Sist oppdatert: 17.03.2008 18:45

Må spare 9,7 millioner

ARNE HEIMESTØL
 

Regnskapet for 2007 er foreløpig gjort opp med et underskudd på 4,8 mill. kroner, og netto driftsresultat er negativt med 7,2 millioner kroner før revisjonen har hatt sin gjennomgang. I tillegg til inndekning av underskuddet for 2007 er det nødvendig å ta høyde for en del andre problemer i det vedtatte budsjettet for 2008. Rådmannen tallfester innsparingsbehovet i 2008 til hele 9,7 millioner kroner.

Sparebehovet utgjør 40 % av budsjetterte utgifter til varer og tjenester i inneværende år, og følgelig mener rådmannen at "ostehøvelmetoden" neppe er gjennomførbar.

Rådmannens har lagt fram følgende forslag til vedtak i sak 029/08 om "Driftstilpasning, etablering av prosess".

Det etableres en prosess for å gjennomføre en gjennomgående driftstilpasning i Sør-Aurdal kommune. Driftstilpasningen skal være basert på sakens forslag til Hovedmål, Forutsetninger, Organisering og Fremdriftsplan.

  • Les hele saken her.

Alvorlig

– Denne situasjonen må vi ta alvorlig, sier ordfører Kåre Helland. Vi må likevel vokte oss for å overdramatisere saken. Det kan gå ut over den positive utviklingen kommunen er inne i.
For tolv år siden fikk Sør-Aurdal kommune en lignende utfordring, og den klarte vi å håndtere.

Helland har håp om at underskuddet for 2007 skal bli noe mindre. En undersøker nå om kommunen kan ha mer til gode i form at tilbakebetaling av sykepenger og eiendomsskatt.

Sør-Aurdal har allerede innført stillingsstopp, og en en prøver å spare inn på drift der dette er mulig. Et dyrt lønnsoppgjør kan forverre kommunens vanskelige situasjon. Sør-Aurdal kommune har gode låneavtaler, så renteendringer i lånemarkedet har ikke slått så sterkt ut til nå.

Sakskart

  • Les andre saker til kommunestyret 27. mars her.