen.

Kulturvernplanen for Vassfaret (KVP) er inngått mellom Fylkesmannen i Oppland som èn part, og seks eiendommer på til sammen ca. 5.700 daa produktiv skog innenfor det indre landskapsvernområdet i Vassfaret som den annen part.

De fleste forbinder sannsynligvis KVP med gjennomføringen av brøtningen. Men avtalen er mer omfattende enn som så. I avtalen som er inngått ligger det at det i regi av KVP skal drives ut en viss mengde tømmer fra de involverte eiendommer. Forenklet oppsummert skal det nå årlig drives ut gjennomsnittlig ca. 700 kubikkmeter fra disse skogene.

I perioden 2003 – 2006 ble det årlig drevet ut gjennomsnittlig ca. 40 % av dette kvantumet. I 2007 ble litt i underkant av 80% av kvantumet drevet ut. I og med det i bunnen av KVP ligger en forutsetning om at de involverte eiendommer skal ha en viss avvirkning innenfor avtaletiden (5 + 5 år), så er det nødvendig å øke avvirkningen ytterligere i årene fremover.

Så langt i år (2008) har vi som nevnt ikke klart å gjennomføre hogst. Kort fortalt har det de siste 2-3 årene vokst frem en erkjennelse om at de enklest tilgjengelige delene av skogene i KVP-området er avvirket. Dette medfører på ene siden at transportavstanden fra der det hogges og frem til driftssentrumet øker, samtidig som det som kan hogges befinner seg i vanskeligere terreng. Det er arbeidet en del med å finne en løsning på denne utfordringen. At situasjonen likevel var så vanskelig som det som ble avdekket da vinterens drift skulle gjennomføres, kom som en ”ubehagelig” overraskelse.

Veien videre nå er at det i løpet av sommeren vil bli gjennomført en analyse av området. Dette for å kartlegge hva som må gjøres for å kunne ta ut det kvantumet som på ene siden er nødvendig for å gjennomføre brøtning, og på den andre siden er nødvendig for å oppfylle avtalen som KVP bygger på. Et resultat av denne analysen vil være en plan med nødvendige tiltak for å kunne få ut tømmer fremover. Dette er tiltak som må være innenfor vernebestemmelsene for det indre landskapsvernområdet.

En mulig konsekvens av den situasjonen som er forsøkt beskrevet ovenfor, er at det ikke kan legges opp til årlig drift i området.

Det vil komme mer informasjon knytt til KVP når dette analysearbeidet med påfølgende planer er utarbeidet.