Sist oppdatert: 03.11.2008 00:10

Om å prioritere

 "Kan det for kommunen tenkes en viktigere oppgave enn å sørge for at barn og ungdom i hele Sør-Aurdal får en god oppvekst gjennom skole, barnehage og SFO?"

Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 millioner kroner. På bakgrunn av dette satte kommunen i gang et omstillingsprosjekt som skal tilpasse driftsnivået slik at den i framtiden skal ha en forutsigbar og sunn kommuneøkonomi. Omstillingsmålet er satt til 16 millioner kroner. Det er satt ned flere arbeidsgrupper, og disse skal legge fram sine rapporter 14. november.

Oppvekstgruppa har valgt å kjøre en mer åpen prosess enn de andre arbeidsgruppene. I brukermøter har de innhentet synspunkter fra kommunens innbyggere, og dette har også ført til at mange har engasjert seg i debatten som har gått på forumet til Hedalen.no.

Sist onsdag var det åpent møte på Begnadalen skole. Her la arbeidsgruppa fram sine foreløpige konklusjoner, og synspunkter fra rundt 100 frammøtte ble tatt inn i referatet fra møtet. Det er mulig å påvirke arbeidsgruppas endelige rapport helt fram til at den legges fram 14. november.

Det er få kommunestyrepolitikere som offentlig har gått ut med signaler om hva de mener bør gjøres for å nå omstillingsmålet. Dette mener vi bør respekteres, for det er naturlig at alle rapportene må komme på bordet før en mener noe om hvor innsparingene bør komme. Disse vil, sammen med det faktum at det også i år går mot stort underskudd på kommunens årsregnskap, statsbudsjettet for 2009 og rådmannens forslag til årsbudsjett for 2009, være viktige rammefaktorer.

Vi håper likevel at politikerne, når den tid kommer, er villige til å si noe om viktige og mindre viktige områder når innsparingene skal komme. De lovpålagte oppgavene må naturligvis komme først, og vi har ingen forståelse for en prioritering der en bruker en grov ostehøvel og tar en prosentvis like stor reduksjon på alle områder kommunen i dag bruker penger på.

At dette er en reell problemstilling, vil vi synliggjøre ved å vise til vegsaken Hedalen-Nesbyen. På forum skrev kommunestyrerepresentant Arvid Berg følgende 10. mai 2008:

Generasjonene før oss har bygd vegen ettappevis fram til Åsliseter - med fast dekke og uten bom. Vår generasjon er rikere enn noen generasjoner før oss. Nå burde det være vår oppgave å ruste opp vegen videre fram til Vangsbekken - med fast dekke og uten bom!!

I denne saken har kommunestyret strekt seg langt for å få til en løsning, men det må være lov å spørre om bomfri veg med fast dekke på fjellet er like viktig som å sørge for barns oppvekst i kommunen vår.

Og det er dette vi vil sette søkelyset på. Kan det for kommunen tenkes en viktigere oppgave enn å sørge for at barn og ungdom i hele Sør-Aurdal får en god oppvekst gjennom skole, barnehage og SFO?

Oppvekstgruppa skisserer flere mulige løsninger for å kunne spare 4,5 millioner kroner. Noen av forslagene berører Hedalen barne- og ungdomsskole, Hedalen naturbarnehage og SFO. Gruppa har funnet at en ved å overføre alle ungdomskoleelever til SAUS, vil kunne få en innsparing i drift på 900 000 kr. Flytter en 1.-4. klasse og SFO til Begnadalen og 5.-10. klasse (Begnadalen og Hedalen) til Hedalen, vil det gi en innsparing på 1,8 mill.

Flere tjenestetilbud er fjernet fra Hedalen de siste årene. Her nevner vi lege, tannlege og helsestasjon. Vi vil advare mot, helt eller delvis, å fjerne barnehage, skole og SFO. Dette er tilbud familier daglig har bruk for, og flyttes noen av disse, er det fare for at dette på sikt kan få uheldige konsekvenser for bosettingen. I neste omgang vil det virke negativt inn på skatteinngangen, og det er vel ikke det kommunen ønsker i disse tider. Det er også grunn til å peke på at to av kommunens største  bedrifter, Fekjær psykiatriske senter og Hedda hytter, er viktige arbeidsplasser i Hedalen.

Vi finner det videre unaturlig at en skole som er i vekst, elevtallet vil passere 100 neste år, skal slås sammen med en annen skole eller delvis legges ned. Det er kommunens plikt å sørge for at elevene i hele kommunen får en opplæring med høy kvalitet. Dette betyr blant annet at elevene når så langt de kan i forhold til de mål læreplanen har satt.

Men kvalitet handler også om hvilke belastninger kommunen utsetter elevene for. Lang skolevei gir elever en forlenget arbeidsdag i forhold til dem som bor nær skolen. Det er klart uheldig og bør unngås. Når en i tillegg vet at ungdommer fra Hedalen må bo på hybel når de skal gå på videregående skole, mener vi det vil naivt å tro at flytting av ungdomstrinnet til SAUS vil være et positivt bidrag til å sikre bosetting og fortsatt vekst i Hedalen. Og var det ikke dette småsamfunnsprosjektet blant annet handlet om?

På andre siden av åsen kjemper Begnadalen for skolen sin. Vi forstår det. Dette er et levende lokalsamfunn med mange aktiviteter knyttet til skole og samfunnshus. Vi lar oss imponere over alt denne bygda får til! Å bygge en storskole i Begnadalen, slik noen har tatt til orde for, vil nok kunne være positivt sett med begnadølers øyne. Det finnes imidlertid ikke noen annen infrastruktur plassert i midten av kommunen som gjør en slik investering hensiktsmessig, og arbeidsgruppa har parkert den tanken. Det støtter vi.

Avslutningsvis vil vi minne om de utfordringer rektorene står overfor. Det trengs skolefaglig kompetanse i rådmannsteamet. Uten en slik støttefunksjon vil lederjobbene i skolene i framtiden framstå som Urias-poster . Vi håper politikerne lytter til de signaler om ledelse som har kommet inn til oppvekstgruppa.

  • Synspunkter på lederen? Bruk forumet.